luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Veure’m amb claredat en el mirall/See myself clearly in the mirror/Verme con claridad en el espejo

Reflexió de la Setmana  4 d’AGOST de  2021    

Veure’m amb claredat en el mirall

El que sigui que dispari una emoció en mi és només un mirall d’alguna cosa que no veig. Només quan començo a veure el que el mirall reflecteix és que començo el viatge que m’alliberarà de la reacció emocional.
De vegades, es triga veure’m amb claredat en el mirall. Però, cada vegada que el miro m’apropo més: aquesta persona és irresponsable, quan sóc irresponsable jo? No assumeix compromisos, no serà que tinc gelosia perquè a mi també m’agradaria ser així de lliure? Aquestes i altres preguntes, per cada cas, ajuden a veure aspectes personals i a emprendre alguns canvis valuosos, fins a comprendre, a la fi, el “punt cec” d’allò que fins llavors no podia veure en absolut.
L’ús de miralls com a eina és invalorable. M’ajuda a adonar-me que no en trec res de repartir culpes, ja que això només em converteix en víctima impotent. El mirall implica assumir la responsabilitat del meu món interior. Al fer-ho m’adono que el món extern (circumstàncies, relacions) també canvia.
Confio en l’eina dels miralls per veure amb més claredat. El recorregut espiritual està relacionat amb el retorn a la bellesa, i és molt útil ser capaç de veure cada taca sobre el cristall de la meva pròpia puresa. Puc ocupar-me de netejar i treure brillantor al diamant de l’ésser.
El mirall m’ajuda a mantenir l’atenció. Així, el poder creatiu dels meus pensaments es concentrarà en la meva creació més que en la reacció del sender d’algú altre.

Extracte de el llibre:
Les quatre cares de la dona,
Restaurant el teu autèntic poder, recobrant la teva bellesa eterna,
Ed. Vergara
Caroline Ward

Week Reflection    AUGUST 4,  2021    

See myself clearly in the mirror

Whatever triggers an emotion in me is just a mirror of something I don’t see. It is only when I begin to see what the mirror reflects that I begin the journey that will free me from the emotional reaction.
Sometimes it takes time to see myself clearly in the mirror. But, every time I look at him I get closer: this person is irresponsible, when am I irresponsible? It does not assume commitments, could it be that I am jealous because I too would like to be that free? These and other questions, for each case, help to see personal aspects and to undertake some valuable changes, until finally understanding the “blind spot” of what until then could not see at all.
The use of mirrors as a tool is invaluable. It helps me realize that I do not get anything by sharing blame, because that only makes me a powerless victim. The mirror implies taking responsibility for my inner world. In doing so I realize that the external world (circumstances, relationships) also changes.
I rely on the mirrors tool to see more clearly. The spiritual journey is related to the return to beauty, and it is very helpful to be able to see every stain on the glass of my own purity. I can take care of cleaning and polishing the diamond of being.
The mirror helps me keep my attention. Thus, the creative power of my thoughts will focus on my creation rather than on the reaction of someone else’s journey.

Excerpt from the book:
The four faces of women,
Restoring your true power, regaining your eternal beauty,
Ed. Vergara
Caroline ward

Reflexión de la Semana  4 de AGOSTO  2021    

Verme con claridad en el espejo

Lo que sea que dispare una emoción en mí es sólo un espejo de algo que no veo. Sólo cuando comienzo a ver eso que el espejo refleja es que empiezo el viaje que me liberará de la reacción emocional.
A veces, toma tiempo verme con claridad en el espejo. Pero, cada vez que lo miro me acerco más: esta persona es irresponsable, ¿cuándo soy yo irresponsable? No asume compromisos, ¿no será que tengo celos porque a mí también me gustaría ser así de libre? Estas y otras preguntas, para cada caso, ayudan a ver aspectos personales y a emprender algunos cambios valiosos, hasta comprender, al fin, el “punto ciego” de aquello que hasta entonces no podía ver en absoluto.
El uso de espejos como herramienta es inapreciable. Me ayuda a reparar en que no saco nada con repartir culpas, pues eso sólo me convierte en víctima impotente. El espejo implica asumir la responsabilidad de mi mundo interior. Al hacerlo me doy cuenta de que el mundo externo (circunstancias, relaciones) también cambia.
Confío en la herramienta de los espejos para ver con mayor claridad. El recorrido espiritual está relacionado con el regreso a la belleza, y es muy útil ser capaz de ver cada mancha sobre el vidrio de mi propia pureza. Puedo ocuparme en limpiar y sacar brillo al diamante del ser.
El espejo me ayuda a mantener la atención. Así, el poder creativo de mis pensamientos se concentrará en mi creación más que en la reacción del recorrido de alguien más.

Extracto del libro:
Las cuatro caras de la mujer,
Restaurando tu auténtico poder, recobrando tu belleza eterna,
Ed. Vergara
Caroline Ward

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
Diputación 329, bajos- 08009 Barcelona
T. 34 93 4877667 / 93 6764819 -Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: