luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Com beneficiar-se dels escrits espirituals/How to benefit from spiritual writings/Cómo beneficiarse de los escritos espirituales

Com beneficiar-se dels escrits espirituals

 1. Assegurar-se que son «altruistes». Si no demanen diners és lícit que pensin que rebran el retorn espiritual de fer quelcom de bo. Tot i que no hi ha cap mal en rebre compensació monetària per un esforç.
 2. Procurar que les «alarmes» no saltin a la primera, és a dir, ser conscients que tenim inculcades idees alienes que ens han ensenyat a no confiar en res. Les hem fet tan nostres que les considerem un bé.
 3. Donar espai a que allò que estem llegint o escoltant s’assenti a l’intel·lecte.
 4. No descartar res a la primera, doncs hem de pensar que les afirmacions que s’estan fent en aquell moment son resultat d’una experiència genuïna.
 5. No menysprear-los pensant que son creences. Les creences són afirmacions que s’han instal·lat partint de suposicions, en canvi les experiències venen de la realitat percebuda. No és menys creença assumir qualsevol descobriment científic que no haurem comprovat nosaltres mateixos? I, en canvi, els acceptem, i, passat el temps, bé que es retracten d’ells perquè eren erronis i basats en suposicions.

Quan ens introduïm en el món espiritual, s’ha de tenir la ment oberta. Aquest és l’esforç que cal fer per beneficiar-se dels escrits espirituals.

How to benefit from spiritual writings

 1. Make sure they are “altruistic”. If they do not ask for money, it is permissible for them to think that they will receive the spiritual return of doing something good. Although there is nothing wrong with receiving monetary compensation for an effort.
 2. Make sure that the “alarms” do not go off at first, that is, be aware that we have inculcated other people’s ideas that have taught us not to trust anything. We have made them so ours that we consider them a good.
 3. Give space for what we are reading or listening to settle in the intellect.
 4. Do not discard anything at first, because we must think that the affirmations that are being made at that moment are the result of a genuine experience.
 5. Do not despise them thinking they are beliefs. Beliefs are statements that have been installed based on assumptions, while experiences come from perceived reality. Isn’t it less belief to assume any scientific discovery that we haven’t verified ourselves? And instead, we accept them, and, over time, they come to retract them because they were wrong and based on assumptions.

When we enter the spiritual world, one must have an open mind. This is the effort that must be made to benefit from spiritual writings.

Cómo beneficiarse de los escritos espirituales

 1. Asegurarse de que son “altruistas”. Si no piden dinero es lícito que piensen que recibirán el retorno espiritual de hacer algo bueno. Aunque no hay nada malo en recibir compensación monetaria por un esfuerzo.
 2. Procurar que las «alarmas» no salten a la primera, es decir, ser conscientes de que tenemos inculcadas ideas ajenas que nos han enseñado a no confiar en nada. Las hemos hecho tan nuestras que las consideramos un bien.
 3. Dar espacio a que lo que estamos leyendo o escuchando se asiente en el intelecto.
 4. No descartar nada a la primera, pues debemos pensar que las afirmaciones que se están haciendo en ese momento son resultado de una experiencia genuina.
 5. No despreciarlos pensando que son creencias. Las creencias son afirmaciones que se han instalado partiendo de suposiciones, en cambio las experiencias vienen de la realidad percibida. ¿No es menos creencia asumir cualquier descubrimiento científico que no habremos comprobado nosotros mismos? Y, en cambio, los aceptamos, y, pasado el tiempo, llegan retractarse de ellos porque eran erróneos y basados ​​en suposiciones.

Cuando nos introducimos en el mundo espiritual, debe tenerse la mente abierta. Éste es el esfuerzo que hay que hacer para beneficiarse de los escritos espirituales.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: