luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Pensar, sentir o fer de manera diferent/Think, feel or do differently/Pensar, sentir o hacer de diferente manera

Reflexió de la Setmana  30 d’octubre de  2021    

Pensar, sentir o fer de manera diferent

Canviar la qualitat de la nostra experiència vital significa escollir la qualitat de la nostra vida interior. El canvi comença pel reconeixement i l’acceptació que qualsevol dolor o patiment és antinatural i que, a la nostra consciència, hi ha alguna cosa que s’ha de transformar.
Tot i així, sovint ens sentim incapaços de canviar la nostra habitual percepció de nosaltres mateixos com a víctimes, perquè un dels nostres hàbits més profunds és atribuir-li el dolor a algú. Ens oblidem que, sense importar el que passi al nostre voltant, només nosaltres som responsables dels nostres propis pensaments i sentiments. Ningú no pot fer-nos sentir res sense el nostre permís.
El coneixement i comprensió exactes de l’esperit ens recorden que tot dolor o patiment existeix perquè hem perdut la nostra autèntica consciència. I, tanmateix, tot està bé! Tot i que el dolor no sigui natural, és part del pla; és el preu que tots paguem per la nostra amnèsia espiritual, per romandre adormits davant de qui som i davant del que som.
El camí a casa i el nostre autèntic despertar comencen amb l’acceptació que, on sigui que estiguem és on hem d’estar en aquell moment específic, i el que experimentem és el que hem d’experimentar. En comptes d’intentar escapar d’una situació difícil, hem de comprendre que ens trobem immersos en el procés d’aprendre més sobre nosaltres.
En lloc d’atribuir-li a algú o a alguna circumstància el nostre malestar mental o emocional, que en realitat no és sinó una forma de pèrdua de poder, en traurem més profit si reconeixem que som absolutament responsables de qualsevol pensament, sentiment o emoció que experimentem en aquest moment . Aquesta acceptació de la responsabilitat personal és l’inici de l’enfortiment de nosaltres mateixos.
Si la nostra experiència és de dolor o malestar, és un senyal de que no estem creant la qualitat de pensaments i sentiments més alta o de que no estem fent el que és correcte a nivell de l’acció. Si som capaços de prendre consciència del senyal que el patiment ens envia i valorem el seu missatge, admetrem que hi ha coses que hem de pensar, sentir o fer de diferent manera per alliberar-nos de la presó que nosaltres mateixos ens imposem.

Extracte del llibre:
A la llum de la meditació,
Una guia per a editar i assolir,
el desenvolupament espiritual,
Ed. Kier
Mike George

Week Reflection october 30,  2021    

Think, feel or do differently

Changing the quality of our life experience means choosing the quality of our inner life. Change begins with the recognition and acceptance that any pain or suffering is unnatural and that there is something in our consciousness that must be transformed.
However, we often feel unable to change our usual perception of ourselves as victims because one of our deepest habits is attributing pain to someone. We forget that no matter what happens around us, only we are responsible for our own thoughts and feelings. No one can make us feel anything without our permission.
Accurate knowledge and understanding of the spirit reminds us that all pain or suffering exists because we have lost our true consciousness. And still, everything is fine! Although the pain is not natural, it is part of the plan; it is the price we all pay for our spiritual amnesia, for staying asleep to who we are and what we are.
The way home and our authentic awakening begins with the acceptance that wherever we are is where we need to be at that specific moment, and what we experience is what we have to experience. Rather than trying to escape a difficult situation, we need to understand that we are in the process of learning more about ourselves.
Instead of attributing to someone or some circumstance our mental or emotional discomfort, which in reality is nothing more than a form of loss of power, we will benefit more if we recognize that we are fully responsible for any thoughts, feelings or emotions that we experience at that moment. This acceptance of personal responsibility is the beginning of strengthening ourselves.
If our experience is of pain or discomfort, it is a sign that we are not creating the highest quality of thoughts and feelings or that we are not doing the right thing at the level of action. If we are able to become aware of the signal that suffering sends us and we value its message, we will admit that there are things that we have to think, feel or do differently to free ourselves from the prison that we impose on ourselves.

Excerpt from the book:
In the light of meditation,
A guide to edit and reach,
spiritual development,
Ed. Kier
Mike George

Reflexión de la Semana  30 de octubre 2021    

Pensar, sentir o hacer de diferente manera

Cambiar la calidad de nuestra experiencia vital, significa elegir la calidad de nuestra vida interior. El cambio comienza por el reconocimiento y la aceptación de que cualquier dolor o sufrimiento es antinatural y de que, en nuestra consciencia hay algo que debe transformarse.
Sin embargo, a menudo nos sentimos incapaces de cambiar nuestra habitual percepción de nosotros mismos como víctimas porque uno de nuestros hábitos más profundos es atribuirle el dolor a alguien. Nos olvidamos de que, sin importar lo que suceda a nuestro alrededor, solo nosotros somos responsables de nuestros propios pensamientos y sentimientos. Nadie puede hacernos sentir nada sin nuestro permiso.
El conocimiento y la comprensión exactos del espíritu nos recuerdan que todo dolor o sufrimiento existe porque hemos perdido nuestra auténtica consciencia. Y, aun así, ¡todo está bien! Aunque el dolor no sea natural, es parte del plan; es el precio que todos pagamos por nuestra amnesia espiritual, por permanecer dormidos ante quiénes somos y ante lo que somos.
El camino a casa y nuestro auténtico despertar comienzan con la aceptación de que, dondequiera que estemos es donde tenemos que estar en ese momento específico, y lo que experimentamos es lo que tenemos que experimentar. En vez de tratar de escapar de una situación difícil, tenemos que comprender que nos encontramos inmersos en el proceso de aprender más acerca de nosotros.
En lugar de atribuirle a alguien o a alguna circunstancia nuestro malestar mental o emocional, que en realidad no es sino una forma de pérdida de poder, sacaremos un mayor provecho si reconocemos que somos absolutamente responsables de cualquier pensamiento, sentimiento o emoción que experimentemos en ese momento. Esta aceptación de la responsabilidad personal, es el inicio del fortalecimiento de nosotros mismos.
Si nuestra experiencia es de dolor o malestar, es una señal de que no estamos creando la calidad de pensamientos y sentimientos más alta o de que no estamos haciendo lo correcto a nivel de la acción. Si somos capaces de tomar consciencia de la señal que el sufrimiento nos envia y valoramos su mensaje, admitiremos que hay cosas que tenemos que pensar, sentir o hacer de diferente manera para liberarnos de la cárcel que nosotros mimos nos imponemos.

Extracto del libro:
A la luz de la meditación,
Una guia para editar y alcanzar,
el desarrollo espiritual,
Ed. Kier
Mike George

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
C/Porta 9, Barcelona 08016
T. 34 93 4877667 –Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: