luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Calma i creativitat de triar/Calm and creativity to choose/Calma y creatividad de elegir

Reflexió de la Setmana  07 de agosto de  2021   

Calma i creativitat de triar

La tensió i la por i, en conseqüència, l’adrenalina, potser apareixen perquè les coses es facin ràpida i eficientment a curt termini, però a llarg termini, tot això condueix a l’esgotament. La reacció de entrar en batalla o fugir davant diferents situacions i persones està construïda en la nostra psique, no és una resposta natural no és intrínsec, s’aprèn.
Es pot presentar batalla o fugir, però també es poden triar moltes altres opcions: quedar-se parat, somriure, anar a dormir, cantar, ballar. La raó per la qual, de vegades, no podem veure les altres alternatives quan ens trobem en una situació de desafiament, és perquè l’hàbit més profund que hem après és el de crear por i després reaccionar a partir d’això, i és aquesta por el que tanca la nostra capacitat d’elaborar opcions, sense esmentar que paralitza la nostra capacitat d’avaluar les fortaleses i debilitats de cada opció i fer l’elecció correcta.
Ens han ensenyat a creure que tenir por és normal i natural, que és l’escurçament de l’enfocament per concentrar-nos en l’amenaça. Però la veritat és que la por paralitza la nostra capacitat de crear el que poden ser les nostres respostes més adequades i eficaces.
La por és un hàbit après i, comunament, no triguem gaire a generar aquesta por al percebre el menor indici d’amenaça. La por no té cap valor per al nostre benestar. Ni tan sols és necessària per respondre amb eficàcia davant l’inesperat; el que cal és un enfocament fred, calmat i concentrat. No espanta el que passa, sinó el que fem amb allò en la nostra ment.
Tot el que passa són oportunitats per a afirmar la nostra calma i creativitat de triar la resposta adequada i el nostre poder de posar-la en pràctica.

Extracte de el llibre:
7 estratègies per a alliberar-se de l’estrès,
El factor Vés per on!,
Ed. Kier
Mike George

Week Reflection August 7,  2021   

Calm and creativity to choose

Tension and fear, and consequently adrenaline, may appear to get things done quickly and efficiently in the short term, but in the long term, all of this leads to exhaustion. The reaction to fight or flee to different situations and people is built in our psyche, it is not a natural response, it is not intrinsic, it is learned.
You can fight or flee, but you can also choose many other options: stand still, smile, lie down, sing, dance. The reason why, sometimes, we cannot see the other alternatives when we find ourselves in a challenging situation, is because the deepest habit that we have learned is that of creating fear and then reacting to it, and it is that fear the one that closes our ability to elaborate options, not to mention that it paralyzes our ability to evaluate the strengths and weaknesses of each option and make the correct choice.
We have been taught to believe that being afraid is normal and natural, which is the narrowing of focus to focus on the threat. But the truth is that fear paralyzes our ability to create what may be our most appropriate and effective responses.
Fear is a learned habit, and it usually doesn’t take long for us to create fear at the slightest hint of threat. Fear has no value for our well-being. You don’t even need to respond effectively to the unexpected; what is needed is a cool, calm and focused approach. It does not scare what happens, but what we do with it in our mind.
All that happens are opportunities to affirm our calm and creativity in choosing the right response and our power to put it into practice.

Excerpt from the book:
7 strategies to get rid of stress,
The Aha! factor,
Ed. Kier
Mike george

Reflexión de la Semana  07 de agosto 2021   

Calma y creatividad de elegir

La tensión y el temor y, en consecuencia, la adrenalina, tal vez aparecen para que las cosas se hagan rápida y eficientemente a corto plazo, pero a largo plazo, todo esto conduce al agotamiento. La reacción de dar batalla o huir ante diferentes situaciones y personas está construida en nuestra psique, no es una respuesta natural no es intrínseco, se aprende.
Se puede presentar batalla o huir, pero también se pueden elegir muchas otras opciones: quedarse parado, sonreír, acostarse, cantar, bailar. La razón por la que, a veces, no podemos ver las otras alternativas cuando nos encontramos en una situación de desafío, es porque el hábito más profundo que hemos aprendido es el de crear temor y luego reaccionar a partir del mismo, y es ese miedo el que cierra nuestra capacidad de elaborar opciones, sin mencionar que paraliza nuestra capacidad de evaluar las fortalezas y debilidades de cada opción y hacer la elección correcta.
Nos han enseñado a creer que tener miedo es normal y natural, que es el estrechamiento del enfoque para concentrarnos en la amenaza. Pero la verdad es que el miedo paraliza nuestra capacidad de crear lo que pueden ser nuestras respuestas más adecuadas y eficaces.
El miedo es un hábito aprendido y, comúnmente, no tardamos mucho en generar ese temor al percibir el menor indicio de amenaza. El miedo no tiene ningún valor para nuestro bienestar. Ni siquiera es necesario para responder con eficacia ante lo inesperado; lo que se necesita es un enfoque frío, calmo y concentrado. No asusta lo que sucede, sino lo que hacemos con ello en nuestra mente.
Todo cuanto ocurre son oportunidades para afirmar nuestra calma y creatividad de elegir la respuesta adecuada y nuestro poder de ponerla en práctica.

Extracto del libro:
7 estrategias para liberarse del estrés,
El factor ¡Ajá!,
Ed. Kier
Mike George

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
Diputación 329, bajos- 08009 Barcelona
T. 34 93 4877667 / 93 6764819 -Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: