luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Un impacte incondicional/An unconditional impact/Un impacto incondicional

Reflexió de la Setmana  16 d’octubre  de 2021    

Un impacte incondicional

Gairebé tothom sembla admetre que el veritable amor és incondicional. La qual cosa vol dir que gairebé tothom sap, en el més profund, que el veritable amor no posa cap condició per tenir cura i compartir ni per donar a cap de les seves formes.
L’amor rep, però no pren. Potser no concordi ni aprovi, però sempre accepta. És la base de la nostra capacitat per discernir la veritat del fals, però no jutja l’altre. Presta atenció a “on” “fas” el teu rebre, acceptar i agrair, i veuràs que l’amor sorgeix com tu “jo”. I, així com no pots veure el teu “jo”, t’adonaràs que tampoc pots veure a l’amor, sinó només la seva expressió i el seu efecte.
Igual que l’electricitat, l’amor és invisible, però, si toques amb la mà un cable pelat pel qual passa electricitat, sentiràs l’impacte d’un corrent elèctric. Atreveix-te a despullar el teu “jo”, a obrir el teu “jo”, a eliminar tot el que col·loques entre el teu “jo” i els altres, atreveix-te a donar incondicionalment de tu, i és probable que tant tu com qui sigui que estigui en la teva presència sentin l’impacte de l’energia incondicional de la vida mateixa, ¡que és l’amor!

Extracte del llibre:
Els 7 Mites del… veritable Amor !,
Un viatge des de la ment,
fins al cor de l’ànima,
Ed. Kier
Mike George

Week Reflection october 16, 2021    

An unconditional impact

Almost everyone seems to admit that true love is unconditional. Which means that almost everyone knows, deep down, that true love does not place any conditions to care and share or to give in any of its forms.
Love receives, but does not take. You may not agree or approve, but you always agree. It is the basis of our ability to discern what is true from what is false, but it does not judge the other. Pay attention to “where” you “do” your receive, accept and thank, and you will see that love emerges as you “me”. And, just as you cannot see your “I”, you will realize that you cannot see love either, but only its expression and its effect.
Like electricity, love is invisible, but if you touch with your hand a bare wire through which electricity passes, you will feel the impact of an electric current. Dare to undress your “I”, to open your “I”, to eliminate everything that you place between your “I” and others, dare to give unconditionally of yourself, and it is likely that both you and whoever is in your presence feel the impact of the unconditional energy of life itself, which is love!

Excerpt from the book:
The 7 Myths of … true Love!
A journey from the mind
to the heart of the soul,
Ed. Kier
Mike george

Reflexión de la Semana  16 de octubre 2021    

Un impacto incondicional

Casi todo el mundo parece admitir que el verdadero amor es incondicional. Lo cual significa que casi todo el mundo sabe, en lo más profundo, que el verdadero amor no pone ninguna condición para cuidar y compartir ni para dar en ninguna de sus formas.
El amor recibe, pero no toma. Tal vez no concuerde ni apruebe, pero siempre acepta. Es la base de nuestra capacidad para discernir lo verdadero de lo falso, pero no juzga al otro. Presta atención a “dónde” “haces” tu recibir, aceptar y agradecer, y verás que el amor surge como tú “yo”. Y, así como no puedes ver a tu “yo”, te darás cuenta de que tampoco puedes ver al amor, sino solo su expresión y su efecto.
Igual que la electricidad, el amor es invisible, pero, si tocas con tu mano un cable pelado por el que pasa electricidad, sentirás el impacto de una corriente eléctrica. Atrévete a desnudar tu “yo”, a abrir tu “yo”, a eliminar todo lo que colocas entre tu “yo” y los demás, atrévete a dar incondicionalmente de ti, y es probable que tanto tú como quinquiera que esté en tu presencia sientan el impacto de la energía incondicional de la vida misma, ¡que es el amor!

Extracto del libro:
Los 7 Mitos del…¡verdadero Amor!,
Un viaje desde la mente,
hasta el corazón del alma,
Ed. Kier
Mike George

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
C/Porta 9, Barcelona 08016
T. 34 93 4877667 –Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: