luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

5 Elements/5 Elements/5 Elementos

La Terra el planeta i tot el que el conté, inclosos els éssers humans, estan fets dels mateixos elements. Jo no sóc física i per això no citaré tots els elements de la Taula Periòdica dels Elements; però sí que en termes espirituals es redueixen a 5 elements: aigua, aire, foc, terra i èter. Així, si tenim en compte aquesta definició i contemplem el món tal com es troba en aquests moments.., ens adonarem que els elements no estan en gaire bon estat, veritat?

Simplesmente Ayurveda: Os cinco elementos

🔸El Pare explica: tingueu la fe de que sou ànimes. Aquests cossos estan fets dels cinc elements. Quan un fetus és a punt, una ànima diminuta entra en ell i llavors hi ha vida.

Sembla lògic pensar que si la matèria no està bé.., el que es construeixi amb ella tampoc estarà gaire bé, no? Ell ens prepara per què quan vinguin pitjors moments, al menys, si considerem que som ànimes que viuen en un cos i no tenim la consciència de ser el cos, quan al cos li passi qualsevol tropell no patirem d’esperit; intentarem guarir la nostra part física per seguir experimentant la vida en el planeta en simple harmonia. Entendrem que està tan deteriorat com ho estan els elements del que està fet, cosa que no inclou a l’ànima que som. I si arriba el moment de “partir”.., no serà tan dolorós perquè sabrem que anirem a un altre cos amb una altra experiència de vida per desenvolupar. Amb el cos moriran les experiències viscudes amb ell i els records, però la nostra consciència no morirà perquè l’ànima mai mor.

The planet Earth and everything on it, including human beings, are made of the same elements. I am not a physicist and that is why I will not cite all the elements of the Periodic Table of the Elements; but in spiritual terms they are reduced to 5 elements: water, air, fire, earth and ether. Thus, if we take this definition into account and contemplate the world as it is right now.., we will realize that the elements are not in very good condition, right?

La importancia de los cinco elementos para la medicina Ayurveda | ILET  CUERNAVACA

🔸The Father explains: have the faith that you are souls. These bodies are made of the five elements. When a fetus is ready, a tiny soul enters it and then there is life.

It seems logical to think that if the matter is not good.., what is built with it is not going to be very good, right? He prepares us so that when worst moments come, at least, if we consider that we are souls that live in a body and do not have the consciousness of being the body, when any stumbling block happens to the body, we will not suffer spiritually; We will try to heal our physical part to continue experiencing life on the planet in simple harmony. We will understand that it is as deteriorated as the elements from which it is made are, which it does not include in the soul that we are. And if the time comes to “leave”.., it will not be so painful because we will know that we will go to another body with another life experience to develop. With the body, the experiences lived with it and the memories will die, but our conscience will not die because the soul never dies.

La Tierra el planeta y todo lo que contiene, incluidos los seres humanos, están hechos de los mismos elementos. Yo no soy física y por eso no citaré todos los elementos de la Tabla Periódica de los Elementos; pero sí que en términos espirituales se reducen a 5 elementos: agua, aire, fuego, tierra y éter. Así, si tenemos en cuenta esta definición y contemplamos el mundo tal y como se encuentra en estos momentos.., nos daremos cuenta de que los elementos no están en muy buen estado, ¿verdad?

Tridosha, cinco elementos y prana - Ediciones Ayurveda, la… | Flickr

🔸El Padre explica: tened la fe de que sois almas. Estos cuerpos están hechos de los cinco elementos. Cuando un feto está listo, un alma diminuta entra en él y entonces hay vida.

Parece lógico pensar que si la materia no está bien.., lo que se construya con ella tampoco va a estar muy bien, ¿no? Él nos prepara para que cuando vengan peores momentos, al menos, si consideramos que somos almas que viven en un cuerpo y no tenemos la conciencia de ser el cuerpo, cuando al cuerpo le pase cualquier tropiezo no sufriremos de espíritu; intentaremos curar nuestra parte física para seguir experimentando la vida en el planeta en simple armonía. Entenderemos que está tan deteriorado como lo están los elementos del los que él está hecho, lo que no incluye en el alma que somos. Y si llega el momento de “partir”.., no será tan doloroso porque sabremos que iremos a otro cuerpo con otra experiencia de vida a desarrollar. Con el cuerpo morirán las experiencias vividas con él y los recuerdos, pero nuestra conciencia no va a morir porque el alma nunca muere.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: