luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Resolent conflictes amb ajut/Resolving conflicts with help/Resolviendo conflictos con ayuda

Resolent conflictes amb ajut

La vida és com un teixit que té multitud de trames i ordits.., i de vegades ens perdem entremig d’ells com en un laberint intricat i enganyós i no en veiem la continuació ni la sortida; ens estressem i ofeguem en un got d’aigua, quan tot és molt més senzill del que pensem.
El truco està en aturar-se un moment dins del cabdell embolicat i donar-se uns instants de calma.., i preguntar-se «em pertoca a mi desembolicar l’enredo on m’he ficat?» Si és així, si em pertoca, aleshores puc començar a desfer l’embolic intentant veure’n l’inici, el cap del fil.

La companyia de Déu mai dóna l’experiència 
de que alguna cosa sigui molt difícil.

La calma és un bon instrument per començar a treballar-hi, i la companyia de Déu, és l’energia que tot ho fa molt més fàcil. Doncs mentre s’esdevé el conflicte, si hi ha prou força per seguir treballant tot es fa assumible. Ell és el Company ideal en tot moment, no et demanarà cap contrapartida ni sentiràs que t’estàs equivocant, perquè Ell és l’Intel·lecte del Savi i sentint-lo al teu costat.., tota influència serà beneficiosa. Si el tens a Ell.., mai estàs sol tot i estant envoltat de desert.
Com pots retenir a Déu al teu costat? Cap problema. Les ànimes son com coets ultra ràpids, som així com a ànimes que som. Ell és l’Ànima més poderosa i per tant més enllà de la ultra rapidesa. Només ens cal ser honests amb nosaltres mateixos (allò que tinc a dins també es vegi a fora). Amb aquesta senzillesa El podem invocar només pensant amb Ell.

Resolving conflicts with help

Life is like a fabric that has a multitude of warps and wefts…, and sometimes we get lost in the midst of them as in an intricate and deceptive maze and we do not see its continuation or its exit; we stress and drown in a glass of water, when everything is much simpler than we think.
The trick is to stop for a moment inside the scrambled ball and give yourself a few moments of calm…, and ask yourself “is it up to me to untangle the mess I’ve gotten myself into?” If so, if it applies to me, then I can start to undo the mess by trying to see its start, the head of the thread.

The company of God never gives the experience
that something is very difficult.

Calm is a good instrument to start working, and the company of God is the energy that makes everything much easier. Well, while the conflict occurs, if there is enough strength to continue working, everything becomes acceptable. He is the ideal Companion at all times, he will not ask you for any compensation or you will feel that you are making a mistake, because He is the Intellect of the Wise Man and feeling him by your side…, every influence will be beneficial. If you have Him…, you will never feeling alone even surrounded by desert.
How can you keep God by your side? No problem. Souls are like ultra-fast rockets, we are just like as souls that we are. He is the most powerful Soul and therefore beyond ultra fast. We just need to be honest with ourselves (what I have inside also shows outside). With this simplicity we can invoke Him just by thinking of Him.

Resolviendo conflictos con ayuda

La vida es como un tejido que tiene multitud de tramas y urdimbres.., ya veces nos perdemos en medio de ellos como en un laberinto intrincado y engañoso y no vemos su continuación ni su salida; nos estresamos y ahogamos en un vaso de agua, cuando todo es mucho más sencillo de lo que pensamos.
El truco está en detenerse un momento dentro del ovillo revuelto y darse unos instantes de calma.., y preguntarse «¿me corresponde a mí desenredar el enredo donde me he metido?» Si es así, si me corresponde, entonces puedo empezar a deshacer el lío intentando ver su inicio, la cabeza del hilo.

La compañía de Dios nunca da la experiencia
de que algo sea muy difícil.

La calma es un buen instrumento para empezar a trabajar, y la compañía de Dios es la energía que todo lo hace mucho más fácil. Pues mientras ocurre el conflicto, si hay suficiente fuerza para seguir trabajando todo se hace asumible. Él es el Compañero ideal en todo momento, no te pedirá ninguna contrapartida ni sentirás que te estás equivocando, porque Él es el Intelecto del Sabio y sintiéndolo a tu lado.., toda influencia será beneficiosa. Si lo tienes a Él.., nunca te sentirás solo aun estando rodeado de desierto.
¿Cómo puedes retener a Dios a tu lado? Ningún problema. Las almas son como cohetes ultrarrápidos, somos así como almas que somos. Él es el Alma más poderosa y por tanto más allá de la ultra rapidez. Sólo necesitamos ser honestos con nosotros mismos (lo que tengo dentro también se vea fuera). Con esta sencillez podemos invocarlo sólo pensando en Él.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: