luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

La llavor de ser pacífics/The seed of being peaceful/La semilla de ser pacíficos

Reflexió de la Setmana  2 d’octubre de  2021

La llavor de ser pacífics

Qui viu dins dels límits de la seva identitat física queda privat d’una vida molt més plena de tranquil·litat i harmonia. L’ésser que no es coneix s’emmarca en paràmetres purament físics. L’edat, el sexe, la posició social, la cultura i la religió, que depenen molt del lloc, la data o la família, poden constituir els murs que impedeixen la veritable llibertat de l’ésser humà.
La visió que es basa en aquests paràmetres torna a l’ésser miop i astigmàtic des del punt de vista espiritual. No distingeix el valor real d’allò que està davant d’ell ni tampoc és capaç de veure més enllà del seu camí de retorn a la pau. La bellesa interna d’algú que està al seu costat és ignorada perquè els ulls es topen amb els aspectes del seu cos físic.
Encara ets molt jove..; ets d’una altra religió..; realment és molt lleig… Frases com aquestes són pròpies d’una visió estreta que acaba afectant a tot el que es vol fer a la vida. L’individu que viu així, lluny de la realitat espiritual, es limita per conceptes i preconceptes que inhibeixen el potencial real de l’ésser.
La pau és el nostre estat natural i no depèn d’on et trobes o amb qui estàs, sinó que principalment depèn de com estàs. Es pot mantenir exactament el mateix estat de tranquil·litat en un embús de trànsit o en una magnífica platja o muntanya. No depèn de les persones que ens acompanyin en aquest moment. La llavor de ser pacífics està en tots nosaltres.
Si et preocupes molt per les teves activitats o entres en nerviosisme, també començaràs a sentir-te malament. El mateix sentiment de no estar ben existeix perquè dins de l’ésser, hi ha un concepte etern del que significa sentir-se bé; la salut normal de l’ésser és la pau. Altrament, com podríem saber que estem malament.
Aquest concepte es resumeix en el fet que la pau està dins de l’ésser com un navili que s’ha enfonsat al fons de la mar i que està ple de tresors. És en tu i només has de esforçar-te a recuperar-la.

Extracte de el llibre:
La pau comença amb tu,
Exercicis de pau,
per a enfrontar les crisis,
Ed. Brahma Kumaris
Ken O’Donnell

Week Reflection october 2,  2021

The seed of being peaceful

Whoever lives within the limits of his physical identity is deprived of a life much more filled with tranquility and harmony. The being that is not known is framed in purely physical parameters. Age, sex, social position, culture and religion, which depend a lot on the place, the date or the family, can constitute the walls that impede the true freedom of the human being.
The vision that is based on these parameters returns to the being myopic and astigmatic from the spiritual point of view. He does not distinguish the real value of what he is in front of him nor is he able to see beyond his way back to peace. The inner beauty of someone next to him is ignored because the eyes collide with aspects of his physical body.
You are still very young..; you are of another religion..; it really is very ugly… Phrases like these are typical of a narrow vision that ends up affecting everything you want to do in life. The individual who lives like this, far from spiritual reality, is limited by concepts and preconceptions that inhibit the real potential of being.
Peace is our natural state and it does not depend on where you are or who you are with, but mainly depends on how you are. The exact same state of tranquility can be maintained in a traffic jam or on a magnificent beach or mountain. It does not depend on the people who accompany us at that time. The seed of being peaceful is in all of us.
If you worry a lot about your activities or become nervous, you will also start to feel bad. The very feeling of not being well exists because within the being, there is an eternal concept of what it means to feel good; the normal health of being is peace. Otherwise how could we know that we are wrong.
This concept is summarized in the fact that peace is within the being like a ship that has sunk to the bottom of the sea and is full of treasures. It is in you and you only have to make an effort to recover it.

Excerpt from the book:
Peace begins with you
Peace exercises,
to face crises,
Ed. Brahma Kumaris
Ken o’donnell

Reflexión de la Semana  2 de octubre 2021

La semilla de ser pacíficos

Quien vive dentro de los límites de su identidad física queda privado de una vida mucho más llena de tranquilidad y armonía. El ser que no se conoce se enmarca en parámetros puramente físicos. La edad, el sexo, la posicion social, la cultura y la religión, que dependen mucho del lugar, la fecha o la familia, pueden constituir los muros que impiden la verdadera libertad del ser humano.
La visión que se basa en estos parámetros vuelve al ser miope y astigmático desde el punto de vista espiritual. No distingue el valor real de lo que está delante de sí ni tampoco es capaz de ver más allá de su camino de regreso a la paz. La belleza interna de alguien que está a su lado es ignorada porque los ojos se topan con los aspectos de su cuerpo físico.
Todavía eres muy joven..; eres de otra religión..; realmente es muy feo… Frases como estas son propias de una visión estrecha que acaba afectando a todo lo que se quiere hacer en la vida. El individuo que vive así, lejos de la realidad espiritual, se limita por conceptos y preconceptos que inhiben el potencial real del ser.
La paz es nuestro estado natural y no depende de dónde te encuentras o con quién estás, sino que principalmente depende de cómo estás. Se puede mantener exactamente el mismo estado de tranquilidad en un embotellamiento de tráfico o en una magnífica playa o montaña. No depende de las personas que nos acompañen en ese momento. La semilla de ser pacíficos está en todos nosotros.
Si te preocupas mucho por tus actividades o entras en nerviosismo, también empezarás a sentirte mal. El propio sentimiento de no estar bien existe porque dentro del ser, existe un concepto eterno de lo que significa sentirse bien; la salud normal del ser es la paz. De lo contrario, cómo podríamos saber que estamos mal.
Este concepto se resume en el hecho de que la paz está dentro del ser como un navío que se ha hundido en el fondo del mar y que está lleno de tesoros. Está en ti y solo tienes que esforzarte en recuperarla.

Extracto del libro:
La paz comienza contigo,
Ejercícios de paz,
para enfrentar las crisis,
Ed. Brahma Kumaris
Ken O’Donnell

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
C/Porta 9, Barcelona 08016
T. 34 93 4877667 –Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: