luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Connexió Divina(meditació)/Divine connection(meditation)/Conexión Divina(meditación)

En la meditació de la matinada, ha emergit un sentiment en mi de que potser no sempre es pot sentir la connexió amb Déu; però això no vol dir que Ell no hi sigui, només significa que no estic podent fer la connexió per altres causes. Pot ser que la ment estigui massa plena de sensacions del món exterior; pot ser que hagi oblidat com enfocar-me en un sol pensament; pot ser que no recordi quines son les virtuts principals de l’ànima que sóc.
Per això, és bo repassar com ho he fet en els millors moments d’una esplèndida meditació, i, m’he adonat que tornar a la base no és cap mala idea. Aleshores he tornat a fer emergir la pau, l’amor i la felicitat que sempre existeixen al meu interior:

Invoco la pau…….., la sento intensament……., l’amor segueix indefectiblement……., la felicitat omple tots els racons de l’ànima com a conseqüència senzilla d’això……
Em mantinc en aquest estat……, i de seguida començo a conversar amb Ell de cor a cor……, i ja està……, ja he tornat a establir connexió amb el Pare/Mare……. em sento feliç i m’hi estic tant com vull.

Aleshores, penso que haig de recordar una cosa molt important si vull connectar amb Déu: primer haig de connectar amb la meva essència, el meu estat interior, amb l’ànima que sóc i recordar les meves virtuts subtils que son les virtuts de Déu (la pau, l’amor, la felicitat, la saviesa i el poder espiritual).

 • Hi ha una cosa (entre moltes) que ens fa perdre la felicitat, i és, fer safareig. Perquè quan es parla d’algú estem cometent violència contra aquell de qui parlem i en contra nostre, ja que, fer això fa que perdem automàticament la felicitat. Déu vol que siguem sempre feliços i que mai fem cap mena de violència contra ningú ni en contra de nosaltres mateixos. Si volem poder connectar amb Déu de forma subtil, hem d’absorbir les Seves virtuts i experimentar-les primer al nostre interior.

In the early morning meditation, a feeling has emerged in me that perhaps the connection with God cannot always be felt; but that does not mean that He is not there, it only means that I am not being able to make the connection for other reasons.
The mind may be too full of sensations from the outside world; I may have forgotten how to focus on a single thought; I may not remember what are the main virtues of the soul that I am.
For this reason, it is good to review how I have done it in the best moments of a splendid meditation, and, I have realized that returning to the base is not a bad idea. Then I have re-emerged the peace, love and happiness that always exist within me:

I invoke peace …….., I feel it intensely ……., love continues unfailingly ……., happiness fills all corners of the soul as a simple consequence of that … ….
I stay in this state ……, and immediately I begin to converse with Him from heart to heart ……, and that’s it ……, I’ve already established a connection with the Father/Mother ……. I feel happy and I’m on it as much as I want.

So, I think that I must remember something very important if I want to connect with God: first I must connect with my essence, my inner state, with the soul that I am and remember my subtle virtues that are the virtues of God (peace, love, happiness, wisdom and spiritual power).

 • There is one thing (among many) that makes us lose happiness, and that is, gossip. Because when we talk about someone we are committing violence against the person we are talking about and against ourselves, since doing this automatically causes us to lose happiness. God wants us to always be happy and never do any kind of violence against anyone neither against ourselves. If we want to be able to connect with God in a subtle way, we must absorb his virtues and experience them first inner us.

En la meditación de la madrugada, ha emergido un sentimiento en mí de que quizá no siempre se puede sentir la conexión con Dios; pero eso no quiere decir que Él no esté, sólo significa que no estoy pudiendo hacer la conexión por otras causas.
Puede que la mente esté demasiado llena de sensaciones del mundo exterior; puede que haya olvidado cómo enfocarme en un solo pensamiento; puede que no recuerde cuáles son las virtudes principales del alma que soy.
Por ello, es bueno repasar cómo lo he hecho en los mejores momentos de una espléndida meditación, y, me he dado cuenta de que volver a la base no es mala idea. Entonces he vuelto a hacer emerger la paz, el amor y la felicidad que siempre existen en mi interior:

Invoco la paz …….., la siento intensamente ……., el amor sigue indefectiblemente ……., la felicidad llena todos los rincones del alma como consecuencia sencilla de eso ……
Me mantengo en este estado ……, y enseguida empiezo a conversar con Él de corazón a corazón ……, y ya está ……, ya he vuelto a establecer conexión con el Padre/Madre ……. me siento feliz y estoy en ello tanto como quiero.

Entonces, pienso que debo recordar algo muy importante si quiero conectar con Dios: primero debo conectar con mi esencia, mi estado interior, con el alma que soy y recordar mis virtudes sutiles que son las virtudes de Dios (la paz, el amor, la felicidad, la sabiduría y el poder espiritual).

 • Hay una cosa (entre muchas) que nos hace perder la felicidad, y es, cotillear. Porque cuando se habla de alguien estamos cometiendo violencia contra aquel de quien hablamos y en contra nuestro, ya que, hacer esto hace que perdamos automáticamente la felicidad. Dios quiere que seamos siempre felices y que nunca hagamos ningún tipo de violencia contra nadie ni en contra de nosotros mismos. Si queremos poder conectar con Dios de forma sutil, debemos absorber Sus virtudes y experimentarlas primero en nuestro interior.

2 comments on “Connexió Divina(meditació)/Divine connection(meditation)/Conexión Divina(meditación)

 1. Rosa Humbert
  Octubre 21, 2021

  Que puedo decir,solamente gracias,gracias por recordarme que soy capaz de llegar a ese estado magnífico de encuentro.

  M'agrada

  • julianeus
   Octubre 22, 2021

   Él nos dice: “hijos, no os canseis”; la determinación es un poder. Un abrazo! ✨✨🧚‍♀️✨✨

   M'agrada

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: