luminiscències 2013/2022

Tu pensamiento construye tu realidad

Lliure per a traçar nous camins/Free to chart new paths/Libre para trazar nuevos caminos

Reflexió de la Setmana  28 de juny de 2020DibujoLliure per a traçar nous camins

El poder de retraure’s té a veure amb la perspectiva. Ens dóna la claredat i temprança, així com la capacitat per modificar una situació. Retreure és desenganxar-se, fer un pas al costat, qualsevol que sigui la situació actual (sentiments, emocions, confusió, interacció), les meves reaccions potencials o la insistència de situacions externes per atrapar-me en les seves xarxes.
Aquest poder és fonamental pel lideratge, ja que avançar cap a terrenys inexplorats requereix prendre distància dels antics models de pensar, de ser i de reaccionar.
Per retraure’s és imprescindible comprendre que sóc un actor que interpreta un paper, un jugador en un partit. Si començo a creure que jo sóc el partit, i em deixo atrapar en la identitat del paper, perdré el poder de crear, contribuir i ser lliure per traçar nous camins. Tot just ens fonem en un rol, quedem atrapats en tot el que està associat a aquesta identitat. Tenir consciència de ser un actor ens alliberarà de la insistència de la tradició i el conservadorisme.
El poder de retraure’m, també, m’assegura l’accés a altres poders crucials per al lideratge actual. Quan no hi ha un mapa del futur i de veritat estem escrivint els fonaments de la manera en què vivim i treballem, es requereixen girs radicals, no un canvi gradual. En el pensament i la manifestació creativa, aquests girs sorgeixen d’una ment lliure i un món interior quiet, que es converteixen en els receptacles de el geni. Aquesta és l’alquímia.
El camí per a aquest poder instrumental és la meditació i tan sols aprendre a deixar la meva ment quieta. Parlar menys, pensar menys. Desenvolupar una disciplina dins de l’ésser.

Extracte de el llibre:
Les quatre cares de la dona,
Restaurant el teu autèntic poder,
Recobrant la teva bellesa eterna,
Ed. Vergara
Caroline Ward

Week Reflection     june  28,   2020DibujoFree to chart new paths

The power to withdraw has to do with perspective. It gives us clarity and temperance, as well as the ability to modify a situation. To withdraw is to detach, to step aside, whatever the current situation (feelings, emotions, confusion, interaction), my potential reactions or the insistence of external situations to trap me in their networks.
This power is fundamental for leadership, since moving towards unexplored terrain requires taking distance from the old models of thinking, being and reacting.
To withdraw, it is essential to understand that I am an actor who plays a role, a player in a game. If I begin to believe that I am the party, and allow myself to be caught up in the identity of the role, I will lose the power to create, contribute and be free to chart new paths. As soon as we merged into a role, we were caught in everything that is associated with that identity. Being aware of being an actor will free us from the insistence of tradition and conservatism.
The power to withdraw, too, assures me access to other powers crucial to current leadership. When there is no map of the future and we are truly writing the fundamentals of the way we live and work, radical turns are required, not gradual change. In creative thought and manifestation, these turns arise from a free mind and a still inner world, which become the receptacles of the genius. This is alchemy.
The path to this instrumental power is meditation and just learning to put my mind to still. To talk less, to think less.To develop a discipline within the being.

Excerpt from the book:
The four faces of the woman,
Restoring your true power,
Recovering your eternal beauty,
Ed. Vergara
Caroline Ward

Reflexión de la Semana  28 de junio 2020    

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
Diputación 329, bajos- 08009 Barcelona
T. 34 93 4877667 / 93 6764819
Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona

qui-soc minimini 

2 comments on “Lliure per a traçar nous camins/Free to chart new paths/Libre para trazar nuevos caminos

  1. kubhkojvang review
    Juliol 14, 2020

    Woh I like your articles, bookmarked!

    M'agrada

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: