luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Trencar les cadenes/Break the chains/Romper las cadenas

Reflexió de la Setmana  11 de desembre  de 2021    

Trencar les cadenes

Quan procurem controlar la ira, moltes vegades sentim com si estiguéssim impedint que un volcà faci erupció. Un se sent enmig d’un terratrèmol intern i explota de totes maneres. En aquestes ocasions, un perd el poder de controlar i no sap què és correcte i travessa per una confusió total.
És essencial que ens fem càrrec de la nostra pròpia sensibilitat ja que, usualment, és allà on comença el problema. Així, quan comencem a sentir el menor indici d’irritació o enuig, ens hem de preguntar: Per què estic irritat? En aquell instant, és molt important reconèixer que ens sentim malament, que estem enfadats. Només, en aquell moment de reconeixement podem canviar.
Habitualment, quan estem irritats o frustrats, és perquè teníem una expectativa i aquesta no s’ha complert. Però, quan algú ens demana alguna cosa insistentment, li ho volem donar?; segurament no, perquè no volem donar per obligació.
El que passa és que, amb les nostres expectatives, els encadenem en desitjos que, de fet, ens encadenen a nosaltres mateixos. I no ens agrada perquè, simplement, no volem patir. Ningú no complirà mai totes les expectatives que jo tinc, aleshores per què encadenar a algú a les meves boges esperances?
Si, en comptes de culpar la persona que no compleix la meva expectativa, em pregunto per què he creat aquesta expectativa?, podré controlar la ira en estar pendent de mi mateix, de la meva pròpia creació interna i de la relació que estic establint.

Extracte del llibre:
Meditar per ser feliç,
L’art de manejar les emocions,
Ed. Brahma Kumaris
Valerianne Bernard i Marianne Lizana

Week Reflection december 11,  2021    

Break the chains

When we try to control anger, we often feel as if we are preventing a volcano from erupting. You feel in the middle of an internal earthquake and it explodes anyway. On these occasions, one loses the power to control and does not know what is right and goes through total confusion.
It is essential that we take charge of our own sensitivity since, usually, that is where the problem begins. Thus, when we begin to feel the slightest hint of irritation or anger, we must ask ourselves: Why am I irritated? At that moment, it is very important to recognize that we feel bad, that we are angry. Only in that moment of recognition can we change.
Usually, when we are irritated or frustrated it is because we had an expectation and it has not been fulfilled. But, when someone insistently asks us for something, do we want to give it to them? surely not, because one does not want to give out of obligation.
What happens is that, with our expectations, we chain them in desires that, in fact, chain us to ourselves. And we don’t like it because we simply don’t want to suffer. No one is ever going to meet all the expectations that I have, so why should I chain someone to my crazy hopes?
If, instead of blaming the person who does not meet my expectation, I ask myself why I have created that expectation? I will be able to control my anger by being aware of myself, my own internal creation and the relationship that I am establishing.

Excerpt from the book:
Meditate to be happy,
The art of managing emotions,
Ed. Brahma Kumaris
Valerianne Bernard and Marianne Lizana

Reflexión de la Semana  11 de diciembre 2021    

Romper las cadenas

Cuando procuramos controlar la ira, muchas veces sentimos como si estuviéramos impidiendo que un volcán haga erupción. Uno se siente en medio de un terremoto interno y explota de todas formas. En estas ocasiones, uno pierde el poder de controlar y no sabe lo que es correcto y atraviesa por una confusión total.
Es esencial que nos hagamos cargo de nuestra propia sensibilidad ya que, usualmente, es ahí donde empieza el problema. Así, cuando empezamos a sentir el menor indício de irritación o enfado, debemos preguntarnos: ¿Por qué estoy irritado? En ese instante, es muy importante reconocer que nos sentimos mal, que estamos enfadados. Solo, en ese momento de reconocimiento podemos cambiar.
Habitualmente, cuando estamos irritados o frustrados es porque teníamos una expectativa y esta no se ha cumplido. Pero, cuando alguien nos pide algo insistentemente, ¿se lo queremos dar?; seguramente no, porque uno no quiere dar por obligación.
Lo que ocurre es que, con nuestras expectativas, los encadenamos en deseos que, de hecho, nos encadenan a nosotros mismos. Y no nos gusta porque, simplemente, no deseamos sufrir. Nadie jamás va a cumplir con todas las expectativas que yo tengo, entonces ¿por qué voy yo a encadenar a alguien a mis locas esperanzas?
Si, en vez de culpar a la persona que no cumple mi expectativa, me pregunto ¿por qué he creado esa expectativa?, podré controlar la ira al estar pendiente de mí mismo, de mi propia creación interna y de la relación que estoy estableciendo.

Extracto del libro:
Meditar para ser feliz,
El arte de manejar las emociones,
Ed. Brahma Kumaris
Valerianne Bernard y Marianne Lizana

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
C/Porta 9, Barcelona 08016
T. 34 93 4877667 –Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: