luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Un treball en equip/A team work/Un trabajo en equipo

●Poden els éssers humans netejar el Planeta?
●Dos tipus de personalitat humana ara: del cos físic, de la posició.

St. Jayanti

Si no hi ha acontentament interior no hi pot haver treball en equip. S’ha d’eliminar l’ego, perquè l’ego crea competició, conflicte, i així, no es pot treballar eficaçment en equip.

El nexe que uneix personalitat i cooperació és l’acontentament. Quan estem bé amb nosaltres mateixos, tota desavinença i tota fricció amb algú, no representa cap problema i es pot treballar sanament en equip.
Podem netejar el Planeta? L’hem embrutit, però no tan sols amb les nostres accions individuals i col·lectives damunt d’ell, sinó amb la pèrdua de la cooperació positiva. No, no el podrem netejar els humans.., ho farà ell mateix espolsant-se la brutícia tal com hem vis com un gos s’espolsa l’aigua del seu pèl.
Tanmateix, no ha de ser tot negatiu.., és tot part d’una història que es repeteix: els humans, o potser uns quants d’ells, amb la consciència espiritual, sent conscients de la seva autèntica personalitat (l’ànima) poden re connectar amb la personalitat autèntica de Déu (una ànima també com nosaltres). I, amb aquesta reconnexió necessària, s’inicia un procés metamòrfic, de neteja de si mateix.
Es parla de la massa crítica necessària per a qualsevol succés transformador; el Planeta rep aquesta vibració intensa i aleshores ell inicia el seu propi procés de canvi (el gos que s’espolsa l’aigua).
Ja ha començat, en veiem les evidències cada dia. Això vol dir que ha hi han molts humans entrant en el seu propi procés de transformació, de canvi de consciència. Ara, els dos tipus de personalitat que Déu ens diu que hi ha al món: personalitat del cos físic (només conscient de la grandesa del cos), personalitat de la posició (abocat a la posició i el poder), son l’antiga consciència que s’extingeix deixant lliure pas a la nova personalitat espiritual de plenitud.
Quan hom se sent ple espiritualment, no necessita apropiar-se de res exterior, perquè ja ho té tot.
Quan quelcom és ple no hi cap res més.
Aquell és l’instant quan l’humà i el Planeta treballen en equip.

●Can human beings clean the Planet?
●Two types of human personality now: of the physical body, of the position.

St. Jayanti

If there is no inner contentment, there can be no teamwork. The ego must be eliminated, because the ego creates competition, conflict, and thus, cannot work it effectively as a team.

The link between personality and cooperation is contentment. When we are well with ourselves, all disagreement and friction with someone does not represent a problem and we can work healthily as a team.
Can we clean the Planet? We have dirty it, but not only with our individual and collective actions on it, but also with the loss of positive cooperation. No, we humans won’t be able to clean it…, he will do it himself by shaking off the dirt just as we have seen how a dog shakes the water off his hair.
However, it must not be all negative…, it is all part of a history that repeats itself: humans, or perhaps some of them, with spiritual awareness, being aware of their authentic personality (the soul) can reconnect with the personality authentic of God (a soul also like us). And, with this necessary reconnection, a metamorphic process of self-cleaning begins.
There is talk of the critical mass necessary for any transformative event; the Planet receives this intense vibration and then it initiates its own process of change (the dog that shakes off the water).
It has already started, we see evidence of it every day. This means that there are many humans entering their own process of transformation, of changing consciousness. Now, the two personality types that God tells us exist in the world: physical body personality (conscious only of the greatness of the body), position personality (committed to position and power), are the old consciousness that it is extinguished leaving free passage to the new spiritual personality of plenitude.
When one feels spiritually fulfilled, he does not need to appropriate anything external, because he already has everything.
When something is full nothing else will fit.
That is the moment when the human and the Planet work as a team.

●¿Pueden los seres humanos limpiar el Planeta?
●Dos tipos de personalidad humana ahora: del cuerpo físico, de la posición.

St. Jayanti

Si no hay contentamiento interior no puede haber trabajo en equipo. El ego debe eliminarse, porque el ego crea competición, conflicto, y así, no se puede trabajar eficazmente en equipo.

El nexo que une personalidad y cooperación es el contentamiento. Cuando estamos bien con nosotros mismos, toda desavenencia y fricción con alguien, no representa ningún problema y se puede trabajar sanamente en equipo.
¿Podemos limpiar el Planeta? Lo hemos ensuciado, pero no sólo con nuestras acciones individuales y colectivas sobre él, sino con la pérdida de la cooperación positiva. No, no lo podremos limpiar los humanos.., lo hará él mismo sacudiéndose la suciedad tal y como hemos visto cómo un perro se sacude el agua de su pelo.
Sin embargo, no debe ser todo negativo.., es todo parte de una historia que se repite: los humanos, o quizás algunos de ellos, con la conciencia espiritual, siendo conscientes de su auténtica personalidad (el alma) pueden reconectar con la personalidad auténtica de Dios (un alma también como nosotros). Y, con esa reconexión necesaria, se inicia un proceso metamórfico, de limpieza de sí mismo.
Se habla de la masa crítica necesaria para cualquier suceso transformador; el Planeta recibe esta vibración intensa y entonces él inicia su propio proceso de cambio (el perro que se sacude el agua).
Ya ha empezado, vemos sus evidencias todos los días. Esto significa que hay muchos humanos entrando en su propio proceso de transformación, de cambio de conciencia. Ahora, los dos tipos de personalidad que Dios nos dice que existen en el mundo: personalidad del cuerpo físico (sólo consciente de la grandeza del cuerpo), personalidad de la posición (abocado a la posición y el poder), son la antigua conciencia que se extingue dejando libre paso a la nueva personalidad espiritual de plenitud.
Cuando uno se siente lleno espiritualmente, no necesita apropiarse de nada exterior, porque ya lo tiene todo.
Cuando algo está lleno no va a caber nada más.
Ese es el instante cuando el humano y el Planeta trabajan en equipo.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: