luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Qui no arrisca,no pisca/Nothing ventured,nothing gained/Quien no arriesga,no pesca

La forma de relacionar-se amb Déu que hem après.., no és l’adequada; s’intenta aconseguir amb precs allò que no volem esforçar-nos aconseguir per nosaltres mateixos. És com si penséssim que se’ns pot donar allò desitjat per art de màgia.

  • *Déu ens diu: “Tingueu misericòrdia de vosaltres mateixos recordant al Pare. Una làmpada tan diminuta té tantes tempestes de Maia!
  • SLOGAN 4.9.21: Els que acaben qualsevol dificultat del seu cos i ment, amb un estat conscient de l’ànima, poden romandre infrangibles.

Qualsevol cosa que succeeixi en una obra teatral està fixada i forma part de la història que s’explica. La vida és així mateix com una obra teatral en la que tots en som actors; el que s’hi esdevingui ja està fixat així, i, nosaltres no Li podem demanar a Déu que allò no passi. Ell ens diu que El recordem, perquè aquesta és la única manera en que Ell ens pot ajudar a passar un mal tràngol, doncs, la connexió mental amb Ell obre un canal pel que podrem rebre energia amb el que poder solvatar el que succeeixi. Si mes no, encarar-ho millor.
Fer-se conscient de ser una ànima, és la clau per separar-se de les dificultats. Ens diu: sou una làmpada d’oli diminuta enmig d’una tempesta. Mantingueu la flama encesa encara que parpellegi, no la deixeu apagar.
Com es pot fer això? Tan senzill com no oblidar mai que som l’ànima en el cos, per moltes tempestes “mentals” i “corporals” que arribin. Déu és una ànima i cada un de nosaltres també. Aquesta afirmació és una suma homogènia factible que dóna resultat positiu, permetent que no es tanqui el canal que ens uneix amb Déu, l’Ànima Suprema.

Canalizar tus energías para llevar una mejor vida - Alzerapia

The way of relating to God that we have learned.., is not adequate; we try to achieve with prayers what we do not want to strive to achieve by ourselves. It is as if we think that we can be given what we want by magic.

  • *God tells us: “Have mercy on yourselves remembering the Father. Such a tiny lamp has so many Maya’s storms!
  • SLOGAN 9.4.21: Those who end any difficulty of their body and mind, with a conscious state of the soul, can remain unshakeable.

Anything that happens in a play is fixed and is part of the story that is told. Life is likewise like a play in which we are all actors; what happens in it is already fixed in this way, and we cannot ask God for that not to happen. He tells us to remember Him, because this is the only way He can help us have a bad time, because the mental connection with Him opens a channel through which we can receive energy with which to solve what happens. At least face it better.
Becoming aware of being a soul is the key to detach yourself from difficulties. He tells us: you are a tiny oil lamp in the middle of a storm. Keep the flame lit even if it flickers, don’t let it go out.
How can this be done? As simple as never forgetting that we are the soul in the body, no matter how many “mental” and “bodily” storms that come. God is a soul and each one of us is too. This statement is a feasible homogeneous sum that gives a positive result, allowing the channel that unites us with God, the Supreme Soul, not to close.

Hoa Ưu Đàm – Loài hoa mang điềm lành từ Thiên Thượng | Thằng Mõ Weekly  Magazine

La forma de relacionarse con Dios que hemos aprendido.., no es la adecuada; se intenta conseguir con ruegos lo que no queremos esforzarnos conseguir por nosotros mismos. Es como si pensáramos que se nos puede dar lo deseado por arte de magia.

  • *Dios nos dice: “Tened misericordia de vosotros mismos recordando al Padre. ¡Una lámpara tan diminuta tiene tantas tormentas de Maya!
  • SLOGAN 4.9.21: Los que terminan cualquier dificultad de su cuerpo y mente, con un estado consciente del alma, pueden permanecer inquebrantables.

Cualquier cosa que suceda en una obra teatral está fijada y forma parte de la historia que se cuenta. La vida es así mismo como una obra teatral en la que todos somos actores; lo que suceda en ella ya está fijado así, y, nosotros no le podemos pedir a Dios que aquello no ocurra. Él nos dice que Le recordemos, porque esta es la única manera en que Él nos puede ayudar a pasar un mal trago, pues, la conexión mental con Él abre un canal por el que podremos recibir energía con lo que poder solventar lo que suceda. Al menos, encararlo mejor.
Hacerse consciente de ser un alma, es la clave para separarse de las dificultades. Nos dice: sois una lámpara de aceite diminuta en medio de una tormenta. Mantened la llama encendida aunque parpadee, no la dejéis apagar.
¿Cómo se puede hacer esto? Tan sencillo como no olvidar nunca que somos el alma en el cuerpo, por muchas tormentas “mentales” y “corporales” que lleguen. Dios es un alma y cada uno de nosotros también. Esta afirmación es una suma homogénea factible que da resultado positivo, permitiendo que no se cierre el canal que nos une con Dios, el Alma Suprema.

Channeling Vortex Healing Energy - Female Hands Reaching Up With White  Vortex Energy Formation And Pink Blue Ethereal Energy Field Background  Stock Photo, Picture And Royalty Free Image. Image 81779732.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: