luminiscències 2013/2022

Tu pensamiento construye tu realidad

L’herència del Paradís//The heritage of Paradise//La herencia del Paraíso.

universitat de Déu

Tot i que en el món d’ara encara tinguem la sensació de que hi han llocs que semblen el paradís, ens hauríem de preguntar, perquè creiem que s’hi assemblen? Com és que tenim aquesta referència d’un lloc ideal, sobre què comparem?

PUNTS 20/9/18:  *Heu estat reclamant la vostra herència dels vostres pares físics (lokik) naixement rera naixement. Ara reivindiqueu la vostra herència del Pare incorporal (parlokik).* Veniu doncs i reivindiqueu del Pare l’herència del Paradís que heu estat recordant. Tots.., com Crist, Abraham, Budha, etc., han estat renaixent i ara son en el seu naixement final.

Molts de nosaltres portem segles a les espatlles. Alguns de nosaltres hem conegut el lloc d’on parteix la idea que ha seduït la humanitat; el concepte de paradís ha captivat la ment humana però res no pot sorgir del no res; per tant aquest concepte de segur havia estat quelcom real; va ser real i per això es va quedar a la ment del ésser humà. Va ser l’herència que el Pare de l’ànima va llegar a tots els seus fills, ànimes, abans d’anar-se’n d’aquí. La promesa de que la Terra esdevindria altre cop el lloc perfecte per a la vida.

Per a reclamar una herència, s’ha de demostrar que un és fill d’algú. Si un es considera orfe.., quina herència por tenir? Si no creiem que tenim un Pare de més enllà del pare del cos.., no podrem reivindicar res d’Aquell, oi?  Per això hi hem d’anar, conèixer-El, entendre’l, reconèixer-El, i, després, fer-nos dignes de rebre aquella herència. Per això, fa més de vuitanta anys que Ell (Déu) va obrir una Universitat molt especial que no hi calen estudis ordinaris ni hi ha límit d’edat per a cursar el seu temari, només un cor honest i ganes de seguir endavant. Allà, poc a poc aprenem a alinear-nos en la mateixa vibració que estarà la Terra i els ésser humans, en la meravella anomenada paradís, quan s’acabi aquest període que ja està arribant a la fí.


Although in today’s world we still have the feeling that there are places that look like paradise, we should ask ourselves, why do we think they resemble it? How do we have this reference of an ideal place? What we compare?

POINTS 09/20/18: *You have been claiming your inheritance from your physical parents (lokik) birth after birth. Now reclaim your inheritance from the incorporeal Father (parlokik).* Come then and reclaim from the Father the inheritance of Paradise that you have been remembering. All …, like Christ, Abraham, Budha, etc., have been reborn and now they are in their final birth.

Many of us have carry in our shoulders centuries. Some of us have known the place from where the idea that has seduced humanity departs; the concept of paradise has captivated the human mind but nothing can emerge from nothing; therefore this concept must have been something real; it was real and that’s why it stayed in the mind of the human being. It was the inheritance that the Father of the soul bequeathed to all his children, souls, before leaving here. The promise that the Earth would again become the perfect place for life.

To claim an inheritance, you must prove that you are someone’s child. If you consider yourself an orphan … what inheritance can you have? If we do not believe that we have a Father beyond the father of the body …, we can not claim anything from Him, right? That’s why we have to go, know-Him, understand-Him, recognize-Him, and then make ourselves worthy to receive that inheritance. That is why, more than eighty years ago, He (God) opened a very special University where no ordinary studies are needed to study his syllabus, nor is there an age limit, only an honest heart and desire to move forward. There, little by little we learn to align ourselves in the same vibration that will be the Earth and human beings, in the wonder called paradise, when this period ends that is already reaching the end.


Aunque en el mundo de hoy todavía tengamos la sensación de que hay lugares que parecen el paraíso, deberíamos preguntarnos, ¿porque creemos que se le parecen? ¿Como es que tenemos esta referencia de un lugar ideal? ¿Sobre qué comparamos?

PUNTOS 09/20/18: *Habéis estado reclamando vuestra herencia de vuestros padres físicos (lokik) nacimiento tras nacimiento. Ahora reivindicad vuestra herencia del Padre incorporal (parlokik).* Venid pues y reivindicad del Padre la herencia del Paraíso que habéis estado recordando. Todos .., como Cristo, Abraham, Budha, etc., han ido renaciendo y ahora estan en su nacimiento final.

Muchos de nosotros llevamos siglos en los hombros. Algunos de nosotros hemos conocido el lugar de donde parte la idea que ha seducido la humanidad; el concepto de paraíso ha cautivado la mente humana pero nada puede surgir de la nada; por lo tanto este concepto ciertamente debió ser algo real; fue real y por eso se quedó en la mente del ser humano. Fue la herencia que el Padre del alma legó a todos sus hijos, almas, antes de irse de aquí. La promesa de que la Tierra se convertiría de nuevo en el lugar perfecto para la vida.

Para reclamar una herencia, se debe demostrar que uno es hijo de alguien. Si uno se considera huérfano.., qué herencia puede tener? Si no creemos que tenemos un Padre de más allá del padre del cuerpo.., no podremos reivindicar nada de Aquel, ¿verdad? Por eso tenemos que ir, conocer-Le, entender-Le, reconocer-Le, y, después hacernos dignos de recibir aquella herencia. Por eso, hace más de ochenta años que Él (Dios) abrió una Universidad muy especial en donde no se necesitan estudios ordinarios para cursar su temario ni tampoco hay límite de edad, sólo un corazón honesto y ganas de seguir adelante. Allí, poco a poco aprendemos a alinearnos en la misma vibración que estará la Tierra y los seres humanos, en la maravilla llamada paraíso, cuando acabe este periodo que ya está llegando al final.OM SHANTI MÍNIM 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: