luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

La llum del sol de la calma i la confiança/The sunlight of calm and confidence/La luz del sol de la calma y la confianza

Reflexió de la Setmana  19 de juliol de  2021

La llum de el sol de la calma i la confiança

Preocupar és una manera de previsualitzar el pitjor escenari possible, el més catastròfic. Les preocupacions també són una expressió de les pors que alberguem; a la pèrdua i al dolor que ens produirà.
A causa de les experiències desagradables i doloroses del passat i a les impressions que s’han registrat en el nostre interior, observem el present sota el filtre del recel i la inquietud que tornin a reproduir-se. Però, les preocupacions són una il·lusió que fan que ens allunyem de el present.
Convé aturar-nos uns moments per a comprendre millor el funcionament de la nostra consciència. D’una banda, les impressions i les experiències negatives del passat s’activen en funció dels estímuls externs, és a dir, de la informació que rebem a través dels sentits, del que percebem, acolorit, sovint, per una imaginació excessiva que distorsiona la realitat.
Al seu torn, els pensaments activen, sentiments i emocions, generant una actitud molt desconfiada i temorosa que ens genera inquietud i intranquil·litat constants, duent-nos a imaginar i a especular. La intranquil·litat i la preocupació s’instal·len així en la consciència i, com a conseqüència, el nostre nivell d’estrès s’incrementa i el nostre nivell d’efectivitat disminueix.
A causa de l’error de donar-li energia a una preocupació, alguna cosa que pot tenir una importància molt relativa es converteix en una cosa important i gran, que ens comença a bloquejar i influeix en la nostra capacitat de resposta real a l’hora de tractar amb les situacions. Però, quins mètodes podem emprar per protegir-nos de les preocupacions? I, per alliberar-nos de l’hàbit de preocupar-nos?
Quan creem pensaments sobre alguna cosa específica, la nostra ment està ocupada i enfocada. Tan aviat abandonem aquest focus, la ment està lliure per pensar en qualsevol cosa i els nostres patrons automàtics de pensament l’ocuparan amb alguna cosa. Si un dels nostres patrons és el d’inquietar-nos, la preocupació recuperarà el control de la ment.
Així que, prendre les regnes de la ment és una cosa fonamental per a alliberar-nos de les preocupacions i per a conquerir els hàbits perjudicials. La persona proactiva enfoca tota la seva atenció en el present, actua amb iniciativa, sabent que romandre tranquil i lliure de preocupacions és molt més efectiva.
Utilitzar la ment de manera creativa i constructiva ens interessa per crear el patró de pensar en les solucions i en les opcions, d’explorar les diferents alternatives des de la creativitat. Quan fem això, de manera natural, l’estat anímic de la nostra ment es modifica molt positivament i trobem la manera de veure la llum del sol de la calma i la confiança.

Extracte de el llibre:
Arquitectura de la calma,
Una guia pràctica per trobar la serenitat, i l’equilibri interior,
Ed. Luciérnaga
Vicenç Alujas i Guillermo Simó

Weeck Reflection july 19,  2021

The sunlight of calm and confidence

Worrying is a way of previewing the worst possible, most catastrophic scenario. Worries are also an expression of the fears we harbor; to the loss and pain that it will cause us.
Due to the unpleasant and painful experiences of the past and the impressions that have been registered within us, we observe the present under the filter of suspicion and concern that they will reproduce again. But, worries are an illusion that make us move away from the present.
It is convenient to stop for a few moments to better understand the functioning of our conscience. On the one hand, the negative impressions and experiences of the past are activated as a function of external stimuli, that is, of the information that we receive through the senses, of what we perceive, often colored by an excessive imagination that distorts reality.
In turn, thoughts activate feelings and emotions, generating a very distrustful and fearful attitude that generates constant restlessness and unease, leading us to imagine and speculate. Restlessness and worry are thus installed in the consciousness and, as a consequence, our stress level increases and our level of effectiveness decreases.
Due to the mistake of giving energy to a concern, something that can have a very relative importance becomes something important and great, which begins to block us and influences our real response capacity when dealing with situations. But what methods can we employ to protect ourselves from worry? And to free ourselves from the habit of worrying?
When we create thoughts about something specific, our minds are busy and focused. As soon as we leave that focus, the mind is free to think of anything and our automatic thought patterns will occupy it with something. If one of our patterns is to fret, the worry will regain control of the mind.
So taking control of the mind is essential to free ourselves from worries and to conquer harmful habits. The proactive person focuses all his attention on the present, acts with initiative, knowing that by remaining calm and free of worries she is much more effective.
Using the mind in a creative and constructive way interests us to create the pattern of thinking about solutions and options, of exploring the different alternatives from creativity. When we do that, in a natural way, the mood of our mind changes very positively and we find a way to see the sunlight of calm and confidence.

Excerpt from the book:
Calm architecture,
A practical guide to finding serenity, and inner balance,
Ed. Luciérnaga
Vicenç Alujas and Guillermo Simó

Reflexión de la Semana  19 de julio 2021

La luz del sol de la calma y la confianza

Preocuparse es una manera de previsualizar el peor escenario posible, el más catastrófico. Las preocupaciones también son una expresión de los miedos que albergamos; a la pérdida y al dolor que nos producirá.
Debido a las experiencias desagradables y dolorosas del pasado y a las impresiones que se han registrado en nuestro interior, observamos el presente bajo el filtro del recelo y la inquietud de que vuelvan a reproducirse. Pero, las preocupaciones son una ilusión que hacen que nos alejemos del presente.
Conviene detenernos unos momentos para comprender mejor el funcionamiento de nuestra conciencia. Por un lado, las impresiones y las experiencias negativas del pasado se activan en función de los estímulos externos, es decir, de la información que recibimos a través de los sentidos, de lo que percibimos, coloreado, a menudo, por una imaginación excesiva que distorsiona la realidad.
A su vez, los pensamientos activan, sentimientos y emociones, generando una actitud muy desconfiada y temerosa que nos genera inquietud e intranquilidad constantes, llevándonos a imaginar y especular. La intranquilidad y la preocupación se instalan así en la conciencia y, como consecuencia, nuestro nivel de estrés se incrementa y nuestro nivel de efectividad disminuye.
Debido al error de darle energía a una preocupación, algo que puede tener una importancia muy relativa se convierte en algo importante y grande, que nos empieza a bloquear e influye en nuestra capacidad de respuesta real a la hora de tratar con las situaciones. Pero ¿qué métodos podemos emplear para protegernos de las preocupaciones? Y ¿para liberarnos del hábito de preocuparnos?
Cuando creamos pensamientos acerca de algo específico, nuestra mente está ocupada y enfocada. Tan pronto abandonamos ese foco, la mente está libre para pensar en cualquier cosa y nuestros patrones automáticos de pensamiento la ocuparán con algo. Si uno de nuestros patrones es el de inquietarnos, la preocupación recuperará el control de la mente.
Así que tomar las riendas de la mente es algo fundamental para liberarnos de las preocupaciones y para conquistar los hábitos perjudiciales. La persona proactiva enfoca toda su atención en el presente, actúa con iniciativa, sabiendo que al permanecer tranquila y libre de preocupaciones es mucho más efectiva.
Usar la mente de forma creativa y constructiva nos interesa para crear el patrón de pensar en las soluciones y en las opciones, de explorar las diferentes alternativas desde la creatividad. Cuando hacemos eso, de manera natural, el estado anímico de nuestra mente se modifica muy positivamente y encontramos la manera de ver la luz del sol de la calma y la confianza.

Extracto del libro:
Arquitectura de la calma,
Una guía práctica para encontrar la serenidad, y el equilibrio interior,
Ed. Luciérnaga
Vicenç Alujas y Guillermo Simó

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
Diputación 329, bajos- 08009 Barcelona
T. 34 93 4877667 / 93 6764819 Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: