luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Desmitificant la dualitat//Demystifying duality//Desmitificando la dualidad

Ningú pensaria que un món on.., tot fos sempre bonic, on la gent sempre tingués bones intencions, on sempre fos primavera, on ningú hagués de plorar, on sempre hi haguessin somriures i alegries, on mai ens haguéssim de preocupar pels malentesos.., etc., crec que ningú pensaria que aquell fos un món millor que el que tenim ara.

Em sembla que tenim un problema i no en som conscients.


Punt: Aquell és un regne indivís. Dualitat significa el regne maligne. Aquells son deïtats i aquests son dimonis. Davant la veritat, hi ha molta “imitació”, i és per això que ara gairebé ningú és capaç de reconèixer la veritat.


El problema que tenim és que ens hem acostumat tant al contrast, bo i dolent, rialla i plor, alegria i pena.., que ens hem fet addictes a la muntanya russa en la que estem ficats. No podem imaginar una altra manera de viure. Fins i tot hem parodiat un “món feliç” com una mena de món robotitzat o dopat amb substàncies que anul·len la voluntat.
Per un moment pensem.., ara mateix sóc capaç de trobar alguna veritat entre tanta proliferació de engany a la xarxa? Jo personalment no. S’ha tornat un entreteniment enganyar: vídeos, reels, tiktoks, etc. Fins i tot ho trobem divertit. Tenen molta gràcia realment, però hem caigut a la trampa. Ara ja no ens podem fiar del que veiem, fins i tot ni al món real.
En algun moment.., potser ens haurà passat pel cap que això és un infern. Si això és «l’infern».., nosaltres en som els «dimonis». Qui, sinó, hi podria viure i sentir-s’hi bé? No hi ha un lloc ardent amb volutes de sofre ni éssers amb banyes i cua allà baix a sota terra, el tenim aquí, a la superfície. Tampoc existeix un cel allà dalt on tothom és un àngel després de haver mort aquí a la Terra. De fet, existeix aquí mateix el paradís, en aquesta mateixa Terra.., però no pas en una realitat paral·lela, sinó en un temps diferent, en el futur, després que nosaltres, els «dimonis» actuals.., hàgim canviat de mentalitat.

Quant de temps podria durar un món perfecte amb la nostra actual mentalitat? És obvi que ni un segon. Per tant, hi ha d’haver algun canvi perquè el món canviï. És una feina en que molta gent hi està involucrada ara mateix. No ho sembla, però n’hi han molts que estan transformant la seva manera de pensar i fer. És una manera nova de veure la vida, és un estudi nou per un món nou, és Raja Ioga.

No one would think that a world where…, everything would was always beautiful, where people always had good intentions, where it was always spring, where no one had to cry, where there were always smiles and joys, where we never had to worry us about misunderstandings. ., etc., I don’t think anyone would think that that was a better world than the one we have now.

It seems to me that we have a problem and we are not aware of it.


Point: That is an undivided kingdom. Duality means the evil realm. Those are deities and these are demons. In front of the truth, there is a lot of “imitation”, and that is why almost no one is now able to recognize the truth.


The problem we have is that we have become so used to the contrast, good and bad, laughter and crying, joy and sorrow… that we have become addicted to the roller coaster we are on. We cannot imagine another way of living. We’ve even parodied a “happy world” as some kind of robotic world or one doped with will-nullifying substances.
For a moment let’s think.., right now am I able to find any truth among so much proliferation of deception on the net? I personally don’t. It has become a cheating entertainment: “videos”, “reels”, “tiktoks”.., etc. We even find it funny. They are really funny, but we have fallen into the trap. Now we can no longer trust what we see, even in the real world.
At some point.., it may have occurred to us that this is a hell. If this is “hell”, we are its “demons”. Who else could live there and feel good about it? There isn’t a burning place with wisps of brimstone and horned and tailed beings down there underground, we have it here on the surface. Nor is there a heaven up there where everyone is an angel after dying here on Earth. In fact, paradise exists right here, on this very Earth.., but not in a parallel reality, but in a different time, in the future, after we, the current “demons”…, have changed of mentality.

How long could a perfect world last with our current mindset? It is obvious that not a second. Therefore, there must have to be some change for the world to change. It’s a job that a lot of people are involved in right now. It doesn’t seem like it, but there are many who are transforming their way of thinking and doing. It is a new way of looking at life, it is a new study for a new world, it is Raja Yoga.

Nadie pensaría que un mundo donde…, todo fuera siempre hermoso, donde la gente siempre tuviera buenas intenciones, donde siempre fuera primavera, donde nadie tuviera que llorar, donde siempre hubiera sonrisas y alegrías, donde nunca tuviéramos para preocuparnos por malentendidos. ., etc., no creo que nadie pensara que ese era un mundo mejor que el que tenemos ahora.

Me parece que tenemos un problema y no somos conscientes de ello.

Punto: Ese es un reino indiviso. La dualidad significa el reino del mal. Esas son deidades y estos son demonios. Frente a la verdad hay mucha “imitación”, y por eso ya casi nadie es capaz de reconocer la verdad.

El problema que tenemos es que nos hemos acostumbrado tanto al contraste, el bien y el mal, la risa y el llanto, la alegría y la tristeza… que nos hemos vuelto adictos a la montaña rusa en la que estamos. No podemos imaginar otra forma de vivir. Incluso hemos parodiado un “mundo feliz” como una especie de mundo robótico o dopado con sustancias que anulan la voluntad.
Por un momento pensemos.., ¿soy ahora mismo capaz de encontrar alguna verdad entre tanta proliferación de engaños en la red? Yo personalmente no. Se ha convertido en un entretenimiento tramposo: “videos”, “reels”, “tiktoks”.., etc. Incluso nos parece divertido. Son muy divertidos, pero hemos caído en la trampa. Ahora ya no podemos confiar en lo que vemos, ni siquiera en el mundo real.
En algún momento.., se nos puede haber ocurrido que esto es un infierno. Si esto es el “infierno”, nosotros somos sus “demonios”. ¿Quién más podría vivir allí y sentirse bien al respecto? No hay un lugar en llamas con volutas de azufre y seres con cuernos y colas bajo tierra, lo tenemos aquí en la superficie. Tampoco hay un cielo allá arriba donde todos sean ángeles después de morir aquí en la Tierra. De hecho, el paraíso existe aquí mismo, en esta misma Tierra…, pero no en una realidad paralela, sino en un tiempo diferente, en el futuro, después de que nosotros, los “demonios” actuales…, hayamos cambiado de mentalidad.

¿Cuánto tiempo podría durar un mundo perfecto con nuestra mentalidad actual? Es obvio que ni un segundo. Por lo tanto, tiene que haber algún cambio para que el mundo cambie. Es un trabajo en el que mucha gente está involucrada en este momento. No lo parece, pero hay muchos que están transformando su forma de pensar y hacer. Es una nueva forma de ver la vida, es un nuevo estudio para un nuevo mundo, es Raja Yoga.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: