luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Segrestats/Kidnappeds/Secuestrados

Segrestats

A la Índia es parla de Sita i la cabana del pesar. Diuen que Ravan segrestà a Sita i la tancà a la cabana del pesar. Tanmateix no només es tracta d’una sola Sita, cada ésser humà és una Sita tancada a la cabana del pesar a causa de que la seva consciència ha estat segrestada pels 5 vicis principals, (Ravan, el dimoni).

●Ravan estableix el seu propi regne, d’aquí ve que estiguem asseguts a la cabana del pesar.

No en som potser gaire conscients, però, és així com vivim les nostres vides: supeditats a les nostres emocions i reaccions causades per: l’ego, la ira, l’aferrament, la luxúria, l’arrogància.., i totes les derivacions de cadascun d’ells, cosa que ens provoquen la major part dels problemes en els que estem submergits. Això és tenir la consciència segrestada pel que a la Índia es coneix com a Ravan, i, aquí al món occidental se li ha donat el nom figurat també de dimoni.
No ha estat sempre així, malgrat molts diuen que la humanitat sempre ha tingut els mateixos problemes; ho diuen sense haver-ho experimentat, o… és que potser han viscut tants segles per poder-ho ratificar? Es recorda el paradís; només que no en saben concretar la seva ubicació en el temps. Aleshores.., la humanitat no ha estat sempre segrestada, oi?
Avui ho deixo així per a reflexionar sobre això i veure que hi ha en tot el que interactuem amb els altres i amb nosaltres mateixos. Som autèntics, o, hi han aquelles subtils cadenes dels 5 vicis? El primer pas per a canviar alguna cosa és adonar-se’n.., el segon és voler-ho canviar.

Kidnappeds

In India it’s talking about Sita and the hut of sorrow. They say that Ravan kidnapped Sita and locked her in the hut of sorrow. However, it is not just a single Sita, each human being is a Sita locked in the cabin of sorrow because her consciousness has been kidnapped by the 5 main vices, (Ravan, the demon).

● Ravan establishes his own kingdom, hence we are sitting in the hut of sorrow.

We are perhaps not very aware of it, but this is how we live our lives: subject to our emotions and reactions caused by: ego, anger, attachment, lust, arrogance…, and all the derivations of each one of them, which causes us most of the problems in which we are submerged. This is having the conscience kidnapped, which in India is known as Ravan, and here in the Western world it has also been given the figurative name of demon.
It has not always been this way, despite the fact that many say that humanity has always had the same problems; they say it without having experienced it, or… perhaps they have lived so many centuries to be able to ratify it? Paradise is remembered; they just don’t know how to determine their location in time. So…, humanity has not always been kidnapped, right?
Today I leave it like this to reflect on it and see what is in everything that we interact with others and with ourselves. Are we authentic, or are there those subtle chains of the 5 vices? The first step to change something is realizing it…, the second is wanting to change it.

Secuestrados

En la India se habla de Sita y la cabaña del pesar. Dicen que Ravan secuestró a Sita y la encerró en la cabaña del pesar. Sin embargo no sólo se trata de una sola Sita, cada ser humano es un Sita encerrada en la cabaña del pesar debido a que su conciencia ha sido secuestrada por los 5 vicios principales, (Ravan, el demonio).

●Ravan establece su propio reino, de ahí que estemos sentados en la cabaña del pesar.

No somos quizás muy conscientes de ello, pero es así como vivimos nuestras vidas: supeditados a nuestras emociones y reacciones causadas por: el ego, la ira, el apego, la lujuria, la arrogancia.., y todas las derivaciones de cada uno de ellos, lo que nos provoca la mayor parte de los problemas en los que estamos sumergidos. Esto es tener la conciencia secuestrada lo que en la India se conoce como Ravan, y, aquí en el mundo occidental se le ha dado el nombre figurado también de demonio.
No ha sido siempre así, a pesar de que muchos dicen que la humanidad siempre ha tenido los mismos problemas; lo dicen sin haberlo experimentado, o… ¿es que quizás han vivido tantos siglos para poder ratificarlo? Se recuerda el paraíso; sólo que no saben concretar su ubicación en el tiempo. Entonces.., la humanidad no ha estado siempre secuestrada, ¿no?
Hoy lo dejo así para reflexionar al respecto y ver que hay en todo lo que interactuamos con los demás y con nosotros mismos. ¿Somos auténticos, o, hay aquellas sutiles cadenas de los 5 vicios? El primer paso para cambiar algo es darse cuenta.., el segundo es querer cambiarlo.

Sita i la cabana del pesar//Sita and the hut of sorrow//Sita y la cabaña del pesar.

Sita (una llegenda de Índia), es marcà un cercle al seu voltant que no havía de traspassar sota cap circunstància si no volía experimentar patiment. Aquella línia marcava el límit …Continua llegint →

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: