luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Pressions d’un mateix/Self pressures/Presiones de uno mismo

●Els metges ayurvèdics diuen que la malaltia rebrota abans d’acabar.

Jo mateixa ho he experimentat en mi, en pròpia pell. Físicament parlant, quan vaig iniciar-me en Reiki (una tècnica d’auto-guariment basada en l’energia que flueix pel cos), va passar que gran part de les malalties, més punyents que havia patit antigament, van brollar de nou i va ser molt desconcertant; tanmateix, no ho van fer amb la mateixa intensitat, sinó més aviat com un recordatori, per sellar i guarir-ho del tot.
Pel que fa al camp espiritual succeeix el mateix. Les «malalties» arxivades de qualsevol manera, com ara experiències negatives fruit del nostre propi comportament i del comportament dels altres, dubtes, resistències, pors, odis, enveges, etc.., son com una malaltia que no s’ha tractat prou bé i s’ha arraconat al lloc més profund i fosc del subconscient quedant en estat latent. I, quan hom s’inicia en la pràctica de la meditació i el coneixement espiritual.., pot ser que tota aquella brutícia actuï com quan es remena l’aigua d’una cisterna on s’hi han anat solant pòsits. Tot surt i moltes vegades es poden tenir experiències negatives tot i estar en el millor moment de plenitud en una meditació profunda.
Aleshores.., no cal témer res, tampoc voler solucionar-ho tot de cop; cada un dels pòsits que suren ens mostren allò que ha quedat pendent. Només cal tenir paciència i mica en mica, tractar cada un d’ells. L’important és no mortificar-se pensant que no ho estem fent bé. Déu ens diu que moltes tempestes de Maia vindran a la ment per pertorbar el nostre creixement espiritual, però això vol dir.., que ho estem fent molt bé. Els hàbits i costums anteriors no volen deixar anar les regnes i creen aquests conflictes.., son les «malalties» que emergeixen abans d’acabar del tot.

 Reiki , considered complementary and alternative medicine (that uses ” vital energyuniversal” channeled through the imposition of hands to promote self-regulation of the body in the treatment of diseases and physical, mental and emotional imbalances.

●Ayurvedic doctors say that the disease sprouts before it ends.

I myself have experienced it in myself, in my own skin. Physically speaking, when I initiated me in Reiki (a self-healing technique based on the energy that flows through the body), it happened that many of the diseases, more intense that I had suffered in the past, came up again and it was very disconcerting; however, they did not do it with the same intensity, but as a reminder, to seal and heal it completely.
As far as the spiritual field is concerned, the same thing happens. The «diseases» filed in any way, such as negative experiences resulting from our own behavior and the behavior of others, doubts, resistance, fears, hatred, envy, etc…, are like a disease that has not been treated well and is It has been cornered in the deepest and darkest place of the subconscious, remaining in a latent state. And, when one begins in the practice of meditation and spiritual knowledge…, all that dirt may act as when shaking the water of a cistern where sediments have been soling. Everything comes out and many times you can have negative experiences despite being in the best moment of fullness in a deep meditation.
So…, there is no need to fear anything, nor want to solve everything at once; each of the floating sediments shows us what has been left pending. You just need to be patient and little by little, treat each one of them. The important thing is not to be mortified by thinking that we are not doing well. God tells us that many storms of Maya will come to mind to disturb our spiritual growth, but that means we are doing very well. The previous habits and customs do not want to let go of the reins and create these conflicts…, they are the «llnesses» that emerge before finishing completely.

Mikao Usui -Reiki Ryoho Gakkai ((escuela depositaria del reiki tradicional japonés) 

●Los médicos ayurvédicos dicen que la enfermedad rebrota antes de terminar.

Yo misma lo he experimentado en mí, en propia piel. Físicamente hablando, cuando me inicié Reiki (una técnica de auto-sanación basada en la energía que fluye por el cuerpo), pasó que gran parte de las enfermedades, más intensas que había sufrido antiguamente, brotaron de nuevo y fue muy desconcertante; sin embargo, no lo hicieron con la misma intensidad, sino como un recordatorio, para sellar y curarlo del todo.
Por lo que respecta al campo espiritual sucede lo mismo. Las «enfermedades» archivadas de cualquier manera, como experiencias negativas fruto de nuestro propio comportamiento y del comportamiento de los demás, dudas, resistencias, miedos, odios, envidias, etc.., son como una enfermedad que no se ha tratado bien y se ha arrinconado en el lugar más profundo y oscuro del subconsciente quedando en estado latente. Y, cuando uno se inicia en la práctica de la meditación y el conocimiento espiritual.., puede que toda esa suciedad actúe como cuando se agita el agua de una cisterna donde se han ido solando posos. Todo sale y muchas veces se pueden tener experiencias negativas a pesar de estar en el mejor momento de plenitud en una profunda meditación.
Entonces.., no hace falta temer nada, tampoco querer solucionarlo todo de golpe; cada uno de los posos que flotan nos muestran lo que ha quedado pendiente. Sólo hace falta tener paciencia y poco a poco, tratar a cada uno de ellos. Lo importante es no mortificarse pensando que no lo estamos haciendo bien. Dios nos dice que muchas tormentas de Maya vendrán a la mente para perturbar nuestro crecimiento espiritual, pero eso significa que lo estamos haciendo muy bien. Los hábitos y costumbres anteriores no quieren soltar las riendas y crean estos conflictos.., son las «enfermedades» que emergen antes de terminar por completo.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: