luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Pau-estat natural de l’ésser/Peace-natural state of being/Paz-estado natural del ser

Reflexió de la Setmana  1 de maig de  2022  

Pau-estat natural de l’ésser

Seria difícil trobar algú que rebutgés l’oportunitat de viure en pau i harmonia. Les millores i els canvis que duc a terme a la meva vida semblen estar motivats només per una recerca d’equilibri i plenitud. M’ocupo d’obtenir possessions, establir relacions i desenvolupar activitats professionals i socials, però en el fons el que de debò vull és la meva porció de dret a la pau i a la felicitat. Fins i tot el comportament més estrany i condemnable pot tenir la seva arrel en aquesta cerca.

Molts dels meus actes, tant els bons com els dolents, amaguen la necessitat imperiosa de “pau mental”.

Quan alguna cosa m’incomoda, la reacció immediata és dur a terme els ajustaments necessaris per acostar-me a un estat de calma. La vida segueix, marcada per situacions de vegades massa dures i d’altres excessivament amenes. El més curiós és que les tensions internes apareixen només perquè una part de mi vol pau i l’altra no em permet obtenir-la.
Moltes reaccions i moviments que es donen a l’univers són conseqüència de la interacció entre dues forces oposades. Una cerca mantenir i centralitzar una posició natural i una altra que actua al revés. Hi ha una tendència a buscar la posició de més equilibri. Si tan sols hi hagués una força, no hi podria haver tensió.
En lloc de desenvolupar aquesta tendència innata o atracció cap al meu estat intern natural, sembla que esgoti les meves provisions de pau i poder combatent. No tinc confiança per recolzar-me en recursos interns, així que acabo buscant suports externs, els quals, inevitablement, roben qualsevol pau o estabilitat que hi pogués haver amb anterioritat.
Quan hi ha tensió, sé que sóc jo qui em mantinc en aquesta condició. La pau no és fora de mi. Aquesta és la meva posició natural.
El conflicte intern existeix perquè sempre volem coses que, intuïtivament, sabem que no ens beneficien o sabem coses que no volem saber.
Sembla que hi ha alguna cosa al nostre interior que detecta immediatament el que ens beneficia i el que no; aquesta cosa no és més que el nostre propi estat natural de pau i harmonia. Hi ha un potencial per al bé al nostre interior que cal descobrir i fer sortir a fora.

Extracte del llibre:
Un viatge per la consciència humana,
L’ÚLTIMA FRONTERA,
Ken O’Donnell

Week Reflection may 1,  2022  

Peace- natural state of being

It would be difficult to find someone who would turn down the opportunity to live in peace and harmony. The improvements and changes that I make in my life seem to be motivated only by a search for balance and wholeness. I take care of obtaining possessions, establishing relationships and developing professional and social activities, but deep down all I really want is my portion of the right to peace and happiness. Even the strangest and most reprehensible behavior can be rooted in that pursuit.

Many of my actions, both good and bad, hide the compelling need for “peace of mind.”

When something bothers me, the immediate reaction is to make the necessary adjustments to get closer to a state of calm. Life goes on, marked by situations that are sometimes too hard and others too pleasant. The funny thing is that internal tensions appear only because one part of me wants peace and the other does not allow me to get it.
Many reactions and movements that occur in the universe are the result of the interaction between two opposing forces. One seeks to maintain and centralize a natural position and another that acts the other way around. There is a tendency to seek the position of greatest balance. If there were only one force, there could be no tension.
Instead of developing that innate tendency or attraction to my natural inner state, I seem to deplete my supplies of peace and power by fighting. I don’t have the confidence to rely on internal resources, so I end up looking to external supports, which inevitably rob any peace or stability that might have existed before.
When there is tension, I know that it is I who maintain myself in that condition. Peace is not outside of me. That is my natural position.
Inner conflict exists because we always want things that we intuitively know are not in our best interest or we know things we don’t want to know.
It seems that there is something inside us that immediately detects what benefits us and what does not; that something is nothing more than our own natural state of peace and harmony. There is a potential for good within us that must be discovered and brought out.

Excerpt from the book:
A journey through human consciousness,
THE LAST FRONTIER,
Ken O’Donnell

Reflexión de la Semana  1 de mayo 2022  

Paz- estado natural del ser

Sería difícil encontrar a alguien que rechazara la oportunidad de vivir en paz y armonía. Las mejoras y cambios que llevo a cabo en mi vida parecen estar motivados solo por una búsqueda de equilibrio y plenitud. Me ocupo de obtener posesiones, de establecer relaciones y de desarrollar actividades profesionales y sociales, pero en el fondo de todo lo que de verdad quiero es mi porción de derecho a la paz y a la felicidad. Incluso el comportamiento más extraño y condenable puede tener su raíz en esa búsqueda.

Muchos de mis actos, tanto los buenos como los malos, ocultan la necesidad imperiosa de “paz mental”.

Cuando algo me incomoda, la reacción inmediata es llevar a cabo los ajustes necesarios para acercarme a un estado de calma. La vida sigue, marcada por situaciones a veces demasiado duras y otras excesivamente amenas. Lo curioso es que las tensiones internas aparecen tan sólo porque una parte de mí quiere paz y la otra no me permite obtenerla.
Muchas reacciones y movimientos que se dan en el universo son consecuencia de la interacción entre dos fuerzas opuestas. Una busca mantener y centralizar una posición natural y otra que actúa al revés. Existe una tendencia a buscar la posición de mayor equilibrio. Si tan solo hubiera una fuerza, no podría haber tensión.
En lugar de desarrollar esa tendencia innata o atracción hacia mi estado interno natural, parece que agoto mis provisiones de paz y poder combatiendo. No tengo confianza para apoyarme en recursos internos, así que acabo buscando apoyos externos, los cuales, inevitablemente, roban cualquier paz o estabilidad que pudiera haber con anterioridad.
Cuando existe tensión, sé que soy yo quien me mantengo en esa condición. La paz no está fuera de mí. Esa es mi posición natural.
El conflicto interno existe porque siempre queremos cosas que, intuitivamente, sabemos que no nos benefician o sabemos cosas que no queremos saber.
Parece que existe algo en nuestro interior que detecta de inmediato lo que nos beneficia y lo que no; ese algo no es más que nuestro propio estado natural de paz y armonía. Existe un potencial para el bien en nuestro interior que debe descubrirse y hacer salir a fuera.

Extracto del libro:
Un viaje por la conciencia humana,
LA ÚLTIMA FRONTERA,
Ken O’Donnell

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
C/Porta 9, Barcelona 08016
T. 34 93 4877667 –Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: