luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Trencar l’encanteri de l’oblit/Break the spell of oblivion/Romper el hechizo del olvido

Reflexió de la Setmana  24 de juliol de  2021    

Trencar l’encanteri de l’oblit

Des del moment en què naixem, ens ensenyen a identificar-nos amb la forma física. Aprenem a retolar i compartimentar als altres segons la seva forma. Aquestes errònies identitats condueixen a una falsa consciència de nosaltres, que pot incloure les categories nen/a, home, dona, mestre/a, enginyer/a, francès/a, negre/a, blanc/a, cristià/a, musulmà/a, etc.
Quan limitem la consciència del nostre ésser a una etiqueta o compartiment, ens tornem protectors i defensors del nostre rètol. La inseguretat es torna companya nostra. La por i la ira es transformen en moneda corrent en les nostres relacions.
Més encara, si només ens identifiquem amb el nostre cos, ens posem tensos i ens preocupa la seva forma, aspecte i edat. Això ens encoratja a crear l’hàbit de la comparació que, fàcilment i amb freqüència, dóna com a resultat la pèrdua de l’autoestima.
La veritable bellesa poc té a veure amb el nostre cos, i nosaltres ho sabem de manera intuïtiva, però davant el condicionament cultural i les pressions de la societat moderna, transitem amb la il·lusió preponderant que la bellesa és el que veiem en el mirall del bany als matins.
Aquesta “identitat mal col·locada” és el gran error que tots cometem. En veritat, la identitat real, original i eterna del jo no es basa en el nostre cos, els nostres actes o el nostre lloc de naixement, sinó en la nostra essència.
La consciència del nostre jo, de l’ésser, no desmereix el valor del cervell o de el cos, simplement corregeix la nostra relació amb tots dos, trenca l’encanteri de l’oblit del jo i l’hàbit d’identificar-nos amb la forma.

Extracte de el llibre:
A la llum de la meditació,
Una guia per meditar i, aconseguir el desenvolupament espiritual,
Ed. Kier
Mike George

Weeck Reflection july 24,  2021    

Break the spell of oblivion

From the moment we are born, we are taught to identify with the physical form. We learn to label and compartmentalize others according to their shape. These erroneous identities lead to a false consciousness of ourselves, which can include the categories child, male, female, teacher, engineer, French, black, white, Christian, Muslim. a, etc.
When we limit the consciousness of our being to a label or compartment, we become protectors and defenders of our label. Insecurity becomes our companion. Fear and anger become common currency in our relationships.
Furthermore, if we only identify with our body, we become tense and worry about its shape, appearance and age. This encourages us to create the habit of comparison that easily and often results in loss of self-esteem.
True beauty has little to do with our body, and we know it intuitively, but in the face of cultural conditioning and the pressures of modern society, we walk with the preponderant illusion that beauty is what we see in the bathroom mirror, in the mornings.
This “misplaced identity” is the big mistake we all make. In truth, the real, original and eternal identity of the self is not based on our body, our actions or our place of birth, but on our essence.
The consciousness of our self, of being, does not detract from the value of the brain or the body, it simply corrects our relationship with both, breaks the spell of forgetting the self and the habit of identifying ourselves with the form.

Excerpt from the book:
In the light of meditation,
A Guide to Meditating and, Achieving Spiritual Development,
Ed. Kier
Mike george

Reflexión de la Semana  24 de julio 2021    

Romper el hechizo del olvido

Desde el momento en que nacemos, nos enseñan a identificarnos con la forma física. Aprendemos a rotular y compartimentar a los demás según su forma. Estas erróneas identidades conducen a una falsa consciencia de nosotros, que puede incluir las categorías niño/a, hombre, mujer, maestro/a, ingeniero/a, francés/a, negro/a, blanco/a, cristiano/a, musulmán/a, etc.
Cuando limitamos la consciencia de nuestro ser a una etiqueta o compartimento, nos volvemos protectores y defensores de nuestro rótulo. La inseguridad se vuelve nuestra compañera. El miedo y la ira se transforman en moneda corriente en nuestras relaciones.
Más aún, si sólo nos identificamos con nuestro cuerpo, nos ponemos tensos y nos preocupa su forma, aspecto y edad. Esto nos alienta a crear el hábito de la comparación que, fácilmente y con frecuencia, da como resultado la pérdida de la autoestima.
La verdadera belleza poco tiene que ver con nuestro cuerpo, y nosotros lo sabemos de manera intuitiva, pero ante el condicionamiento cultural y las presiones de la sociedad moderna, transitamos con la ilusión preponderante de que la belleza es lo que vemos en el espejo del baño por las mañanas.
Esta “identidad mal colocada” es el gran error que todos cometemos. En verdad, la identidad real, original y eterna del yo no se basa en nuestro cuerpo, nuestros actos o nuestro lugar de nacimiento, sino en nuestra esencia.
La consciencia de nuestro yo, del ser, no desmerece el valor del cerebro o del cuerpo, simplemente corrige nuestra relación con ambos, rompe el hechizo del olvido del yo y el hábito de identificarnos con la forma.

Extracto del libro:
A la luz de la meditación,
Una guía para meditar y, alcanzar el desarrollo espiritual,
Ed. Kier
Mike George

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
Diputación 329, bajos- 08009 Barcelona
T. 34 93 4877667 / 93 6764819 -Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: