luminiscències 2013/2022

Tu pensamiento construye tu realidad

La porta d’entrada a la calma/The gateway to calm/La puerta de entrada a la calma

Reflexió de la Setmana  6 de juny de  2020 unnamedLa porta d’entrada a la calma

De què depenc per sentir-me bé? Quins suports i recolzaments necessito per sentir-me estable? Què és el que em fa fluctuar i perdre el rumb quan això no és present en la meva vida?
L’edifici de la calma necessita, sòlids i profunds fonaments, de manera que ni tan sols els tsunamis o huracans de la vida el puguin fer caure. Per aconseguir tal solidesa, necessitem explorar aspectes com les afeccions i les dependències.
Què és l’aferrament? Quins són els nostres aferraments favorits o els més forts? De què depenem per poder avançar en la vida?
Mirant-ho amb una visió àmplia, l’afecció pot adoptar moltes formes. Pot ser cap a una persona, cap a un objecte i també cap a alguna cosa més subtil, una idea, una creença o un hàbit. En qualsevol cas, l’aferrament es basa en el procés d’identificació amb una cosa que proporciona algun tipus de confort o seguretat, algun plaer o benestar. O també una major percepció de l’auto-estima.
I en aquest punt sorgeix la pregunta: com saber si estem aferrats a alguna cosa o algú? És relativament senzill reconèixer les nostres afeccions. Quan l’objecte de la meva afecció (no oblidem que pot ser una persona) és amenaçat o puc perdre-ho, una emoció específica es manifestarà, la por. ¿A què es deu aquesta por? Està relacionat fonamentalment amb l’experiència de la pèrdua. El plaer o el confort que es deriven de l’objecte de l’aferrament van a acabar-se, i em quedaré amb el dolor de la privació.
Tots aquests processos subtils es desenvolupen en la nostra consciència sense que, sovint, ni tan sols en siguem conscients. L’afecció és un factor important darrere dels nostres enuigs, descontent, tossuderia, rigidesa, etc. Però, com podem experimentar calma sota l’ebullició de totes aquestes emocions?
Per enfortir els fonaments de l’edifici de la nostra pau interior, és important entendre i experimentar que el nostre estat natural, la nostra essència interior veritable i innata és de pau i llibertat. Lliures de aferraments, lligams, dependències i addiccions.

Extracte de el llibre:
Arquitectura de la calma,
Una guia pràctica per trobar la serenitat,
i l’equilibri interior,
Ed. Luciérnaga
Vicenç Alujas i Guillem Simó

Week Reflection        june 6,    2020 unnamedThe gateway to calm

What do I depend on to feel good? What supports and brackets do I need to feel stable? What is it that makes me fluctuate and lose my way when that is not present in my life?
The building of calm needs a solid and deep foundation, so that even the tsunamis or hurricanes of life cannot bring it down. To achieve such solidity, we need to explore aspects such as attachments and dependencies.
What is attachment? What are our favorite or strongest attachments? What do we depend on in order to move forward in life?
Looking at it with a broad vision, attachment can take many forms. It can be towards a person, towards an object and also towards something more subtle, an idea, a belief or a habit. In any case, attachment is based on the process of identification with something that provides some kind of comfort or security, some pleasure or well-being. Or also a greater perception of self-esteem.
And at this point the question arises: how do we know if we are attached to something or someone? It is relatively easy to recognize our attachments. When the object of my attachment (let’s not forget that it may be a person) is threatened or I can lose it, a specific emotion will manifest, fear. What is this fear about? It is fundamentally related to the experience of loss. The pleasure or comfort that comes from the object of attachment is going to end, and I’m going to be left with the pain of deprivation.
All of these subtle processes unfold in our consciousness without us often even being aware. Attachment is an important factor behind our anger, discontent, stubbornness, rigidity, etc. But how can we experience any calm under the boil of all these emotions?
To strengthen the foundation of our inner peace building, it is important to understand and experience that our natural state, our true and innate inner essence is of peace and freedom. Free of attachments, ties, dependencies and addictions.

Excerpt from the book:
Architecture of calm,
A practical guide to find serenity,
and the inner balance,
Ed. Luciérnaga
Vicenç Alujas and Guillem Simó

Reflexión de la Semana  6 de junio 2020    

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
Diputación 329, bajos- 08009 Barcelona
T. 34 93 4877667 / 93 6764819
Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona

qui-soc miniminiDeixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: