luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Per què som fills de Déu?/Why are we children of God?/¿Por qué somos hijos de Dios?

Per què som fills de Déu?

El cos s’ha creat a partir d’altres cossos humans. El cos és l’habitacle de l’essència, d’allò que és la identitat infinita, l’ànima. L’ànima és la que regeix el cos, altrament dit, qui el dirigeix. Si podem tenir aquesta convicció i fer-la ferma.., estarem donant-nos una oportunitat per eixamplar la ment.

Potser haureu sentit alguna vegada la frase “Om Shanti” Aquesta és una expressió hindú i li han donat un significat llarguíssim i de tan llarg perd tot el sentit, doncs bàsicament es resumeix en que li han adjudicar el significat de que “Om” és Déu. En canvi Ell ens treu de l’error i en diu que “Om” significa: jo sóc una ànima i aquest és el meu cos. “Shanti” significa: jo sóc un ésser de pau. Així que quan sentiu aquesta “salutació” s’estan presentant a vosaltres: “Jo sóc una ànima en aquest cos i sóc un ésser de pau”. Bonic, oi? Si algú se’ns presenta d’aquesta manera.., segur que no haurem de témer res d’aquella persona.
Per altra banda Ell també se’ns presenta i ens diu: -Jo també sóc una ànima.- Aleshores.., quina diferència hi ha entre Ell i nosaltres? Si és així, també podríem pensar que si som ànimes com Ell, és que potser també som Ell, no?, exactament d’aquí ve la confusió en dir que “Om” és Déu i que tots som Déu. Ell ens aclareix: -Vosaltres, ànimes, entreu en el cicle de naixement i mort. Jo no.- Fins aquí, tot queda més o menys esclarit, a grans trets, perquè aquest tema és quelcom en el que s’ha d’aprofundir i rumiar-ho per pair-ho (tal com les vaques amb l’herba).
I, en la qüestió que planteja el títol.., fills de Déu? No és pas tan senzill; Ell no ha creat les ànimes perquè les ànimes son eternes, per tant, ni es creen ni es destrueixen, existeixen i sempre han existit. Per què ens diu fills Meus doncs? Perquè el Seu “paper com a actor Principal del drama” és tornar-nos la memòria de què i qui som en realitat: éssers eterns. Estem en un oblit de mils d’anys de tants renaixements, de tantes identitats d’acord als cossos que hem obtingut en cada naixement, fins que hem cregut que només som el cos que es mou per aquest planeta. Quan aconsegueix despertar-nos a aquesta consciència, és com si nasquéssim de veritat, i així és com esdevé el nostre Pare de l’ànima. Però, encara que no tots s’obrin a aquesta consciència.., tant li fa, perquè el paper de Déu és tenir cura de totes les ànimes humanes i dur-les a recer, dur-les a la pau quan ja s’ha interpretat “l’últim acte del drama”. Qui tindria tanta cura d’algú? La Mare/Pare, Déu.

Why are we children of God?

The body has been created from other human bodies. The body is the habitation of the essence, of what is the infinite identity, the soul. The soul is the one that governs the body, that is, who directs it. If we can have this conviction and make it firm.., we will be giving ourselves an opportunity to broaden our minds.

It is possible that you have ever heard the phrase “Om Shanti” This is a Hindu expression and they have given it a very long meaning and of so lenghty it loses all meaning, because, basically it is summarized in that they have assigned the meaning that “Om” is God . Instead He leads us out of error and says that “Om” means: I am a soul and this is my body. “Shanti” means: I am a being of peace. So when you hear this “greeting” they are presenting themselves to you: “I am a soul in this body and I am a being of peace.” Nice, right? If someone presents himself to us in this way.., surely we will not have to fear anything from that person.
On the other hand, He also presents himself to us and tells us: -I am also a soul.- So.., what difference is there between Him and us? If so, we could also think that if we are souls like Him, perhaps we are also Him, right? Exactly hence the confusion in saying that “Om” is God and that we are all God. He clarifies: -You, souls, enter in the cycle of birth and death. Not Me.- Up to here, everything is more or less clarified, broadly speaking, because this subject is something that has to be deepened and thought about to digest it (such as cows with grass).
And, in the question posed by the title.., sons of God? Its not that easy; He has not created souls because souls are eternal, therefore, they are neither created nor destroyed, they exist and have always existed. Why do He tell us My children then? Because His “role as the main actor in the drama” is to give us back the memory of what and who we really are: eternal beings. We are in a forgetfulness of thousands of years of so many rebirths, of so many identities according to the bodies that we have obtained in each birth, until we have believed that we are only the body that moves through this planet. When he manages to awaken us to this consciousness, it is as if we were truly born, and this is how he becomes our Soul Father. But, even if not everyone opens up to this awareness.., it doesn’t matter, because God’s role is to take care of all human souls and take them to safety, bring them to peace when “the last act of the drama” has already been played. Who would take such care of someone? The Mother/Father, God.

¿Por qué somos hijos de Dios?

El cuerpo se ha creado a partir de otros cuerpos humanos. El cuerpo es el habitáculo de la esencia, de lo que es la identidad infinita, el alma. El alma es la que rige el cuerpo, esto es, quien lo dirige. Si podemos tener esta convicción y hacerla firme.., estaremos dándonos una oportunidad para ensanchar la mente.

Es posible que hayáis oido alguna vez la frase “Om Shanti” Esta es una expresión hindú y le han dado un significado larguísimo y de tan largo pierde todo el sentido, pues básicamente se resume en que le han adjudicar el significado de que “Om” es Dios . En cambio Él nos saca del error y dice que “Om” significa: yo soy un alma y éste es mi cuerpo. “Shanti” significa: yo soy un ser de paz. Así que cuando oigáis este “saludo” se están presentando a vosotros: “Yo soy un alma en este cuerpo y soy un ser de paz”. Bonito, ¿verdad? Si alguien se nos presenta de esta manera.., seguro que no tendremos que temer nada de esa persona.
Por otra parte Él también se nos presenta y nos dice: -Yo también soy una ànima.- Entonces.., ¿qué diferencia hay entre Él y nosotros? Si es así, también podríamos pensar que si somos almas como Él, es que quizás también somos Él, ¿no? Exactamente de ahí la confusión al decir que “Om” es Dios y que todos somos Dios. Él nos aclara: -Vosotras, almas, entráis en el ciclo de nacimiento y muerte. Yo no.- Hasta aquí, todo queda más o menos esclarecido, a grandes rasgos, porque este tema es algo en lo que se ha de profundizar y pensarlo para digerirlo (tal como las vacas con la hierba).
Y, en la cuestión que plantea el título.., ¿hijos de Dios? No es tan sencillo; Él no ha creado las almas porque las almas son eternas, por tanto, ni se crean ni se destruyen, existen y siempre han existido. ¿Por qué nos dice hijos Mios pues? Porque el Su “papel como actor Principal del drama” es devolvernos la memoria de qué y quiénes somos en realidad: seres eternos. Estamos en un olvido de miles de años de tantos renacimientos, de tantas identidades de acuerdo a los cuerpos que hemos obtenido en cada nacimiento, hasta que hemos creído que sólo somos el cuerpo que se mueve por este planeta. Cuando logra despertarnos a esta conciencia, es como si naciéramos de verdad, y así es como se convierte en nuestro Padre del alma. Pero, aunque no todos se abran a esta conciencia.., da igual, porque el papel de Dios es cuidar de todas las almas humanas y llevarlas a resguardo, llevarlas a la paz cuando ya se ha interpretado “el último acto del drama”. ¿Quien tendría tanto cuidado de alguien? La Madre/Padre, Dios.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: