luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Punts per la consciència d’ànima o temps d’ascens/Points for Soul Consciousness or Rise Time/Puntos para la conciencia de alma o tiempo de ascenso

Si mai he cregut que sóc una cosa diferent del cos.., serà difícil comprendre que sóc dues coses, més ben dit: sóc només una cosa i tinc una cosa. Per això aquests punts estan destinats a quí tingui una lleu sospita de que no només és un cos.

Senyals de ser conscient de ser una ànima:
*es té amor espiritual pels demés
*mai es parla de les debilitats ni pròpies ni alienes
*es donarà felicitat als demés
*la pròpia felicitat es mantindrà
*mai s'entrarà en conflicte
*amb la consciència de ser totes les ànimes germans es veuran només virtuts en tots i en si mateix
*es tindrà un record constant del Pare de l'esperit, Déu.
  • El missatge del Pare és: considereu-vos una ànima y recordeu al Pare i no tingueu mals pensaments, paraules o actes amb els vostres sentits físics.
  • A Déu, el Pare, se l’ha de recordar amb molta paciència, maduresa, sinceritat i enteniment. Quant més recordeu al Pare, més defectes s’eliminaran. També s’acabarà qualsevol tipus de discriminació.

Déu, el Pare de l’ànima de cadascú, ha vingut a elevar-nos, doncs és el temps que el món està entrant en l’estat d’ascendir el seu nivell de consciència. Ja no podem seguir amb els vells patrons que durant mig cicle ens han manat. Per això és important pels que senten que hi ha d’haver quelcom més que aquesta manera de viure, o que la vida no té sentit, intentar elevar els seus pensaments, les maneres d’expressar-se i tenir cura de tots els actes que es fan, que no perjudiquin ni al planeta, ni a l’entorn, ni als animals, ni a les persones; perquè és temps de passar de nivell.

If I have never believed that I am something different from the body.., it will be difficult to understand that I am two things, rather: I am only one thing and I have something. That is why these points are intended for anyone who has a slight suspicion that he is not just a body.

Signs of being aware of being a soul:
*You have spiritual love for others
*We never talk about weaknesses, neither our own nor those of others
*Happiness will be given to others
*Your own happiness will remain
*Never we enter in conflict
*With the awareness that all souls are brothers, only virtues will be seen in everyone and in himself.
*You will have a constant memory of the Father of the spirit, God.
  • The message of the Father is: consider yourselves a soul and remember the Father and do not have bad thoughts, words or actions with your physical senses.
  • God, the Father, must be remembered with great patience, maturity, sincerity and understanding. The more you remember the Father, the more defects will be removed. Any type of discrimination will also end.

God, the Father of the soul of each one, has come to elevate us, because it is the time that the world is entering the state of ascending its level of consciousness. We can no longer continue with the old patterns that have been sent to us for half a cycle. That is why it is important for those who feel that there must be something more than this way of living, or that life has no meaning, to try to elevate their thoughts, the ways of expressing themselves and taking care of all the acts that are done, that do not harm or to the planet, not to the environment, not to animals, not to people; because it is time to pass the level.

Si nunca he creído que soy algo diferente del cuerpo.., será difícil comprender que soy dos cosas, mejor dicho: soy sólo una cosa y tengo algo. Por eso estos puntos están destinados a quien tenga una leve sospecha de que no sólo es un cuerpo.

Señales de ser consciente de ser un alma:
*Se tiene amor espiritual por los demás
*Nunca se habla de las debilidades, ni propias ni ajenas
*Se dará felicidad a los demás
*La propia felicidad se mantendrá
*Nunca se entrará en conflicto
*Con la conciencia de ser todas las almas hermanos se verán sólo virtudes en todos y en sí mismo
*Se tendrá un recuerdo constante del Padre del espíritu, Dios.
  • El mensaje del Padre es: consideraos un alma y recuerdad al Padre y no tengáis malos pensamientos, palabras o actos con vuestros sentidos físicos.
  • A Dios, el Padre, hay que recordarle con mucha paciencia, madurez, sinceridad y entendimiento. Cuanto más recordéis al Padre, más defectos se eliminarán. También se acabará cualquier tipo de discriminación.

Dios, el Padre del alma de cada uno, ha venido a elevarnos, pues es el tiempo que el mundo está entrando en el estado de ascender su nivel de conciencia. Ya no podemos seguir con los viejos patrones que durante medio ciclo nos han mandado. Por eso es importante para los que sienten que debe haber algo más que esta manera de vivir, o que la vida no tiene sentido, intentar elevar sus pensamientos, las maneras de expresarse y cuidar de todos los actos que se hacen, que no perjudiquen ni al planeta, ni al entorno, ni los animales, ni a las personas; porque es tiempo de pasar de nivel.

Cosmos television show Archives - Universe Today

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: