luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

El millor escut l’escut diví//The best shield the divine shield//El mejor escudo el escudo divino

Aquesta pantalla ens protegeix de nosaltres mateixos, perquè de vegades, podem ser el nostre pitjor enemic i també pels altres.
Una especialitat de Déu és ser Aquell que inspira (Karavanhar).
Només hi ha un problema.., Ell només inspira a qui té el cor net, a qui té bons sentiments, a qui s’ha acostat a Ell, a qui l’ha reconegut i L’ha fet seu, a qui s’ha posat a les Seves «mans», a qui comprèn la Seva personalitat i entén que com a ànima és fill Seu i per tant amb esforç arribar a ser com Ell però mai ser Ell.
S’han fet tantes males accions en nom de Déu.., tantes creient que Déu els estava xiuxiuejant ordres.., fins i tot matances creient que seguien els designis de Déu..! Això és total ignorància.., com podria Déu, l’Esser més pur, amorós i lluminós, ser un ens violent, rancuniós, venjatiu i exterminador?
La maldat és quelcom afegit dins del cor de l’ésser humà, no pas un do de Déu. Però Ell ens diu que fins i tot estima a aquests humans en què ens hem convertit; ens explica que no és la nostra culpa sinó que està destinat en el «drama», altrament dit llei de l’entropia (allò que està en ordre tendeix al desordre de forma natural i només una energia exterior pot tornar a restablir l’ordre inicial). Ell és aquesta energia exterior.
Ara Ell està inspirant directament al cor de la humanitat la bonesa perquè l’ànima torni a recuperar la seva llum gairebé extingida. Per a això Ell actua com a Karavanhar, inspirant-nos a transformar la nostra manera de ser, mitjançant el Raja Ioga, mitjançant l’amor espiritual, si un creu que li convé.., deixa a les nostres mans el desig del canvi, mai obliga.

This screen protects us from ourselves, because sometimes, we can be our own worst enemy and also from others.
A specialty of God is to be the One who inspires (Karavanhar).
There is only one problem…, He only inspires those who have a clean heart, who have good feelings, who have come close to Him, who have recognized Him and made Him their own, who has placed in His “hands” theirself, whoever understands His personality and understands that as a soul he is His child and therefore with effort become like Him but never be Him.
So many bad deeds have been done in the name of God.., so many believing that God was whispering orders to them.., even massacres believing that they were following God’s designs..! This is total ignorance.., how could God, the purest, most loving and luminous Being, be a violent, spiteful, vengeful and exterminating being?
Wickedness is something added within the human heart, not a gift from God. But He tells us that He even loves these humans that we have become; he explains to us that it is not our fault but that it is destined in the “drama”, otherwise known as the law of entropy (what is in order naturally tends to disorder and only an external energy can restore the initial order ). He is this outer energy.
Now He is directly inspiring goodness into the heart of humanity so that the soul can regain its almost extinguished light. For this He acts as Karavanhar, inspiring us to transform our way of being, through Raja Yoga, through spiritual love, if one thinks it suits him…, he leaves the desire for change to us, never obliges.

Esta pantalla nos protege de nosotros mismos, porque en ocasiones podemos ser nuestro peor enemigo y también de los demás.
Una especialidad de Dios es ser Aquel que inspira (Karavanhar).
Sólo hay un problema…, Él sólo inspira a los que tienen el corazón limpio, a los que tienen buenos sentimientos, a los que se han acercado a Él, a los que Le han reconocido y hecho suyo, a los que se han puesto en Sus “manos” , quien comprende Su personalidad y entiende que como alma es Su hijo y por lo tanto con esfuerzo llega a ser como Él pero nunca ser Él.
Tantas malas acciones se han hecho en nombre de Dios.., tantas creyendo que Dios les susurraba ordenes.., hasta masacres creyendo que estaban siguiendo los designios de Dios..! Esto es ignorancia total.. ¿Cómo podría Dios, el Ser más puro, amoroso y luminoso, ser un ser violento, rencoroso, vengativo y exterminador?
La maldad es algo agregado dentro del corazón humano, no un regalo de Dios. Pero Él nos dice que Él ama incluso a estos humanos en los que nos hemos convertido; nos explica que no es culpa nuestra sino que está destinado en el “drama”, también conocido como la ley de la entropía (lo que está en orden tiende naturalmente al desorden y sólo una energía externa puede restaurar el orden inicial). Él es esta energía exterior.
Ahora Él está inspirando directamente el bien en el corazón de la humanidad para que el alma recupere su luz casi extinguida. Para ello actúa como Karavanhar, inspirándonos a transformar nuestra forma de ser, a través del Raja Yoga, a través del amor espiritual, si a uno le parece bien…, nos deja a nosotros el deseo de cambio, nunca obliga.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: