luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Abrigar el desig profund del canvi/Harbor the deep desire for change/Abrigar el deseo profundo del cambio

Reflexió de la Setmana  9 d’octubre de  2021

Abrigar el desig profund del canvi

A mesura que viatges a través de la confluència, entre allò antic i allò nou, i si et mantens amb atenció en el procés, t’adonaràs de les tres poderoses energies que condueixen la transformació: creació, sosteniment i destrucció.
Aquestes energies llisquen a través del temps, per entre els nostres mons intern i extern, i es re formulen d’acord als nostres més profunds desigs. Si ens mantenim atents, travessarem amb elegància i dignitat la divisió entre els vells patrons de pensament o consciència i el pensament de cada ésser humà ple, que experimenta la seva vàlua sense comparar-se ni competir amb altres, sense dubtes ni temors, el pensament fet realitat.
Quan un es fixa un objectiu i el sosté a través d’una visualització creativa, de meditació, d’activitat en harmonia i d’altres mètodes, immediatament allibera i permet que una gran quantitat d’energia es mogui per manifestar aquest propòsit.
Posant en pràctica les dues primeres fases de la transformació, tan sols amb abrigar el desig profund de voler més de la vida, que hi ha d’haver alguna cosa millor que això; que la vida està feta per ser més màgica, viva, plena d’amor, satisfactòria; sostenir tals pensaments al llarg del temps poden invocar el canvi.
No obstant això, si no deixem participar del joc al flux natural de la tercera etapa, no podrem avançar a la fase de transformació, on s’involucren les tres energies. Ens quedarem estancats en la lluita entre allò vell i allò nou.
Encara que arribarà el moment en què allò que ja és vell, i no té a veure amb el nou “jo”, moriran: l’ego, els patrons interns de pensament, les estructures externes; la despulla d’allò que no li serveix al nou jo; ni li servirà més.

Extracte de el llibre:
Les quatre cares de la dona,
Restaurant el teu autèntic poder,
Recobrant la teva bellesa eterna,
Ed. Vergara
Caroline Ward

Week Reflection october 9,  2021

Harbor the deep desire for change

As you travel through the confluence, between the old and the new, and if you pay attention to the process, you will become aware of the three powerful energies that drive transformation: creation, sustenance, and destruction.
These energies glide through time, between our internal and external worlds, and reformulate according to our deepest desires. If we stay attentive, we will cross with grace and dignity the division between the old patterns of thought or consciousness and the thought of every full human being, who experiences his worth without comparing or competing with others, without doubts or fears, thought come true.
When you set a goal and sustain it through creative visualization, meditation, harmonious activity, and other methods, you immediately release and allow a great deal of energy to move to manifest that purpose.
By putting into practice the first two phases of transformation, just by harboring the deep desire to want more from life, that there must be something better than this; that life is made to be more magical, alive, loving, satisfying; holding such thoughts over time will invoke change.
However, if we do not allow the natural flow of the third stage to participate in the game, we will not be able to advance to the transformation phase, where the three energies are involved. We will get stuck in the struggle between the old and the new.
Although the time will come when that which is already old, and has nothing to do with the new “me”, will die: the ego, the internal thought patterns, the external structures; the dispossession of that which does not serve the new me; nor will it serve you anymore.

Excerpt from the book:
The four faces of women,
Restoring your true power,
Recovering your eternal beauty,
Ed. Vergara
Caroline ward

Reflexión de la Semana  9 de octubre 2021

Abrigar el deseo profundo del cambio

A medida que viajas a través de la confluencia, entre lo antiguo y lo nuevo, y si te mantienes con atención en el proceso, te darás cuenta de las tres poderosas energías que conducen la transformación: creación, sustento y destrucción.
Estas energías se deslizan a través del tiempo, por entre nuestros mundos interno y externo, y se reformulan de acuerdo a nuestros más profundos deseos. Si nos mantenemos atentos, atravesaremos con elegancia y dignidad la división entre los viejos patrones de pensamiento o conciencia y el pensamiento de cada ser humano pleno, que experimenta su valía sin compararse ni competir con otros, sin dudas ni temores, el pensamiento hecho realidad.
Cuando uno se fija un objetivo y lo sostiene a través de una visualización creativa, de meditación, de actividad en armonía y de otros métodos, de inmediato libera y permite que una gran cantidad de energía se mueva para manifestar ese propósito.
Poniendo en práctica las dos primeras fases de la transformación, tan solo con abrigar el deseo profundo de querer más de la vida, de que debe haber algo mejor que esto; de que la vida está hecha para ser más mágica, viva, llena de amor, satisfactoria; sostener tales pensamientos a lo largo del tiempo invocarán el cambio.
Sin embargo, si no dejamos participar del juego al flujo natural de la tercera etapa, no podremos avanzar a la fase de transformación, donde se involucran las tres energías. Nos quedaremos estancados en la lucha entre lo viejo y lo nuevo.
Aunque llegará el momento en que aquello que ya está viejo, y no tiene que ver con el nuevo “yo”, morirán: el ego, los patrones internos de pensamiento, las estructuras externas; el despojo de aquello que no le sirve al nuevo yo; ni le servirá más.

Extracto del libro:
Las cuatro caras de la mujer,
Restaurando tu auténtico poder,
Recobrando tu belleza eterna,
Ed. Vergara
Caroline Ward

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
C/Porta 9, Barcelona 08016
T. 34 93 4877667 –Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: