luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Una mica més de Déu/Something more of God/Algo más de Dios

Una mica més de Déu

Us haguéssiu imaginat mai que Déu ens parlés directament i ens digués?: “Jo sóc el vostre Servent Obedient”…..

*El Pare ni tan sols permet que ningú caigui als seus peus.
*Ell no us cobra cap taxa per ensenyar-vos.
*El Pare diu: Jo sóc un punt i vosaltres també sou punts.

-Tot i ser tan elevat Ell no permet que ens reverenciem davant d’Ell, perquè som els Seus fills; quin fill es reverenciaria davant del seu pare? Aquesta és la relació correcte que vol establir amb nosaltres, les ànimes, els Seus fills; de fet, adoptats, perquè Ell ens ha dit que les ànimes sempre han existit, sinó, si es creessin en algun moment, seria senyal que tindrien un final. La Seva creació és perquè ens treu del miratge de creure que som només un cos vivint fins que el cos es deteriori, ens desperta i això és com un naixement a la immortalitat; Ell ens dóna aquest naixement.
-Molts gurus cobren taxes per ensenyar coneixement filosòfic i molts terapeutes també, etc.., i és normal que sigui així, doncs el cos bé que s’ha de sustentar, oi? Però Ell, que és el Satguru, no ens cobra cap taxa per donar-nos el Seu coneixement Diví, senzillament perquè no té un cos que s’hagi de mantenir, no menja, no beu, no li cal habitatge, no gasta corrent ni ha de pagar imposts. Una altra cosa son les seus de Brahma Kumaris establertes per tot arreu per a donar el missatge per tot el món, però tot i així, els cursos son gratuïts.
-Déu és tan senzill que ens revela la Seva Forma d’un Punt de Llum pura i ens diu que no es pot veure amb els ulls físics, sí que es pot comprendre amb l’intel·lecte. I encara ens diu que nosaltres, la resta de les ànimes, som exactament igual que Ell, en forma, i mida, només que Ell no reneix i no té un cos adjudicat propi com nosaltres. De fet, aquesta és la qualitat que El manté pur i més enllà de felicitat i sofriment, i per això mai perd l’energia, i per aquesta raó és que Ell pot venir en el moment més dolorós de la humanitat i tornar-nos a omplir d’energia per tornar a fer que creiem en nosaltres mateixos.

Esto contiene una imagen de: {{ pinTitle }}

Something more of God

Would you have imagined that God spoke to us directly and told us?: “I am your Obedient Servant” …..

  • The Father does not even allow anyone to fall at his feet.
  • He does not charge you any fee to teach you.
  • The Father says: I am a point and you are also points.

-Even and being so high He does not allow us to revere ourselves before Him, because we are his children; What son would revere himself before his father? This is the correct relationship that he wants to establish with us, the souls, His children; in fact, adopteds, because He has told us that souls have always existed, otherwise, if they were created at some point, it would be a sign that they would have an end. His creation is because he takes us out of the mirage of believing that we are just a body living until the body deteriorates, awakens us and this is like a birth to immortality; He gives us this birth.
-Many gurus charge fees to teach philosophical knowledge and many therapists also, etc …, and it is normal that this is the case, since the body has to be supported well, right? But He, who is the Satguru, does not charge us any fee for giving us Divine knowledge of Him, simply because he does not have a body that must be maintained, he does not eat, he does not drink, he does not need housing, he does not spend electricity and he does not have to pay taxes. Another thing is the Brahma Kumaris headquarters established everywhere to spread the message all over the world, but still, the courses are free.
-God is so simple that He reveals to us His Form of a Point of pure Light and tells us that He cannot be seen with the physical eyes, but can be understood with the intellect. And he even he tells us that we, the rest of the souls, are exactly the same as Him, in shape, and size, only that He is not reborn and does not have an adjudicated body of his own like us. In fact, this is the quality that keeps Him pure and beyond happiness and suffering, and that is why He never loses energy, and for this reason He can come in the most painful moment of humanity and re-fill us with energy. to make us believe in ourselves again.

Esto contiene una imagen de: {{ pinTitle }}

Algo más de Dios

Os hubierais imaginado que Dios nos hablara directamente y nos dijera ?: “Yo soy vuestro Sirviente Obediente” …..

Shiv Baba Wallpapers – Brahma Kumaris Official
  • El Padre ni siquiera permite que nadie caiga a sus pies.
  • Él no os cobra ninguna tasa para enseñaros.
  • El Padre dice: Soy un punto y vosotros también sois puntos.

-Aún y ser tan elevado Él no permite que nos reverenciemos ante Él, porque somos Sus hijos; qué hijo se reverenciaria delante de su padre? Esta es la relación correcta que quiere establecer con nosotros, las almas, Sus hijos; de hecho, adoptados, porque Él nos ha dicho que las almas siempre han existido, sino, si se crearan en algún momento, sería señal de que tendrían un final. Su creación es porque nos saca del espejismo de creer que somos sólo un cuerpo viviendo hasta que el cuerpo se deteriore, nos despierta y esto es como un nacimiento a la inmortalidad; Él nos da este nacimiento.
-Muchos gurús cobran tasas para enseñar conocimiento filosófico y muchos terapeutas también, etc .., y es normal que sea así, pues el cuerpo bien que se ha de sustentar, ¿verdad? Pero Él, que es el Satguru, no nos cobra ninguna tasa por darnos Su conocimiento Divino, sencillamente porque no tiene un cuerpo que deba mantenerse, no come, no bebe, no necesita vivienda, no gasta corriente ni debe pagar impuestos. Otra cosa son las sedes de Brahma Kumaris establecidas por todas partes para dar el mensaje por todo el mundo, pero aún así, los cursos son gratuitos.
-Dios es tan sencillo que nos revela Su Forma de un Punto de Luz pura y nos dice que no se puede ver con los ojos físicos, sí se puede comprender con el intelecto. Y aun nos dice que nosotros, el resto de las almas, somos exactamente igual que Él, en forma, y ​​tamaño, sólo que Él no renace y no tiene un cuerpo adjudicado propio como nosotros. De hecho, esta es la cualidad que Le mantiene puro y más allá de felicidad y sufrimiento, y por eso nunca pierde la energía, y por esta razón es que Él puede venir en el momento más doloroso de la humanidad y volver a llenarnos de energía para volver a hacer que creamos en nosotros mismos.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: