luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Entenent l’autoestima//Understanding self-esteem//Entendiendo la autoestima

Entenent l’autoestima

Molt lloable tenir bon concepte d’un mateix! Autoestima…

PUNT: Els fills no necessiteu donar-Li a Ell directrius.

…Però no es pot caure en l’arrogància de dir-Li a Déu què és el que ha de fer, com ho ha de fer, on ho ha de fer o amb qui ho ha d’obrar.
Si es parla amb Ell, o si es pensa amb Ell, moltes vegades se li demanen coses, o, hi han queixes, o bé, s’intenta fer-hi tractes que ratllen la coacció tant.., que sembla fins i tot xantatge.
Déu no juga al jocs que els humans acostumem.
Ell és Llum i Totalment-Coneixedor. Sap dels problemes que pateix la humanitat. Malgrat tot, s’ha d’entendre que el destí és quelcom complex, semblant al temps cronològic i no es pot tornar enrere ni modificar.
Ell ens dóna, als humans que ho vulguin, directrius de com portar bé tots els assumptes implicats en la vida física, ens fa comprendre què som (ànima), ens fa entendre l’eternitat i assumir la nostra pròpia. Ens explica que som actors en aquesta obra de teatre i que la nostra mirada ha d’anar més enllà de la matèria. Ens rebel·la que som aquí de convidats, que tot el que creiem posseir només és a títol de «dipositari». I ens fa responsables dels nostres actes entenent el procés del karma. Així ens dóna tot el poder per construir el futur.., per tant.., no hi han d’haver queixes. Només és una qüestió d’agafar amb fermesa les regnes de la nostra vida i entendre que tot és temporal.

Understanding self-esteem

Very laudable to have a good self-concept! Self esteem…

POINT: You children don’t need to give Him directions.

…But one cannot fall into the arrogance of telling God what to do, how to do it, where to do it or with whom to work it.
If you talk to Him, or if you think with Him, things let are often asked of Him, or there are complaints, or let try to make deals with Him that border on coercion so much… that it even seems like blackmail .
God does not play the games we humans are used to.
He is Light and All-Knowing. He knows about the problems that humanity suffers from. However, it must be understood that destiny is something complex, similar to chronological time, and cannot be turned back or changed.
He gives us, the humans who that want it, guidelines on how to handle all the matters involved in physical life well, makes us understand what we are (soul), makes us understand eternity and assume our own. He explains to us that we are actors in this play and that our gaze must go beyond the matter. It rebel us that we are here as guests, that everything we think we own is only in the capacity of “custodian”. And it makes us responsible for our actions by understanding the process of karma. Thus it gives us all the power to build the future.. therefore.. there should be no complaints. It’s just a matter of holding the reins of our life firmly and understanding that everything is temporary.

Entendiendo la autoestima

¡Muy loable tener un buen concepto de uno mismo! Autoestima…

PUNTO: Los hijos no necesitáis darle a Él directrices.

…Pero no se puede caer en la soberbia de decirle a Dios qué hacer, cómo hacerlo, dónde hacerlo o con quién trabajarlo.
Si se habla con Él, o si se piensa con Él, se le piden muchas veces cosas, o hay quejas, o se intenta hacer tratos con Él que rayan tanto en la coacción… que hasta parece un chantaje.
Dios no juega a los juegos que los humanos acostumbramos.
Él es Luz y Todo-Conocedor. Él sabe de los problemas que sufre la humanidad. Sin embargo, se debe entender que el destino es algo complejo, similar al tiempo cronológico, y no se le puede dar marcha atrás ni cambiar.
Él nos da, a los humanos que lo queramos, directrices de cómo manejar bien todos los asuntos implicados en la vida física, nos hace comprender lo que somos (alma), nos hace comprender la eternidad y asumir la nuestra. Nos explica que somos actores en esta obra y que nuestra mirada debe ir más allá de la materia. Nos rebela que estamos aquí como invitados, que todo lo que pensamos que poseemos es sólo en calidad de “depositario”. Y nos hace responsables de nuestras acciones al comprender el proceso del karma. Así nos da todo el poder para construir el futuro.. por lo tanto.. no debe haber quejas. Solo es cuestión de llevar bien las riendas de nuestra vida y entender que todo es pasajero.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: