luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Més enllà dels límits auto imposats/Beyond self-imposed limits/Más allá de los límites autoimpuestos

Reflexió de la Setmana  14 d’agost  de 2021         

Més enllà dels límits auto imposats

L’educació espiritual ens condueix a recuperar la comprensió i l’experiència de la nostra existència holística com a éssers humans, el coneixement que som éssers espirituals a més d’éssers físics, mentals i emocionals.
Fins que es reconeix l’element espiritual, la compassió que forma part de la naturalesa humana no pot manifestar-se. Una veritable educació espiritual pot ser descrita com aprendre dels altres, créixer a través dels altres, integrar amb els altres i contribuir als altres.
Només quan de veritat estem aprenent, podem experimentar el creixement espiritual. Quan creixem, ens integrem amb els altres i en aquesta integració es produeix una contribució natural i mútua a la natura i a l’ésser de cadascú.
Aquests quatre processos d’educació estan funcionant contínuament, però només succeeixen d’una forma agradable i significativa quan els recursos espirituals propis estan activats i són usats creativament.
Aquests recursos, en conjunció amb la ment i l’intel·lecte, enriqueixen la nostra visió de món, la forma d’interactuar amb ell i la forma en que individualment creem el nostre lloc en ell. Aquests recursos són les qualitats originals del jo. Amb la consciència de la nostra dimensió espiritual, comencem a aprofitar i fer servir aquestes energies positives.
Els nostres recursos originals són molt simples: pau, amor, puresa, coneixement i felicitat; les cinc qualitats de l’ésser. Quan retornem la nostra consciència a aquestes qualitats i les recordem podem interpretar-les com: Amor -cuido i comparteixo; Pau -harmonitzo i reconcilio; Puresa -respecto i honro; Coneixement -sóc i existeixo; Felicitat -expresso i gaudeixo.
Per entendre i recordar aquestes qualitats, necessitem reconèixer les fosques i pesades ombres amb què les ens hem embrutat o contaminat. De vegades, no reconeixem els elements contaminants perquè han arribat a arrelar tan profundament en la nostra personalitat que diem: “Jo sóc això”. No ens adonem que som més que els límits que repetidament ens posem a nosaltres mateixos.

Extracte de el llibre:
Pensament oriental per a la ment d’occident,
Visió del Raja Ioga,
Ed. Brahma Kumaris
Anthony Strano

Week Reflection august 14,  2021    

Beyond self-imposed limits

Spiritual education leads us to regain the understanding and experience of our holistic existence as human beings, the knowledge that we are spiritual beings as well as physical, mental and emotional beings.
Until the spiritual element is recognized, compassion that is part of human nature cannot manifest. A true spiritual education can be described as learning from others, growing through others, integrating with others, and contributing to others.
Only when we are truly learning can we experience spiritual growth. When we grow up, we integrate with others and in that integration there is a natural and mutual contribution to nature and to the being of each one.
These four processes of education are continually running, but they only happen in a meaningful and enjoyable way when one’s spiritual resources are activated and used creatively.
These resources, in conjunction with the mind and intellect, enrich our view of the world, the way we interact with it, and the way we individually create our place in it. These resources are the original qualities of the self. With the awareness of our spiritual dimension, we begin to harness and employ these positive energies.
Our original resources are very simple: peace, love, purity, knowledge and happiness; the five qualities of being. When we return our consciousness to these qualities and we remember them we can interpret them as: Love – I care and share; Peace – I harmonize and reconcile; Purity – respect and honor; Knowledge – I am and I exist; Happiness – express and enjoy.
To understand and remember these qualities, we need to recognize the dark and heavy shadows with which we have soiled or contaminated ourselves. Sometimes we do not recognize the pollutants because they have become so deeply ingrained in our personality that we say: “I am that.” We don’t realize that we are more than the limits that we repeatedly place on ourselves.

Excerpt from the book:
Eastern thought for the western mind,
Vision of Raja Yoga,
Ed. Brahma Kumaris
Anthony Strano

Reflexión de la Semana  14 de agosto 2021    

Más allá de los límites autoimpuestos

La educación espiritual nos conduce a recuperar la comprensión y la experiencia de nuestra existencia holística como seres humanos, el conocimiento de que somos seres espirituales además de seres físicos, mentales y emocionales.
Hasta que se reconoce el elemento espiritual, la compasión que forma parte de la naturaleza humana no puede manifestarse. Una verdadera educación espiritual puede ser descrita como aprender de los demás, crecer a través de los demás, integrase con los demás y contribuir a los demás.
Solamente cuando de verdad estamos aprendiendo, podemos experimentar el crecimiento espiritual. Cuando crecemos, nos integramos con los demás y en esa integración se produce una contribución natural y mutua a la naturaleza y al ser de cada uno.
Estos cuatro procesos de educación están funcionando continuamente, pero solamente suceden de una forma agradable y significativa cuando los recursos espirituales propios están activados y son usados creativamente.
Estos recursos, en conjunción con la mente y el intelecto, enriquecen nuestra visión del mundo, la forma de interactuar con él y la forma en que individualmente creamos nuestro lugar en él. Estos recursos son las cualidades originales del yo. Con la conciencia de nuestra dimensión espiritual, empezamos a aprovechar y emplear estas energías positivas.
Nuestros recursos originales son muy simples: paz, amor, pureza, conocimiento y felicidad; las cinco cualidades del ser. Cuando retornamos nuestra conciencia a estas cualidades y las recordamos podemos interpretarlas como: Amor – cuido y comparto; Paz – armonizo y reconcilio; Pureza – respeto y honro; Conocimiento – soy y existo; Felicidad – expreso y disfruto.
Para entender y recordar estas cualidades, necesitamos reconocer las oscuras y pesadas sombras con que las nos hemos ensuciado o contaminado. A veces, no reconocemos los elementos contaminantes porque han llegado a arraigar tan profundamente en nuestra personalidad que decimos: “Yo soy eso”. No nos damos cuenta de que somos más que los límites que repetidamente nos ponemos a nosotros mismos.

Extracto del libro:
Pensamiento oriental para la mente de occidente,
Visión del Raja Yoga,
Ed. Brahma Kumaris
Anthony Strano

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
Diputación 329, bajos- 08009 Barcelona
T. 34 93 4877667 / 93 6764819 Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: