luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

El Temple de l’ànima/The temple of the soul/El Templo del alma

En el àmbit espiritual sempre es diu: “l’ànima ha deixat el cos” o “ha traspassat”. Tenim molt assumit que és l’ànima la que es cansa del cos; malgrat tot.., de vegades és el cos el que es cansa de l’ànima, i llavors és quan passen coses inquietants com ara un accident, caure i fer-se mal…etc., en aquell moment si parem atenció al què ha passat, potser sentirem una “veueta interior” que diu: n’estic tip de tu, ànima, em tractes molt malament!”

🟣 Aquell temple us l’ha entregat el Pare per tenir-ne cura i usar-lo. Fins i tot, si el vostre cos està malalt, la vostra ment està sana, oi?, mentre que si la vostra ment està malalta, la vostra cara empal·lideix.

Tanmateix, tenir cura del cos no vol dir estar tot el dia preocupat, sinó, mantenir una relació saludable amb ell perquè ens duri el que ens ha de durar i no malmetre’l amb pràctiques demolidores, alimentació inadequada, pensaments negatius sostinguts que corroeixen la salut. La felicitat és la millor medicina per l’ànima i pel cos. La ment sana generalment proporciona salut al cos, i llavors ell no ens farà retrets o boicots sobtats. La meditació és una bona pràctica que ja està reconeguda en el món científic; han trigat, però ho han reconegut. Ara cal que la meditació vagi més enllà de la simple pràctica guaridora, com una tècnica i prou; hi manca un ingredient essencial: la connexió amb Ell. Per aprendre-ho a fer, no serveix en aquest cas ser autodidacta.., cal que n’aprenguem de la Font, del que té la Saviesa Divina: l’Intel·lecte del Savis, de Déu. Ell ensenya Raja Ioga, la meditació definitiva.

In the spiritual realm it is always said: “the soul has left the body” or “has gone “. We have very much assumed that it is the soul that gets tired of the body; despite everything…, sometimes it is the body that gets tired of the soul, and that is when disturbing things happen like an accident, falling and getting hurt…etc., at that moment if we pay attention to what has passed, perhaps we will hear a “little inner voice” that says: I’m sick of you, soul, you treat me very badly!

🟣 That temple has been given to you by the Father to take care of it and use it. Even if your body is sick, your mind is healthy, right? Whereas if your mind is sick, your face turns pale.

However, taking care of the body does not mean being worried all day, but maintaining a healthy relationship with it so that it lasts what it should last us and not spoil it with devastating practices, inadequate nutrition, sustained negative thoughts that corrode health. Happiness is the best medicine for the soul and for the body. The healthy mind generally brings health to the body, and then he will not make sudden reproaches or boycotts. Meditation is a good practice that is already recognized in the scientific world; they have been late, but they have recognized it. Now it is necessary for meditation to go beyond the simple healing practice, as a technique and that’s it; an essential ingredient is missing: the connection with Him. To learn how to do it, it is not useful in this case to be self-taught…, it is necessary that we learn from the Source, from the one who has Divine Wisdom: the Intellect of the Wise, of God. He teaches Raja Yoga, the definitive meditation.

En el ámbito espiritual siempre se dice: “el alma ha dejado el cuerpo” o “ha traspasado”. Tenemos muy asumido que es el alma la que se cansa del cuerpo; a pesar de todo.., a veces es el cuerpo el que se cansa del alma, y ​​entonces es cuando ocurren cosas inquietantes como un accidente, caer y hacerse daño…etc., en ese momento si prestamos atención al qué ha pasado, quizá oiremos una “vocecita interior” que dice: ¡estoy harto de ti, alma, me tratas muy mal!”

🟣 Aquel templo os lo ha entregado el Padre para cuidarlo y usarlo. Incluso, si vuestro cuerpo está enfermo, vuestra mente está sana, ¿verdad?, mientras que si vuestra mente está enferma, vuestra cara palidece.

Sin embargo, cuidar el cuerpo no significa estar todo el día preocupado, sino, mantener una relación saludable con él para que nos dure lo que debe durarnos y no estropearlo con prácticas demoledoras, alimentación inadecuada, pensamientos negativos sostenidos que corroen la salud. La felicidad es la mejor medicina para el alma y para el cuerpo. La mente sana generalmente proporciona salud al cuerpo, y entonces él no nos hará reproches o boicots repentinos. La meditación es una buena práctica que ya está reconocida en el mundo científico; han tardado, pero lo han reconocido. Ahora es necesario que la meditación vaya más allá de la simple práctica sanadora, como una técnica y ya está; falta un ingrediente esencial: la conexión con Él. Para aprenderlo a hacer, no sirve en este caso ser autodidacta.., es necesario que aprendamos de la Fuente, del que tiene la Sabiduría Divina: el Intelecto de los Sabios, de Dios. Él enseña Raja Yoga, la meditación definitiva.

CURSO EXCLUSIVO ONLINE DE RAJA YOGA

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: