luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Terra estrangera//Foreign Earth//Tierra extranjera.

composició

BENEDICCIÓ 30/8/18: *Que us allibereu dels lligaments i celebreu la cerimònia de conclusió dels vostres vells comptes kàrmics.* Quan totes les ànimes en aquest món estranger estan subjectes en lligaments, el Pare ve i us allibera dels lligatges al recordar-vos la vostra forma original i la vostra terra original. Per poder tornar a la terra original, celebreu la cerimònia de conclusió, del finiment de tots els comptes kàrmics. Només aquells que s’han alliberat dels lligaments durant un llarg període de temps, podran encalçar l’estat d’alliberació en la vida durant un llarg període de temps.

Tot és dins del joc del karma. El Pare ens fa conscients que en aquesta Terra, que ens és estranya, l’efecte de les accions actua irremeiablement definint el futur més proper o més llunyà de cadascú. Al fer-nos conscients d’aquest paradigma Ell ens allibera de seguir lligats pels seus efectes i al dir-nos com tallar aquesta cadena prenem poder per agafar les regnes de la nostra vida i donar-li un tomb. Déu ens ensenya Raja Ioga que ens fa conscients de tot això.

Aquesta és una carrera universitària especialment llarga, però el Professor ens garantitza l’èxit si la estudiem fins el final. De fet no hi ha res difícil en les matèries que s’hi estudien, només és que s’han de dur a la pràctica durant tant temps com la vida actual duri, perquè així serà com anirem tallant els lligatges que el karma ha fermat en l’ànima. Aleshores, des d’on provenim, el món de les ànimes, podrem tenir el primer naixement en aquesta mateixa Terra estrangera quan s’iniciï altre cop el cicle de 5000 anys.


BLESSING 30/8/18: *May you be free from bondage and celebrate the completion ceremony by finishing your old karmic accounts.*  When all you souls in this foreign world are bound in bondage, the Father comes and makes you free from bondage by reminding you of your original form and original land. So, in order to go back to your original land, celebrate the completion ceremony of finishing all karmic accounts. Only those who have been free from bondage over a long period of time are able to attain the status of liberation in life over a long period of time.

Everything is within the game of karma. The Father makes us aware that on this Earth, which is foreign to us, the effect of actions acts irremediably defining the future closest or farthest from each one. By making us aware of this paradigm He frees us from being bound by its effects and by telling us how to cut this chain we take power to take the reins of our life and turn it around. God teaches us Raja Yoga that makes us aware of all this.

This is a particularly long university career, but the Professor guarantees success if we study it until the end. In fact there is nothing difficult in the subjects that are studied, it is only that they have to be put into practice for as long as the current life lasts, because that is how we will be cutting the ties that the karma has fastened in the soul. Then, from where we come, the world of souls, we can have the first birth in this same foreign Earth when the cycle of 5000 years begins again.


BENDICIÓN 30/8/18: *Que os liberéis de las ataduras y celebréis la ceremonia de la finalización al terminar vuestras viejas cuentas kármicas.*
Cuando todas las almas en este mundo extranjero están atadas en atadura, el Padre viene y os libera de las ataduras al recordaros vuestra forma original y vuestra tierra original. Para regresar a vuestra tierra original, celebrad la ceremonia de finalización de terminar todas las cuentas kármicas. Solo aquellos que se han liberado de las ataduras durante un largo período de tiempo podrán alcanzar el estado de liberación en la vida durante un largo período de tiempo.

Todo está dentro del juego del karma. El Padre nos hace conscientes de que en esta Tierra, que nos es extraña, el efecto de las acciones actúa irremediablemente definiendo el futuro más próximo o más lejano de cada uno. Al hacernos conscientes de este paradigma Él nos libera de seguir atados por sus efectos y al decirnos cómo cortar esta cadena tomamos poder para tomar las riendas de nuestra vida y darle un vuelco. Dios nos enseña Raja Yoga que nos hace conscientes de todo esto.

Esta es una carrera universitaria especialmente larga, pero el Profesor nos garantiza el éxito si la estudiamos hasta el final. De hecho no hay nada difícil en las materias que se estudian, sólo es que se han de llevar a la práctica durante tanto tiempo como la vida actual dure, porque así será como iremos cortando las amarras que el karma ha sujetado en el alma. Entonces, desde donde provenimos, el mundo de las almas, podremos tener el primer nacimiento en esta misma Tierra extranjera cuando se inicie de nuevo el ciclo de 5000 años.OM SHANTI MÍNIMDeixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: