luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Endinsar-nos en el silenci/Enter the silence/ Adentrarnos en el silencio

Reflexió de la Setmana  8 de maig de  2022   

Els set passos per endinsar-nos en el silenci

Primer pas: Escoltar
Significa ajustar el jo de manera que entengui què és el que realment se m’està dient.
Escoltar és crear aquest espai respectuós entre els altres i jo, que facilita una comprensió real, la creació d’un vincle d’empatia.
Escoltar és el primer pas per comunicar i harmonitzar amb tothom. Escoltar-me a mi mateix, Déu, els altres i la natura permet que el jo harmonitzi i gaudeixi d’un sentiment d’equilibri.
Segon pas: Reflexió
La reflexió és un exercici de la ment i l’intel·lecte que aprofundeix en la comprensió d’una idea amb la intenció de portar-la a la pràctica a la vida diària.
La reflexió és el trampolí per capbussar-se a la piscina de l’acció de qualitat.
Reflexionar sobre qui sóc i on vaig, prenent el temps necessari per entendre, ens porta a l’essència de tot plegat.
Tercer pas: Concentració
Portar els nostres pensaments cap a l’essència s’anomena concentració. Aquesta concentració és natural i no forçada perquè venim del procés de reflexió.
La concentració natural és quan la ment pot sostenir un pensament durant molt de temps, quan els pensaments estan sota el nostre control.
Una ment forta és una ment pacífica, estable, contenta.
Quart pas: Connexió
Dominat l’art de la concentració, podem experimentar-ne la connexió. Amb el nostre poder del pensament connectem amb els nostres sentiments originals i estem en pau.
Cinquè pas: Absorció
El jo és absorbit en la pau espiritual.
L’ànima humana es connecta a la il·limitada reserva d’energia pura de l’Univers, sovint anomenada Déu. Aquest Ésser és la nostra Reserva durant tota l’eternitat, i existeix més enllà del temps i la matèria. Quan necessitem netejar el nostre sistema, recarregar-nos d’energia o de força, hem d’accedir a aquesta Reserva, i només ho podem fer a través dels nostres pensaments. Si el pensament és prou concentrat, la ment és capaç de transcendir allò ordinari, absorbir les qualitats d’aquest Ser i aprendre el significat de l’excel·lència interna i de l’alliberament.
Sisè pas: Omplir-se
Quan el jo absorbeix l’energia de pau, o tota l’energia positiva que necessita, s’omple completament amb aquesta qualitat.
Setè pas: Donació
Donar és el pas final del silenci. Tenim el jo ple amb una qualitat particular que comença a fluir fora de nosaltres. Un dels aspectes més importants en aquest pas del silenci, és l’enllaç que establim amb l’Energia Suprema, on romans com un far, quiet i estable en una posició que emet llum al seu voltant.
D’això se’n diu consciència angelical.

Extracte del llibre:
PENSAMENT ORIENTAL,
per a la ment d’occident,
Anthony Strano

Week Reflection May 8 ,  2022   

The seven steps to enter the silence

Step One: Listen
It means adjusting the self so that it understands what is really being said to me.
Listening is creating that respectful space between myself and others, a space that facilitates real understanding, the creation of a bond of empathy.
Listening is the first step to communicate and harmonize with everyone. Listening to myself, to God, to others and to nature allows the self to harmonize and enjoy a feeling of balance.
Second step: Reflection
Reflection is an exercise of the mind and intellect that deepens the understanding of an idea with the intention of putting it into practice in daily life.
Reflection is the springboard to plunge into the pool of quality action.
Reflecting on who I am and where I am going, taking the time to understand, takes us to the essence of everything.
Third step: Concentration
Bringing our thoughts towards the essence is called concentration. Such concentration is natural and not forced because we come from the process of reflection.
Natural concentration is when the mind can hold a thought for a long time, when the thoughts are under our control.
A strong mind is a peaceful, stable, happy mind.
Fourth step: Connection
Mastered the art of concentration, we can experience the connection. With our power of thought we connect with our original feelings and we are at peace.
Fifth step: Absorption
The self is absorbed in spiritual peace.
The human soul connects to the unlimited pool of pure energy in the Universe, often called God. This Being is our Reserve for all eternity, and exists beyond time and matter. When we need to clean our system, recharge ourselves with energy or strength, we have to access this Reserve, and we can only do it through our thoughts. If the thought is concentrated enough, the mind is capable of transcending the ordinary, absorbing the qualities of this Being and learning the meaning of inner excellence and liberation.
Step Six: Fill Up
When the self absorbs the energy of peace, or all the positive energy it needs, it fills itself completely with this quality.
Step Seven: Donation
Donating is the final step of silence. We have the self filled with a particular quality that begins to flow out of us. One of the most important aspects in this step of silence is the link that we establish with the Supreme Energy, in which you remain as a beacon, still and stable in a position that emits light around you.
This is called angelic consciousness.

Excerpt from the book:
EASTERN THOUGHT,
for the western mind,
Anthony Strano

Reflexión de la Semana  8 de mayo 2022   

Los siete pasos para adentrarnos en el silencio

Primer paso: Escuchar
Significa ajustar el yo de manera que entienda qué es lo que realmente se me está diciendo.
Escuchar es crear ese espacio respetuoso entre los demás y yo, espacio que facilita una comprensión real, la creación de un vínculo de empatía.
Escuchar es el primer paso para comunicar y armonizar con todo el mundo. Escucharme a mí mismo, a Dios, a los demás y a la naturaleza permite que el yo armonice y disfrute de un sentimiento de equilibrio.
Segundo paso: Reflexión
La reflexión es un ejercicio de la mente y el intelecto que profundiza en la comprensión de una idea con la intención de llevarla a la práctica en la vida diaria.
La reflexión es el trampolín para zambullirse en la piscina de la acción de calidad.
Reflexionar sobre quién soy y dónde voy, tomando el tiempo necesario para entender, nos lleva a la esencia de todo.
Tercer paso: Concentración
Llevar nuestros pensamientos hacia la esencia se llama concentración. Tal concentración es natural y no forzada porque venimos del proceso de reflexión.
La concentración natural es cuando la mente puede sostener un pensamiento durante largo tiempo, cuando los pensamientos están bajo nuestro control.
Una mente fuerte es una mente pacífica, estable, contenta.
Cuarto paso: Conexión
Dominado el arte de la concentración, podemos experimentar la conexión. Con nuestro poder del pensamiento conectamos con nuestros sentimientos originales y estamos en paz.
Quinto paso: Absorción
El yo es absorbido en la paz espiritual.
El alma humana se conecta a la ilimitada reserva de energía pura del Universo, a menudo llamada Dios. Este Ser es nuestra Reserva durante toda la eternidad, y existe más allá del tiempo y la materia. Cuando necesitamos limpiar nuestro sistema, recargarnos de energia o de fuerza, tenemos que acceder a esta Reserva, y solo podemos hacerlo a través de nuestros pensamientos. Si el pensamiento es lo bastante concentrado, la mente es capaz de trascender lo ordinario, absorber las cualidades de este Ser y aprender el significado de la excelencia interna y de la liberación.
Sexto paso: Llenarse
Cuando el yo absorbe la energía de paz, o toda la energía positiva que necesita, se llena a sí mismo completamente con esta cualidad.
Séptimo paso: Donación
Donar es el paso final del silencio. Tenemos el yo lleno con una cualidad particular que empieza a fluir fuera de nosotros. Uno de los aspectos más importantes en este paso del silencio, es el vínculo que establecemos con la Energía Suprema, en el que permaneces como un faro, quieto y estable en una posición que emite luz a su alrededor.
A esto se le llama conciencia angelical.

Extracto del libro:
PENSAMIENTO ORIENTAL
para la mente de occidente
Anthony Strano

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
C/Porta 9, Barcelona 08016
T. 34 93 4877667 –Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona
 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: