luminiscències 2013/2022

Tu pensamiento construye tu realidad

La Kali Yuga – Swami Satyananda Saraswati

Molt interessant com sempre. Gràcies per compartir-ho. A part del joc de xifres i números com diu ell i com està en la ment de tots els savis , homes sants, escriptures, etc.., hi ha l’explicació profunda, l’essència del cicle del món. També creia anteriorment que encara quedaven molts mils d’anys per donar la volta i tornar a començar. Però ara.., imaginem-nos per un moment el panorama que ens ha descrit del kaliyuga, tal com estem ara, la confluenciapandèmia, els terratrèmols, els sunamis, les involucions socials, el malestar de tanta gent que viuen pels carrers, i de tantes altres coses que no ens arribem a assabentar.., etc., imaginem-nos que això hagués de durar tants de mils d’anys com ens asseguren totes aquestes idees escrites antigues.., quin infern es tornaria la Terra més encara del que ens hem acostumat a integrar en la nostra vida? Com seríem els éssers humans.., feristeles, amb perdó dels animals, perdríem tota categoria humana. Per això, tal com van les coses, tal com s’accelera el temps i la degradació general, inclòs el medi ambient, ja no queda tant de temps per tornar a la dissolució. Hi ha un pòster del cicle del món amb tots els yugas i d’una durada molt inferior: cada yuga, edat, dura 1250 anys multiplicat per 4 yugas la xifra dóna 5000 anys. Entre kali-yuga i sat-yuga s’hi mostra una confluència (SANGAM YUGA) d’aproximadament 100 anys que es va iniciar aproximadament l’any 1936 quant l’esdeveniment de les primeres guerres mundials i l’era industrial, on a partir d’aquest moment és quan tot va anar molt ràpid. Anteriorment la tecnologia, la ciència, la medicina no anaven tan ràpid, i a partir d’aquell moment “tot” es va accelerar. Si fem un petit càlcul veurem que dels 100 anys només en queden.., (1936+100=2036-2020=16) 16, només en queden setze! A mi això em sembla més coherent.., vista l’acceleració de tot. No vull desautoritzar ningú, si us plau, no us ho prengueu així, tot em sembla molt respectable. Però jo no m’invento res. No és la meva imaginació. Pensem-hi i anem-nos preparant per netejar els sanskars i preparar-nos perquè ja no queda gaire temps.

Very interesting as always. Thanks for sharing. Apart from the game of figures and numbers as he says and as it is in the minds of all sages, holy men, scriptures, etc., there is the deep explanation, the essence of the world cycle. He also previously believed that there were still many thousands of years to turn around and start over. But now.., let’s imagine for a moment the panorama of Kaliyuga that has been described to us, as we are now, the pandemic, the earthquakes, the Sunami, the social involutions, the discomfort of so many people who live on the streets, and of so many other things that we did not find out.., etc., imagine that this had to last so many thousands of years, as all these ancient written ideas assure us…, what hell would the Earth become even more than what we have become used to to integrate into our life? How would human beings be …,? vermin, with forgiveness of the animals, we would lose all human category. Therefore, and, as things are going, as time accelerates, and as general degradation 27776_105493566165656_100001150397289_47921_5350204_n, including the environment, there is not so much time left to return to “dissolution”. There is a poster of the cycle of the world with all the yugas and of a much shorter duration: each yuga, age, lasts 1,250 years multiplied by 4 yugas the figure is 5000 years. Between kali-yuga and sat-yuga a confluence (sangam yuga) of approximately 100 years is shown that began approximately in 1936 regarding the event of the first world wars and the industrial era, where from this moment it is when everything was very fast. Previously, technology, science, medicine did not go so fast, and from that moment on “everything” sped up. If we do a little calculation we will see that of the 100 years there are only.., (1936 + 100 = 2036-2020 = 16) 16, there are only sixteen left! That seems to me more coherent.., given the acceleration of everything. I don’t want to disavow anyone, please don’t take it that way, everything seems very respectable to me. But I am not inventing anything. It is not my imagination. Let’s reflect on it and let’s get ready to clean the sanskars and prepare because there is not much time left.

Muy interesante como siempre. Gracias por compartirlo. Aparte del juego de cifras y números como dice él y como está en la mente de todos los sabios, hombres santos, escrituras, etc.., está la explicación profunda, la esencia del ciclo del mundo. También creía anteriormente que aún quedaban muchos miles de años para dar la vuelta y volver a empezar. Pero ahora.., imaginemos por un momento el panorama que nos ha descrito del Kaliyuga, tal como estamos ahora, la pandemia, los terremotos, los Sunami, las involuciones sociales, el malestar de tanta gente que viven por las calles, y de tantas otras cosas que no nos llegamos a enterar.., etc., imaginemos que esto tuviera que durar tantos miles de años como nos aseguran todas estas ideas escritas antiguas.., ¿qué infierno se volvería la Tierra más aún de lo que nos hemos acostumbrado a integrar en nuestra vida? ¿Cómo seríamos los seres humanos..,? alimañas, con perdón de los Image result for Cycle-of-yugas | Chakra meditation, Cycle, Chakra, perderíamos toda categoría humana. Por ello, tal y como van las cosas, tal como se acelera el tiempo y la degradación general, incluido el medio ambiente, ya no queda tanto tiempo para volver a la “disolución”. Hay un póster del ciclo del mundo con todos los yugas y de una duración muy inferior: cada yuga, edad, dura 1.250 años multiplicado por 4 yugas la cifra da 5000 años. Entre kali-yuga y sat-yuga se muestra una confluencia (sangam yuga) de aproximadamente 100 años que se inició aproximadamente en 1936 en cuanto al evento de las primeras guerras mundiales y la era industrial, donde a partir de este momento es cuando todo fue muy rápido. Anteriormente la tecnología, la ciencia, la medicina no iban tan rápido, y a partir de ese momento “todo” se aceleró. Si hacemos un pequeño cálculo veremos que de los 100 años sólo quedan.., (1936 + 100 = 2036-2020 = 16) 16, ¡sólo quedan dieciséis! A mí eso me parece más coherente.., vista la aceleración de todo. No quiero desautorizar a nadie, por favor, no se lo tomen así, todo me parece muy respetable. Pero yo no me invento nada. No es mi imaginación. Reflexionemos en ello y vámonos preparando para limpiar los sanskares y prepararnos porque ya no queda mucho tiempo.

One comment on “La Kali Yuga – Swami Satyananda Saraswati

  1. Retroenllaç: El suport de l’ànim/Encouratgement’s support/El apoyo del ánimo | lumminiscències

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: