luminiscències 2013/2022

Tu pensamiento construye tu realidad

Humà nou//New human//Humano nuevo.

adn-

Som tots fills d’un Mare/Pare

Nosaltres les ànimes som germans i germanes. De fet, se’ns explica que com a ànimes no hi ha l’aspecte del gènere, som neutres, que només quan entrem en cossos adoptem les característiques físiques del cos en què entrem. Nosaltres, els Brahma Kumars i Kumaris, som tots germans i germanes físicament perquè hem nascut en una nova consciència a través de les paraules de Prajapita Brahma. Tal com els germans no s’involucrarien en relacions físiques (seria incest), aquí desapareix l’aspecte carnal d’una forma natural, tal com passa entre germans en el món.

Qui és Prajapita Brahma? Ell és el pare de la Nova Humanitat. De fet no és només ell qui parla a través de la seva pròpia boca. La majoria de vegades l’Ànima Suprema, Déu, usa el seu cos per donar el missatge, ensenyar Raja Ioga, donar el coneixement, assentar les bases del Nou Món i de la Nova Humanitat. Aquí, a Prajapita Brahma se’l coneixeria com a Adam (el nou home) i a Saraswati com a Eva (la nova dona), els promotors de la Humanitat nova. Son els primers fills que neixen en el món nou del qual tota la humanitat prové, per tant els avantpassats. És per això que, de fet, tots els éssers humans som Brahma Kumars i Kumaris, perquè provenim d’aquests ancestres. És un cicle que es repeteix, i, ara, estem en el punt de retorn, o sigui, si el cicle és una roda, la roda arriba el punt de l’inici. No és que vagi enrere, el cicle, la roda, sempre gira cap endavant.

La Nova Humanitat és el que s’anomena el Paradís, on la consciència dels éssers humans és neta i polida, sense cap rastre de maldat o vici, sinó ja no seria el paradís; és el món honest i confortable que dona el fet d’haver fet el treball intens en l’intel·lecte, l’haver estudiat el coneixement, el Raja Ioga, que l’Ànima Suprema, Déu, imparteix en els últims temps del cicle. Aquí i ara és quan la mentalitat humana ha de fer el tomb amb l’ajuda de Déu, amb la voluntat que ens infiltra Ell quan El recordem, estudiem i ens impregnem de tot el Seu saber. És un treball de l’intel·lecte i s’ha de sentir profundament la necessitat de voler aquesta transformació.

Això demana renuncia als costums d’aquest món i inculcar-ne uns d’altres que ens capacitaran a poder viure allà, al món transformat com a Nous Humans. D’aquí rau la importància de la visió de germanor entre nosaltres, perquè Déu ens diu que allà no existeix cap vici; és quelcom que s’ha de practicar aquí, perquè allà no hi hagi aquest rastre. Cap vici vol dir, cap vici; malgrat alguns creguin que la relació home/dona actual és natural i aconsellable, només ho és ara; la història que podem conèixer del decurs de la humanitat fins ara, està plegada d’infortunis, guerres, mals averanys, a causa del vici de la luxúria que no només s’emmarca del tema carnal. Érem els Nous Humans i poc a poc ho van deixar de ser, tal com funciona aquest drama; ara som la humanitat vella que és a punt de transformar-se, però això implica feina. Si no és ara.., no serà mai. Sents la inquietud de la transformació?


We souls are brothers and sisters.

In fact, we are told that as souls there is no gender aspect, we are neutral, that only when we enter bodies do we adopt the physical characteristics of the body we enter. We, the Brahma Kumaris and Kumaris, are all brothers and sisters physically because we have been born in a new consciousness through the words of Prajapita Brahma. Just as the brothers do not get involved in physical relationships (it would be incest), here the carnal aspect disappears in a natural way, just as it happens between brothers in the world.

Who is Prajapita Brahma? He is the father of the New Humanity. In fact it is not only he who speaks through his own mouth. Most times the Supreme Soul, God, uses his body to give the message, to teach Raja Yoga, to give knowledge, to lay the foundations of the New World and the New Humanity. Here, Prajapita Brahma would be known as Adam (the new man) and Saraswati as Eva (the new woman), the promoters of the new Humanity. They are the first children born in the new world from which all humanity comes, therefore the ancestors. That is why, in fact, all human beings we are Brahma Kumaris and Kumaris, because we come from these ancestors. It is a cycle that is repeated, and, now, we are at the point of return, that is, if the cycle is a wheel, the wheel reaches the starting point. It is not that I go back, the cycle, the wheel, it always turns forward.

The New Humanity is what is called Paradise, where the consciousness of human beings is clean and polished, without any trace of evil or vice, if not, it would no longer be paradise; It is the honest and comfortable world, because of having done intense work in the intellect, having studied knowledge, having studied knowledge, Raja Yoga, that the Supreme Soul, God, imparts in the last times of the cycle. Here and now is when the human mentality has to make the turn with the help of God, with the will that infiltrates us when we remember, study and imbue ourselves with all His knowledge. It is a work of the intellect and one must deeply feel the need to want this transformation.

This calls for renouncing the customs of this world and inculcating others that will enable us to live there, in the world transformed as New Humans. Hence the importance of the vision of brotherhood among us, because God tells us that there is no vice there; It is something that should be practiced here, because there is no trace there. No vice means, no vice; Although some believe that the current male / female relationship is natural and advisable, it is only now; the history that we can know of the course of humanity up to now, is plagued by misfortunes, wars, bad omens, due to the vice of lust that is not only framed by the carnal theme. We were the New Humans and little by little we stopped being it, as this drama works; Now we are the old humanity that is about to transform, but this implies work. If it is not now …, it will never be. Do you feel the concern of the transformation?


Nosotros las almas somos hermanos y hermanas.

De hecho, se nos explica que como almas no está el aspecto del género, somos neutros, que sólo cuando entramos en cuerpos adoptamos las características físicas del cuerpo en que entramos. Nosotros, los Brahma Kumaris y Kumaris, somos todos hermanos y hermanas físicamente porque hemos nacido en una nueva conciencia a través de las palabras de Prajapita Brahma. Tal como los hermanos no se involucran en relaciones físicas (sería incesto), aquí desaparece el aspecto carnal de una forma natural, tal como ocurre entre hermanos en el mundo.

Quién es Prajapita Brahma? Él es el padre de la Nueva Humanidad. De hecho no es sólo él quien habla a través de su propia boca. La mayoría de veces el Alma Suprema, Dios, usa su cuerpo para dar el mensaje, enseñar Raja Yoga, dar el conocimiento, sentar las bases del Nuevo Mundo y de la Nueva Humanidad. Aquí, a Prajapita Brahma se le conocería como Adam (el nuevo hombre) y a Saraswati como Eva (la nueva mujer), los promotores de la Humanidad nueva. Son los primeros hijos que nacen en el mundo nuevo del que toda la humanidad proviene, por tanto los antepasados. Es por ello que, de hecho, todos los seres humanos somos Brahma Kumaris y Kumaris, porque provenimos de estos ancestros. Es un ciclo que se repite, y, ahora, estamos en el punto de retorno, o sea, si el ciclo es una rueda, la rueda llega al punto de inicio. No es que vaya atrás, el ciclo, la rueda, siempre gira hacia delante.

La Nueva Humanidad es lo que se llama el Paraíso, donde la conciencia de los seres humanos es limpia y pulida, sin ningún rastro de maldad o vicio, sino ya no sería el paraíso; es el mundo honesto y confortable a causa de haber hecho el trabajo intenso en el intelecto, el haber estudiado el conocimiento, el Raja Yoga, que el Alma Suprema, Dios, imparte en los últimos tiempos del ciclo . Aquí y ahora es cuando la mentalidad humana ha de hacer el giro con la ayuda de Dios, con la voluntad que nos infiltra Él cuando le recordamos, estudiamos y nos impregnamos de todo Su saber. Es un trabajo del intelecto y se ha de sentir profundamente la necesidad de querer esta transformación.

Esto pide renuncia a las costumbres de este mundo e inculcar otras que nos capacitarán a poder vivir allí, en el mundo transformado como Nuevos Humanos. De ahí la importancia de la visión de hermandad entre nosotros, porque Dios nos dice que allí no existe ningún vicio; es algo que se debe practicar aquí, porque allí no haya este rastro. Ningún vicio significa, ningún vicio; a pesar de que algunos crean que la relación hombre/mujer actual es natural y aconsejable, sólo lo es ahora; la historia que podemos conocer del transcurso de la humanidad hasta ahora, está plagada de infortunios, guerras, malos augurios, debido al vicio de la lujuria que no sólo se enmarca del tema carnal. Éramos los Nuevos Humanos y poco a poco dejamos de serlo, tal como funciona este drama; ahora somos la humanidad vieja que está a punto de transformarse, pero esto implica trabajo. Si no es ahora .., no será nunca. ¿Sientes la inquietud de la transformación?OM SHANTI MÍNIMDeixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: