luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Pensament vs acció-Brahma Bhojan /Thought vs action/Pensamiento vs acción

Pensament vs acció

Un pensament ple de determinació, comporta una acció plena de determinació.
No oblidem que un pensament ple «d’èxit» ha de ser un pensament que aporti benefici arreu i a si mateix. Un pensament ple d’odi enverina la sang i embruta l’ambient. Per això hem de ser conscients de cada pensament que la ment elabora. Ella només és un repetidor d’allò que hem creat.

Pel que fa al cos, i també a la ment, és molt important com es fa el menjar, com es menja i la consciència que tenim si creiem que allò que hem comprat, elaborat i menjat ens pertany. Si pensem que tot s’ha aconseguit pels nostres esforços.., tot sempre ens costarà molt d’obtenir. Si canviem aquesta consciència agraint-li a Déu aquests bens.., tot es tornarà molt més senzill. Si mentre comprem, elaborem i mengem ho estem fent en el record de Déu, l’aliment s’omplirà de poder, serà com una medicina tant pel cos com per a la ment.
A Índia, aquesta forma de consciència, és a dir tal com s’elaboren els aliments en el record (ioga) amb Déu, se’n diu Brahma Bhojan. Als Temples més importants es distribueix aquest menjar als devots i hi ha una gran lloança d’aquests aliments elaborats en la màxima puresa física i espiritual.
A l’occident tenim una pràctica en desús que se’n deia beneir la taula; la base era semblant: donar gràcies a Déu pels aliments.
Hi ha un gran benefici en fer aquest esforç, que de moment ens costarà una mica degut a que no ha estat un costum; però mica en mica anirem rebent més impuls, ens anirem trobant millor tant física com espiritualment.
Que tal si a partir d’ara li donem més poder al què mengem? És tan fàcil, no ens caldrà anar a cap Temple per obtenir Brahma Bhojan, el podrem elaborar a casa!

Thought vs action

A thought full of determination leads to an action full of determination.
Let us not forget that a thought full of «success» must be a thought that brings benefit everywhere and to itself. A thought full of hate poisons the blood and dirty the environment. That is why we must be aware of every thought that the mind elaborates. She is just a repeater of what we have created.

Regarding the body, and also the mind, it is very important how the food is made, how it is eaten and the awareness that we have if we believe that what we have bought, prepared and eaten belongs to us. If we think that everything has been achieved through our efforts…, everything will always cost us a lot to obtain. If we change this consciousness by thanking God for these goods…, everything will become much easier. If while we buy, prepare and eat we are doing it in the remember of God, the food will be filled with power, it will be like a medicine for both the body and the mind.
In India, this form of consciousness, that is, as food is prepared in remembrance (yoga) with God, is called Brahma Bhojan. In the most important temples, this food is distributed to the devotees and there is great praise for these foods prepared in the highest physical and spiritual purity.
In the West we have an obsolete practice called blessing the table; the base was similar: give thanks to God for food.
There is a great benefit in making this effort, which at the moment will cost us a bit because it has not been a custom; but little by little we will receive more momentum, we will feel better both physically and spiritually.
What if from now on we give more power to what we eat? It’s so easy, we won’t have to go to any temple to get Brahma Bhojan, we can make it at home!

Pensamiento vs acción

Un pensamiento lleno de determinación, comporta una acción llena de determinación.
No olvidemos que un pensamiento lleno de «éxito» debe ser un pensamiento que aporte beneficio por todas partes y a sí mismo. Un pensamiento lleno de odio envenena la sangre y ensucia el ambiente. Por eso debemos ser conscientes de cada pensamiento que la mente elabora. Ella es sólo un repetidor de lo que hemos creado.

En cuanto al cuerpo, y también a la mente, es muy importante cómo se hace la comida, cómo se come y la conciencia que tenemos si creemos que lo que hemos comprado, elaborado y comido nos pertenece. Si pensamos que todo se ha conseguido por nuestros esfuerzos.., todo siempre nos costará mucho de obtener. Si cambiamos esta conciencia agradeciéndole a Dios estos bienes.., todo se volverá mucho más sencillo. Si mientras compramos, elaboramos y comemos lo estamos haciendo en el recuerdo de Dios, el alimento se llenará de poder, será como una medicina tanto para el cuerpo como para la mente.
En India, esta forma de conciencia, es decir tal y como se elaboran los alimentos en el recuerdo (yoga) con Dios, se llama Brahma Bhojan. En los Templos más importantes se distribuye esta comida a los devotos y existe una gran alabanza de estos alimentos elaborados en la máxima pureza física y espiritual.
En Occidente tenemos una práctica en desuso que se llamaba bendecir la mesa; la base era parecida: dar gracias a Dios por los alimentos.
Hay un gran beneficio al realizar este esfuerzo, que de momento nos costará un poco debido a que no ha sido una costumbre; pero poco a poco iremos recibiendo más impulso, nos iremos encontrando mejor tanto física como espiritualmente.
¿Qué tal si a partir de ahora le damos más poder a lo que comemos? Es tan fácil, no tendremos que ir a ningún Templo para obtener Brahma Bhojan, ¡lo podremos elaborar en casa!

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: