luminiscències 2013/2022

Tu pensamiento construye tu realidad

L’art de viure/The art of living/El arte de vivir

Què vol dir viure?

SLOGAN 21/8/20: * L’art de viure es mantenir la vostra ment constantment en un estat de benestar.*

Viure conscient de que s’ha d’experimentar benestar malgrat tot el que succeeixi al meu voltant, és de veritat un art, un art major.

Viure no és mal viure, és viure bé, no vol dir pas que si no tenim riquesa no podem viure bé. Fins i tot els que tenen moltes riqueses poden mal viure; doncs, viure bé no és res més que experimentar un benestar interior. Aquest benestar el poden donar els diners, sí! però serà per un temps i prou. El que importa és com em sento en tot moment. Al capdavall, hem nascut en un cos per a experimentar la vida del món físic, doncs quan només som llum deambulant només hi ha consciència de existir, sense experiència de l’exterior ni pensaments ni visió, només estem en suspensió en un estat de pau.

Si mantenim la consciència de que tot i estar aquí a la Terra, en un cos, som aquesta llum que està experimentat la vida física, gaudirem fins l’últim segon que ens quedi, tant si les coses que passen ens siguin favorables o no.., són escenes d’aquest joc anomenat viure. Sóc l’ànima que dona vitalitat a aquest cos i he vingut aquí expressament a experimentar-ho tot, sigui el que sigui.

The art of living

What does it mean to live?

SLOGAN 08/21/20: * The art of living is to keep your mind constantly in a state of well-being.*

Living aware that well-being has to be experienced despite everything that happens around me, is truly an art, a greater art.

Living is not bad living, it is living well, it does not mean that if we do not have wealth we cannot live well. Even those with great wealth can live badly; well, living well is nothing more than experiencing inner well-being. This well-being can be given by money, yes! but it will be for a time and nothing more. What matters is how I feel at all times. After all, we were born in a body to experience the life of the physical world, because when we are only wandering light, there is only awareness of existing, without external experience or thoughts or vision, we are only suspended in a state of peace.

If we maintain the awareness that despite being here on Earth, in a body, we are that light that physical life is experiencing, we will enjoy until the last second that we have left, whether the things that happen are favorable or not.., are scenes from this game called living. I am the soul that gives vitality to this body and I have come here expressly to experience everything, whatever it is.

El arte de vivir

¿Qué significa vivir?

SLOGAN 21/8/20: * El arte de vivir es mantener vuestra mente constantemente en un estado de bienestar. *

Vivir consciente de que se ha de experimentar bienestar a pesar de todo lo que suceda a mi alrededor, es de verdad un arte, un arte mayor.

Vivir no es mal vivir, es vivir bien, no quiere decir que si no tenemos riqueza no podemos vivir bien. Incluso los que tienen muchas riquezas pueden mal vivir; pues, vivir bien no es nada más que experimentar un bienestar interior. Este bienestar lo pueden dar el dinero, ¡sí! pero será por un tiempo y nada más. Lo que importa es cómo me siento en todo momento. Después de todo, hemos nacido en un cuerpo para experimentar la vida del mundo físico, pues cuando sólo somos luz deambulando sólo hay conciencia de existir, sin experiencia del exterior ni pensamientos ni visión, sólo estamos en suspensión en un estado de paz .

Si mantenemos la conciencia de que a pesar de estar aquí en la Tierra, en un cuerpo, somos esa luz que está experimentado la vida física, disfrutaremos hasta el último segundo que nos quede, tanto si las cosas que pasan nos sean favorables o no.., son escenas de este juego llamado vivir. Soy el alma que da vitalidad a este cuerpo y he venido aquí expresamente a experimentar todo, sea lo que sea.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: