luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Quan hi ha desànim/When there is discouratgement(dis-animus)/Cuando hay desánimo

Quan hi ha desànim

La mateixa paraula ho diu, des: inversió- d’ànim: l’ànima, la que vol, la que fa. És a dir, l’ànima ha perdut la força per fer o per desfer.

Moltes vegades la repetició d’un problema no resolt ens drena la força, no pas la del cos, que també hi va inclòs, sinó la de l’ànima, el principi actiu, l’entitat personal que maneja tota voluntat. Som l’ànima que es desactiva per manca de força. Potser hem de revisar si hem pres suports falsos de l’exterior que en algun moment s’han esfumat.., ens ha fallat algú?.., massa vegades?.., algun projecte s’ha esvaït? Generalment succeeix d’aquesta forma, fins i tot, de vegades ens fallem a nosaltres mateixos quan ens diem: ja no puc més!

La qüestió és com tornar a recuperar l’ànim, l’energia, el to vital. Potser s’haurà de recapitular, reflexionar, re-inventar-se.., donar-se un temps sense presses per tornar-se a situar, altrament dit meditar. Fent-ho, tenim la possibilitat de recuperar la nostra pròpia amistat. Tornar a ser el meu millor amic, a reconèixer-me, perquè, al capdavall, sóc el meu propi suport. Si sóc capaç de revertir la situació.., és possible que també pugui descobrir la Font d’on podré treure una ingent energia inesgotable.., per uns serà Déu, per altres l’Univers.., etc. Cadascú trobarà el què li cal quan s’hagi reconciliat amb si mateix, amb l’ànima que és.

When there is discouratgement(dis-animus)

The same word says it, dis: reversalof animus: the soul, the one that wants, the one that does. That is, the soul has lost the strength to do or undo.

Many times the repetition of an unsolved problem drains our strength, not that of the body, which is also included, but that of the soul, the active principle, the personal entity that controls all will. We are the soul that is deactivated for lack of strength. Perhaps we should check if we have taken false supports from abroad that at some point have vanished.., has someone failed us?.., too many times?.., a project has vanished? It generally happens this way, even sometimes we fail ourselves when we say to ourselves: I can not anymore!

The question is how to recover the spirit, the energy, the vital tone. Perhaps it is necessary to recapitulate, reflect, re-invent oneself.., take time without haste to reposition, in other words, meditate. By doing so, we have the chance to regain our own friendship. To be my best friend again, to recognize myself, because, after all, I am my own support. If I am able to reverse the situation.., it is possible that I can also discover the Source from which I will be able to draw an vast inexhaustible energy.., for some it will be God, for others the Universe.., etc. Everyone will find what they need when they have reconciled with themselves, with the soul that they are.

Cuando hay desánimo

 

La misma palabra lo dice, des: reversiónde ánimo: el alma, la que quiere, la que hace. Es decir, el alma ha perdido la fuerza para hacer o deshacer.

Muchas veces la repetición de un problema no resuelto nos drena la fuerza, no la del cuerpo, que también va incluido, sino la del alma, el principio activo, la entidad personal que maneja toda voluntad. Somos el alma que se desactiva por falta de fuerza. Quizás debemos revisar si hemos tomado soportes falsos del exterior que en algún momento se han esfumado.., nos ha fallado alguien?.., demasiadas veces?.., algún proyecto se ha desvanecido? Generalmente sucede de esta forma, incluso, a veces nos fallamos a nosotros mismos cuando nos decimos: ya no puedo más!

La cuestión es cómo volver a recuperar el ánimo, la energía, el tono vital. Quizá haya que recapitular, reflexionar, re-inventarse.., darse un tiempo sin prisas por volver a situar, dicho de otro modo, meditar. Haciéndolo, tenemos la posibilidad de recuperar nuestra propia amistad. Volver a ser mi mejor amigo, a reconocerme, porque, después de todo, soy mi propio soporte. Si soy capaz de revertir la situación.., es posible que también pueda descubrir la Fuente de donde podré sacar una ingente energía inagotable.., para unos será Dios, para otros el Universo.., etc. Cada uno encontrará lo que necesita cuando se haya reconciliado consigo mismo, con el alma que es. 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: