luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Els noms de Déu/The names of God/Los nombres de Dios

Si haguéssim de fer un recull de tots els noms de Déu de totes les cultures civilitzacions, països i nacions…no ens hi cabrien potser en 100 pàgines. I em pregunto…. com pot ser que hi hagi tanta definició de Déu, tanta preocupació per saber Quí, Què és? Durant segles una part important de la humanitat s’ha inquietat per aquesta preocupació, per un record perdut, per una percepció íntima que rau en el més profund de cadascú, o potser no pas de tothom. Però aquí està i no es pot negar.

ALLAH. Al·là. El nom donat a Déu en la religió musulmana
AMARNATH. El Senyor de la Immortalitat.
ANAND CA SAGARANAND. Glòria, felicitat, alegria, èxtasi. Anand ca Sagar = Oceà d’aquesta
ANTARYAMI. Penetrar a l’interior de l’ésser. Conéixer els secrets més profunds de l’ànima.
BAP. Pare
BABA. Papito. Nom afectuós i familiar donat a Déu
BABULNATH. Babul = Espina; Nath = senyor. El Senyor de les Espines. El  Senyor que transforma les espines en flors.
BADRINATH. El Senyor que transforma. Un famós temple de Shiva i lloc de pelegrinatge a l’Himàlaia.
BHAGWAN. Déu (L’Facedor de la Fortuna).
BHOLANATH. Bhola = innocent. Nath = Senyor. El Senyor dels Innocents o  el Senyor  Innocent
DILARAM. El confortador de cors
GOPESHWAR. El senyor de Gopal, Shiva.
GYANESHWAR I GYAN SAGARGYAN. Coneixement espiritual. El coneixement revelat per Shiv Baba, qui és Gyaneshwar (El Donador del Coneixement) i Gyan Sagar (Oceà del coneixement)
ISHWAR. Un dels noms de Déu. Ishwariya = diví, espiritual.
JAGADGURU. Gurú del món. Gurú Universal.
JANIJANANHAR. El que ho sap tot (Shiv Baba).
JYOTI BINDUJYOTI. Llum. Jyoti bindu = un punt de llum; la forma de l’ànima i de l’Ànima Suprema.
KALYANKARI. Benefactor. Vishwa Kalyankari  =  Benefactor del món.
KARANKARAVANHAR. Aquell que actua directament i que també fa a través dels altres. (ShivaBaba)
KHUDA. Un nom de Déu, utilitzat pels musulmans i zoroastrians.
MAHADEV. Una gran deïtat. Títol donat a Shiva.
MUKTESHWAR. “Senyor de la Mukti (alliberació)”. Un títol de Déu, Shiva
PARAMATMA. Param = Suprem, absolut. L’Ànima Suprema, Shiv Baba.
PARAMPITA. El Pare Suprem, Shiv Baba.
PARAMPRIYA. El més Estimat (Shiv Baba).
PARAM SUNDAR. Supremament Bell, i.e. Déu, Shiva
PARAMESHWAR. Déu.
PRABHU. Déu, el Sobirà, el Mestre.
PREM KA SAGARPREM. Amor. Prem ca sagar = Oceà de l’Amor.
RAMA. Déu. Rei de l’Edat de Plata. (Dinastia de la Lluna). Considerat pels hindús com una encarnació de Déu. A la mitologia hindú, un altre nom de Déu, utilitzat al Ramayana
RUDRA. Un altre nom donat a Déu, Shiva
SADGATI DATASADGATI. Salvació. Sadgati data = Donador de Salvació, és a dir, Shiv Baba.
SARVOOCHCH PITA. Pare suprem
SATGURU. Sat = veritat. Gurú = Guia. El  Preceptor veritable (Déu). Guia Veritable. Aquell que porta les ànimes a casa.
SATYAM SHIVAM SUNDARAM –SATYA / SATYAM. Veritat. Satyam Shivam Sundaram = Shiva, El que és la Veritat i el Bell
SHIVA. L’home crida Déu, el Pare Suprem, amb molts noms, però quan Déu baixa de Paramdhan, Ell dóna la seva pròpia presentació amb el seu propi nom, Shiva. Aquest significa, L’Ànima Suprema, El que és universalment Benevolent, El Benefactor Suprem, la Llavor de l’arbre del món humà. També significa Punt.
SHIVABABA / SHIV BABA. Ell és també anomenat Baba perquè Ell és l’Amoroso Pare de totes les ànimes humanes.
SHIVALINGA / SHIVALINGUM. Un símbol de Déu, Shiva, adorat a la bhakti. Aboquen llet amb aigua per sobre d’ell (forma oval).
SOMNATH. El Senyor del Nèctar. El primer temple construït a Shiva, a Gujarat, construït pel Rei Vikramaditya, Vikaram, al principi de l’Edat de Coure i saquejat pels musulmans.
YOGESHWAR. Senyor del Ioga. Un títol de Déu, Shiva

🟣No L’havíeu recordat així (JYOTI BINDU)durant mig cicle(2500 anys).

És només en aquest temps del final del cicle que Ell ve i ens revela que la Seva imatge només és un Punt de llum(Jyoti bindu). Totes les definicions i noms que se Li han donat a Déu, son només per definir-Lo a Ell, per anomenar*linkles Seves accions al final del cicle de 5000 anys, quan ve i ens dóna coneixement per netejar i despertar l’ànima, també un punt de llum com Ell. Un final de cicle on tot acaba per començar de nou, per això cal canviar la consciència perquè el món canvia. L’antiga manera de pensar no servirà per al món que començarà.

If we had to make a compilation of all the names of God from all cultures, civilizations, countries and nations… perhaps they would not fit in 100 pages. And I wonder… how can there be so much definition of God, so much concern to know who, what is he? For centuries, an important part of humanity has been concerned about this concern, about a lost memory, about an intimate perception that lies in the depths of each one, or perhaps not of all. But here it is and it cannot be denied.

ALLAH. Allah. The name given to God in the Muslim religion
AMARNATH. The Lord of Immortality.
ANAND CA SAGARANAND. Glory, happiness, joy, ecstasy. Anand ka Sagar = Ocean of bliss.
ANTARYAMI. Penetrate the interior of being. Know the deepest secrets of the soul.
BAP. Dad
BABA Daddy. Affectionate and familiar name given to God
BABULNATH. Babul = Thorn; Nath = lord. The Lord of Thorns. The Lord who transforms thorns into flowers.
BADRINATH. The Lord who transforms. A famous Shiva temple and pilgrimage site in the Himalayas.
BHAGWAN. God (The Fortune Maker).
BHOLANATH. Bhola = innocent. Nath = Lord. The Lord of the Innocents or Mr. Innocent
DILARAM. comforter of hearts
GOPESHWAR. Gopal’s lord, Shiva.
GYANESHWAR AND GYAN SAGARGYAN. Spiritual knowledge. The knowledge revealed by Shiv Baba, who is Gyaneshwar (The Giver of Knowledge) and Gyan Sagar (Ocean of Knowledge)
ISHWAR. One of the names of God. Ishwariya = divine, spiritual.
JAGADGURU. World Guru. World Guru.
JANIJANANHAR. The one who knows everything (Shiv Baba).
JYOTI BINDUJYOTI. Light. Jyoti bindu = a point of light; the form of the soul and of The Supreme Soul.
KALYANKARI. Benefactor. Vishwa Kalyankari = Benefactor of the world.
KARANKARAVANHAR. The one who acts directly and who also acts through others. (Shiva Baba)
KHUDA. A name of God, used by Muslims and Zoroastrians.
MAHADEV. A great deity. Title given to Shiva.
MUKTESHWAR. “Lord of the Mukti(release)”. A title of God, Shiva
PARAMATMA. Param = Supreme, absolute. The Supreme Soul, Shiv Baba.
PARAMPITA. The Supreme Father, Shiv Baba.
PARAMPRIYA. The Most Beloved (Shiv Baba).
PARAM SUNDAR. Supremely Beautiful, i.e. God, Shiva
PARAMESHWAR. God.
PRABHU. God, the Sovereign, the Master.
PREM KA SAGARPREM. Love. Prem ka sagar = Ocean of Love.
RAMA. God. King of the Silver Age. (Dynasty of the Moon). Considered by Hindus as an incarnation of God. In Hindu mythology, another name for God, used in the Ramayana
RUDRA. Another name given to God, Shiva
SADGATI DATASADGATI. Salvation. Sadgati data = Giver of Salvation, that is, Shiv Baba.
SARVOOCHCH PITA. supreme father
SATGURU. Sat = true. Guru = Guide. The true Preceptor (God). True Guide. The one who brings souls home.
SATYAM SHIVAM SUNDARAM –SATYA / SATYAM. Truth. Satyam Shivam Sundaram = Shiva, He who is the Truth and the Beautiful
SHIVA. Man calls God, the Supreme Father, by many names, but when God descends from Paramdhan, He gives his own presentation by his own name, Shiva. This means, The Supreme Soul, The Universally Benevolent, The Supreme Benefactor, the Seed of the human world tree. It also means Point.
SHIVABABA / SHIV BABA. He is also called Baba because He is the Loving Father of all human souls.
SHIVALINGA / SHIVALINGUM. A symbol of God, Shiva, worshiped in bhakti. They pour milk with water above it (oval shape).
SOMNATH. The Lord of Nectar. The first built temple to Shiva, in Gujarat, built by King Vikramaditya, Vikaram, at the beginning of the Copper Age and looted by Muslims.
YOGESHWAR. Lord of Yoga. A title of God, Shiva

🟣You had not remembered Him like this (JYOTI BINDU) for half a cycle (2500 years).

It is only at that time of the end of the cycle that He comes and reveals to us that the image of him is only a Point of light (Jyoti bindu). All the definitions and names that have been given to God, are only to define Him, to name*linkHis actions at the end of the 5000 year cycle, when He comes and gives us knowledge to cleanse and awaken the soul, also a point of light As the. An end of the cycle where everything ends to start again, for this reason the consciousness must be changed because the world changes. The old way of thinking will not work for the world that is about to begin.

Si tuviéramos que hacer una recopilación de todos los nombres de Dios de todas las culturas civilizaciones, países y naciones…no nos cabrían quizás en 100 páginas. Y me pregunto…. ¿cómo puede que haya tanta definición de Dios, tanta preocupación por saber Quién, ¿Qué es? Durante siglos una parte importante de la humanidad se ha inquietado por esta preocupación, por un recuerdo perdido, por una percepción íntima que radica en lo más profundo de cada uno, o quizás no de todos. Pero aquí está y no puede negarse.

ALLAH.  Alá. El nombre dado a Dios en la religión musulmana
AMARNATH.  El Señor de la Inmortalidad.
ANAND CA SAGARANAND.  Gloria, felicidad, alegría, éxtasis. Anand ka Sagar = Océano de dicha.
ANTARYAMI.  Penetrar en el interior del ser. Conocer los secretos más profundos del alma.
BAP.   Padre
BABA.   Papito. Nombre cariñoso y familiar dado a Dios
BABULNATH. Babul = Espina; Nath = señor.  El Señor de las Espinas. El  Señor que transforma las espinas en flores.
BADRINATH.   El Señor que transforma. Un famoso templo de Shiva y lugar de peregrinación en el Himalaya.
BHAGWAN.   Dios (El Hacedor de la Fortuna).
BHOLANATH.  Bhola = inocente. Nath = Señor.  El Señor de los Inocentes o  el Señor  Inocente
DILARAM.   El confortador de corazones
GOPESHWAR.   El señor de Gopal, Shiva.
GYANESHWAR Y GYAN SAGARGYAN.   Conocimiento espiritual. El conocimiento revelado por Shiv Baba, quien es Gyaneshwar (El Donador del Conocimiento) y Gyan Sagar (Océano del conocimiento)
ISHWAR.   Uno de los nombres de Dios.  Ishwariya = divino, espiritual.
JAGADGURU.   Gurú del mundo. Gurú Universal.
JANIJANANHAR.   El que lo sabe todo (Shiv Baba).
JYOTI BINDUJYOTI.  Luz. Jyoti bindu = un punto de luz;  la forma del alma y de El Alma Suprema.
KALYANKARI.   Benefactor.  Vishwa Kalyankari  =  Benefactor del mundo.
KARANKARAVANHAR.   Aquél que actúa directamente y que también hace a través de los demás. (ShivaBaba)
KHUDA.   Un nombre de Dios, utilizado por los musulmanes y zoroastrianos.
MAHADEV.   Una gran deidad. Título dado a Shiva.
MUKTESHWAR.   “Señor de la Mukti(liberación)”. Un título de Dios, Shiva
PARAMATMA.  Param = Supremo, absoluto. El Alma Suprema, Shiv Baba.  
PARAMPITA.   El Padre Supremo, Shiv Baba.
PARAMPRIYA.   El más Amado (Shiv Baba).
PARAM SUNDAR.   Supremamente Hermoso, i.e. Dios, Shiva
PARAMESHWAR.   Dios.
PRABHU.   Dios, el Soberano, el Maestro.
PREM KA SAGARPREM.   Amor.  Prem ka sagar = Océano del Amor . RAMA.   Dios. Rey de la Edad de Plata. (Dinastía de la Luna). Considerado por los hindúes como una encarnación de Dios. En la mitología hindú, otro nombre de Dios, utilizado en el Ramayana
RUDRA.   Otro nombre dado a Dios, Shiva
SADGATI DATASADGATI.   Salvación.  Sadgati data = Donador de Salvación, esto es, Shiv Baba.
SARVOOCHCH PITA. Padre supremo
SATGURU.   Sat = verdad. Gurú = Guía.  El  Preceptor verdadero (Dios). Guía Verdadero. Aquél que lleva a las almas al hogar.
SATYAM SHIVAM SUNDARAMSATYA / SATYAM.   Verdad.  Satyam Shivam Sundaram = Shiva, El que es la Verdad y el Hermoso
SHIVA.   El hombre llama a Dios, el Padre Supremo, con muchos nombres, pero cuando Dios desciende de Paramdhan, Él da su propia presentación con su propio nombre, Shiva. Éste significa, El Alma Suprema, El que es universalmente Benevolente, El Benefactor Supremo, la Semilla del árbol del mundo humano. También significa Punto.
SHIVABABA / SHIV BABA.   Él es también llamado Baba porque Él es el Amoroso Padre de todas las almas humanas.
SHIVALINGA / SHIVALINGUM.   Un símbolo de Dios, Shiva,adorado en la bhakti. Ellos vierten leche con agua por encima de él (forma oval).
SOMNATH.   El Señor del Néctar. El primer templo construido a Shiva, en Gujarat, construído por el Rey Vikramaditya, Vikaram, al principio de la Edad de Cobre y saqueado por los musulmanes.
YOGESHWAR.   Señor del Yoga. Un título de Dios, Shiva

🟣No Le habíais recordado así (JYOTI BINDU) durante medio ciclo (2500 años).

Es sólo en ese tiempo del final del ciclo que Él viene y nos revela que Su imagen sólo es un Punto de luz(Jyoti bindu). Todas las definiciones y nombres que se le han dado a Dios, son sólo para definirlo a Él, para nombrar*linkSus acciones al final del ciclo de 5000 años, cuando viene y nos da conocimiento para limpiar y despertar el alma, también un punto de luz como Él. Un final de ciclo en donde todo termina para empezar de nuevo, por ello se ha de cambiar la conciencia porque el mundo cambia. La antigua forma de pensar no servirá para el mundo que va a empezar.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: