luminiscències 2013/2022

Tu pensamiento construye tu realidad

Lleis incògnites//Laws unknowns//Leyes incógnitas.

 

lobo-europeo.jpg.imgw.1280.1280

La llei de la naturalesa i del cicle del món

Versions invalorables de Mateshwari

Alguns preguntaran com s’ha fet vell el món. Oh, però aquesta és una llei de la natura. El temps fa que tot envelleixi. Quan quelcom es fa vell, es crea el nou. Aquestes coses s’han d’entendre. Cada objecte i cada situació tenen la seva pròpia llei natural i és per això que hem de fer esforços i elevar-nos; ens hem de fer nous. No podeu dir: si el Pare existeix, per què ens va deixar caure? Ell no ens va deixar caure, però si no haguéssim caigut, com podria el Pare venir a elevar-nos? A causa de que hem caigut, Ell ha vingut.

El Pare es fa present ara per dur a terme una tasca elevada i hem de prendre benefici complet d’això. Crist, Buda i qui siguin, han vingut i van dur a terme les seves tasques. Aquestes tasques són diferents perquè corresponen al període de descens. Ara és el vostre període d’ascens i també heu de comprendre el temps. Aquest és el temps en què es porta a totes les ànimes de tornada, quan se’ns porta allà dalt. Aquests fundadors de religions mateshwarijique vénen a l’edat de coure i en l’edat de ferro han de baixar. Llavors, baixen, es fan impurs de ours i és per això que no es pot dir d’ells que són els que converteixen els impurs en purs. No, només Un ve a purificar l’impur, és a dir, porta a totes les ànimes a l’alliberament i a la salvació, i per tant, aquesta és la responsabilitat de només Un. No importa el gran que sigui una ànima, quan acaba de baixar, és una ànima pura i després ha d’entrar en el descens, ja que el cicle està rotant i ha de descendir. D’acord al temps de cadascú, tots han d’anar a través del cicle. Ara és el temps d’ascendir i només un és el Instrument per pujar-nos dalt a la part alta. Per tant ara heu de reivindicar la vostra fortuna del Pare. Achcha.

Quan feu alguna cosa amb entusiasme, rebeu la recompensa d’aquest entusiasme. Els que fan alguna cosa per obligació, els que ho fan amb gran dificultat perquè estan angoixats per això, o els que ho fan per figurar, reben cadascú la seva recompensa. Com podem fer les nostres accions elevades i tot el que realitzem de manera que puguem fer la nostra fortuna elevada? Heu de conèixer la manera de fer això. Si esteu avançant de bona manera, llavors la vostra fortuna definitivament s’està fent elevada. Achcha.


The law of nature and the world cycle

Invaluable versions of Mateshwariji

Some may ask how the world becomes old. Oh, this is a law of nature. Everything has to become old with time. When something becomes old, then the new is created. All of these things have to be understood. Every object and every situation has its own natural law and this is why we have to make effort and elevate ourselves; we have to become new. You cannot say: Since the Father exists, why did He let us fall? He did not let us fall, but if we hadn’t fallen, how could the Father come to elevate us? It is because we have fallen that He has come.

The Father has now become present to carry out such an elevated task and we have to benefit ourselves fully from that. Christ, Buddha or whoever came and carried out their tasks; however those tasks are different, they are of our descending period. Now, this is our ascending period and so we also have to understand time. This is the time when all souls are taken back, when they are taken up above. Those religious mateshwarijifounders who come in the copper age and the iron age have to come down. So, they have to come down, they have to become impure from pure and this is why it cannot be said for them that they are the ones who make impure ones pure. No, it is only the One who comes and purifies the impure, that is, He takes all souls into liberation and salvation and so it is the responsibility of just the One. No matter how great a soul may be, when that soul first comes down, he is pure and then he has to descend, because the cycle turns in that way and so he has to come down. According to each one’s time, everyone has to go through the cycle. So, it is now the time to ascend and only the One is the Instrument to take us up high. Therefore, we now have to claim that fortune from the Father. Achcha.

When you do something with enthusiasm, you receive the reward of that enthusiasm. Those who do something under compulsion, those who do something with great difficulty, because they are distressed by it or they are doing it for show, they receive a reward accordingly.  How can we make our actions elevated and how should we do everything so that we make our fortune elevated? So, you need to know the way to do that too. If you are moving along in a good way, then your fortune is definitely becoming elevated too. Achcha.


La ley de la naturaleza y del ciclo del mundo

Versiones invalorables de Mateshwariji

Algunos preguntarán cómo se ha hecho viejo el mundo. Oh, pero ésta es una ley de la naturaleza. El tiempo hace que todo sea viejo. Cuando algo se hace viejo, se crea lo nuevo. Estas cosas deben entenderse. Cada objeto y cada situación tienen su propia ley natural y es por esto que debemos hacer esfuerzos y elevarnos; tenemos que hacernos nuevos. No podéis decir: si el Padre existe, ¿por qué nos dejó caer? Él no nos dejó caer, pero si no hubiéramos caído, ¿cómo podría el Padre venir a elevarnos? Debido a que hemos caído, Él ha venido.

El Padre se hace presente ahora para llevar a cabo una tarea elevada y debemos tomar beneficio completo de esto. Cristo, Buda y quiénes sean, han venido y llevaron a cabo sus tareas. Esas tareas son diferentes porque corresponden al período de descenso. Ahora es vuestro período de ascenso y también debéis comprender el tiempo. Este es el tiempo en que se lleva a todas las almas de vuelta, cuando se nos lleva allá arriba. Esos fundadores de religionesmateshwariji que vienen en la edad de cobre y en la edad de hierro tienen que bajar. Entonces, bajan, se hacen impuros de puros y es por esto que no se puede decir de ellos que son los que convierten a los impuros en puros. No, solo Uno viene a purificar lo impuro, es decir, lleva a todas las almas a la liberación y a la salvación, y por tanto, esta es la responsabilidad de solo Uno. No importa lo grande que sea un alma, cuando recién desciende, es un alma pura y luego tiene que descender, dado que el ciclo está rotando y tiene que descender. De acuerdo al tiempo de cada cual, todos tienen que ir a través del ciclo. Ahora es el tiempo de ascender y solo Uno es el Instrumento para subirnos arriba en lo alto. Por lo tanto ahora debéis reivindicar vuestra fortuna del Padre. Achcha.

Cuando realizáis algo con entusiasmo, recibís la recompensa de ese entusiasmo. Los que hacen algo por obligación, los que lo hacen con gran dificultad porque están angustiados por esto, o los que lo hacen por figurar, reciben cada cual su recompensa ¿Cómo podemos hacer nuestras acciones elevadas y todo lo que realizamos de manera que podamos hacer nuestra fortuna elevada? Debéis conocer la manera de hacer esto. Si estáis avanzando de buena manera, entonces vuestra fortuna definitivamente se está haciendo elevada. Achcha.OM SHANTI MÍNIMDeixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: