luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Autenticitat/Authenticity/Autenticidad

Autenticitat

Per les dates.., sóc un desastre total; només em queda a la memòria la “història” sense noms ni situació, etc. No sé per què no podria haver heretat de la meva mare la seva prodigiosa i inquietant retenció de detalls, que, fil per randa podria reproduir d’una conversa tinguda, encara que haguessin transcorregut molts anys. Doncs bé, referent a la “història” que volia explicar, és la d’un rei o faraó d’Egipte (suposo), que el seu regnat es va caracteritzar per prendre la veritat com a estendard, fent que s’acomplís, fins i tot, en la producció artística; no podia reflectir-s’hi res que fos imaginació, sinó que havia de reproduir exactament el model que es tenia al davant.
D’aquella època han sorgit estàtues sorprenents per les seves grans dimensions, i busts amb cranis perllongats; cosa que va suscitar el dubte de si realment havien existit gegants i persones amb cranis excepcionals en l’antigor.


Bé, i tot això ve perquè avui el Pare diu que amb el poder de la veritat podem transformar-ho tot. Diu que quan puguem embeure el poder de la veritat s'establirà la era de la veritat: Satyug. Que la veritat és com la pedra angular (la pedra de l'alquimista) que pot tornar en or el ferro; que l'ànima, la matèria, el temps i totes les coses materials, totes les relacions i tots els impactes en l'ànima, la alimentació i la interacció amb els demés, tot sigui satopradhan, que és una manera de dir: autèntic o pur.


Déu és l’Alquimista Veritable, que transforma l’intel·lecte de “ferro” en un intel·lecte d’or, tan sols a mida d’anar recordant-Lo tant com sigui possible, i així, mica en mica anirem discernint entre la veritat i la falsedat. O sigui, el que hi ha a dins que es vegi a fora; això és autenticitat i s’ha de ser valent per abraçar-ho. Aquest és el camí cap a l’era de la veritat: Satyug.

Authenticity

For the dates.., I am a total disaster; I only remember the “story” without names or situation, etc. I do not know why I could not have inherited from my mother her prodigious and disturbing retention of details, which, point by point, she could reproduce from a conversation held, even if many years had passed. Well, referring to the “story” I wanted to tell, it is that of a king or pharaoh of Egypt (I suppose), whose reign was characterized by taking the truth as a banner, making it comply, even in artistic production; nothing that was imagination could be reflected, but had to reproduce exactly the model in front of him.
Surprising statues have arisen from that time due to their large dimensions, and busts with prolonged skulls; which raised the question of whether there really had been giants and people with exceptional skulls in ancient times.


Well, all this comes because today the Father says that with the power of truth we can transform everything. He says that when we can imbibe the power of truth the era of truth will be established: Satyug. That truth is like the cornerstone (the alchemist's stone) that can turn iron into gold; may the soul, matter, time and all material things, all relationships and all impacts on the soul, food and interaction with others, all be satopradhan, which is a way of saying: authentic or pure.


God is the True Alchemist, who transforms the “iron” intellect into a golden intellect, as we go on reminding Him, as much as possible, and thus, little by little we will discern between truth and falsehood. In other words, what is inside that is seen outside; This is authenticity and you have to be brave to embrace it. This is the path to the age of truth: Satyug.

Autenticidad

Para las fechas.., soy un desastre total; sólo me queda en la memoria la “historia” sin nombres ni situación, etc. No sé por qué no podría haber heredado de mi madre su prodigiosa e inquietante retención de detalles, que, punto por punto podría reproducir de una conversación mantenida, aunque hubieran transcurrido muchos años. Pues bien, referente a la “historia” que quería contar, es la de un rey o faraón de Egipto (supongo), cuyo reinado se caracterizó por tomar la verdad como estandarte, haciendo que se cumpliera, hasta en la producción artística; no podía reflejarse nada que fuera imaginación, sino que tenía que reproducir exactamente el modelo que se tenía delante.
De aquella época han surgido estatuas sorprendentes por sus grandes dimensiones, y bustos con cráneos prolongados; lo que suscitó la duda de si realmente habian existido gigantes y personas con cráneos excepcionales en la antigüedad.


Bien, y todo esto viene porque hoy el Padre dice que con el poder de la verdad podemos transformarlo todo. Dice que cuando podamos embeber el poder de la verdad se establecerá la era de la verdad: Satyug. Que la verdad es como la piedra angular (la piedra del alquimista) que puede volver oro el hierro; que el alma, la materia, el tiempo y todas las cosas materiales, todas las relaciones y todos los impactos en el alma, la alimentación y la interacción con los demás, todo sea satopradhan, que es una manera de decir: auténtico o puro.


Dios es el Alquimista Verdadero, que transforma el intelecto de “hierro” en un intelecto de oro, tan sólo a medida de ir recordándole a Él tanto como sea posible, y así, poco a poco iremos discerniendo entre la verdad y la falsedad. O sea, lo que hay dentro que se vea fuera; esto es autenticidad y hay que ser valiente para abrazarlo. Este es el camino hacia la era de la verdad: Satyug.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: