luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Janamasthmi (l’aniversari/birthday/el cumpleaños)

La Flama s'ha encès a la reunió de les arnes de la nit/The Flame has ignited in the gathering of moths/La Llama se ha encendido en la reunión de las mariposas nocturnas

Celebrem el dia en que vam néixer al món.

Mirant-ho pel costat de tornar a néixer, el que celebrem és un altre naixement del que no en sabem el número que li correspon; tant pot ser el naixement nº 1 com el naixement nº 84, o qualsevol número d’entre ambdós.
No sabem quantes vegades hem nascut, però li donem importància al naixement actual, perquè ens pensem que és l’únic.
De fet, el primer naixement que hem tingut és el més important, doncs és el que ens permet experimentar per 1ª vegada la vida en un cos en aquest món.., però aquest, malauradament, no el recordem.
Hi ha un altre naixement que hauria de ser el més important de tots i que s’hauria de celebrar amb “platerets i bombos”: -el dia que vam descobrir,(si és el cas), que Déu existeix-. Aquest és un naixement espiritual que ens proveeix “d’ales” per poder alçar el vol des del llindar del precipici del dolor i la tristesa, des d’on ens trobàvem contemplant el món. Doncs, des d’allà dalt ens podem llançar al buit sabent que hi ha un portal màgic que ens acollirà i entrarem en un món ple de llum, comprensió i reconciliació, i que a més ens permetrà afrontar tot el que vingui al davant, com obstacle, amb alegria i no pas amb resignació; perquè, naixent a la nova consciència ens hem alliberat de les pors.
Hi ha la metàfora de les arnes de la nit i la flama, de la que se’n ha fet una cançó: “L’arna de la nit es llança a la Flama”. Quan experimentem a Déu, ens hi llancem sense pensar-nos-ho, tal com l’arna nocturna es llança a la flama; ella hi mor, i, qui es llança a la Llum de Déu mor a la vida anterior i neix a la nova consciència.
Aleshores.., quin naixement seria el més important?

Krishna Janamasthmi Songs 2019 | Gokul Mein Bajat Badhai | Hindi Bhajan -  Marwadi Songs

We celebrate the day we were born into the world.

Looking at it from the side of being born again, what we celebrate is another birth of which we do not know the number that corresponds to it; it can both be birth # 1, as well as birth # 84, or any number in between.
We do not know how many times we have been born, but we give importance to the current birth, because we believe that it is the only one.
In fact, the first birth we have had is the most important, since it is the one that allows us to experience life in a body in this world for the first time.., but this, unfortunately, we do not remember.
There is another birth that should be the most important of all and that should be celebrated with much “pomp and splendor”: -the day we discover, (if it is the case), that God exists-. This is a spiritual birth that provides us with “wings” to be able to take flight from the threshold of the precipice of pain and sadness, from where we found ourselves contemplating the world. Well, from up there we can jump into the void knowing that there is a magical portal that will welcome us and we will enter a world full of light, understanding and reconciliation, and that will also allow us to face everything that comes ahead, as an obstacle, with joy and not with resignation; because, by being born to the new consciousness, we have freed ourselves from fears.
There is the metaphor of the nocturnal butterflies and the flame, of which a song has been made: “The moth of the night is thrown itself into the Flame.” When we experience God, we throw ourselves at Him without thinking, just as the night butterfly throws itself into the flame; she dies, and whoever throws himself into the Light of God dies to the previous life and is born to the new consciousness.
So.., which birth would be the most important?

Celebramos el día en que nacimos en el mundo.

Mirándolo por el lado de volver a nacer, lo que celebramos es otro nacimiento del que no sabemos el número que le corresponde; tanto puede ser el nacimiento nº 1 como el nacimiento nº 84, o cualquier número de entre ambos.
No sabemos cuántas veces hemos nacido, pero le damos importancia al nacimiento actual, porque creemos que es el único.
De hecho, el primer nacimiento que hemos tenido es el más importante, pues es el que nos permite experimentar por 1ª vez la vida en un cuerpo en este mundo.., pero este, desgraciadamente, no lo recordamos.
Hay otro nacimiento que debería ser el más importante de todos y que debería celebrarse con mucha “pompa y esplendor”: -el día que descubrimos, (si es el caso), que Dios existe-. Este es un nacimiento espiritual que nos provee “de alas” para poder alzar el vuelo desde el umbral del precipicio del dolor y la tristeza, desde donde nos encontrábamos contemplando el mundo. Pues, desde allá arriba nos podemos lanzar al vacío sabiendo que hay un portal mágico que nos acogerá y entraremos en un mundo lleno de luz, comprensión y reconciliación, y que además nos permitirá afrontar todo lo que venga por delante, como obstáculo, con alegría y no con resignación; porque, naciendo a la nueva conciencia nos hemos liberado de los miedos.
Existe la metáfora de las mariposas nocturnas y la llama, de la que se ha hecho una canción: “La polilla de la noche se lanza a la Llama”. Cuando experimentamos a Dios, nos lanzamos a Él sin pensarlo, tal como la mariposa nocturna se lanza a la llama; ella muere, y, quien se lanza a la Luz de Dios muere a la vida anterior y nace a la nueva conciencia.
Entonces.., ¿qué nacimiento sería el más importante?

Janamasthmi_Mahotsav21 - Cerca al Twitter

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: