luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Com seguir en el món sent espiritual?How to continue in the world being spiritual?/¿Cómo seguir en el mundo siendo espiritual?

🌎La meva experiència és que quan decidim o ens sentim atrets a obrir un altre horitzó en la nostra vida, i en aquest cas, l’horitzó de la espiritualitat, és a dir, entendre què som realment, també s’obre un dilema.., estic en aquest món ara per ara, per tant, hi han certes coses que les haig de continuar fent com ara, treballar, relacionar-me amb la gent del meu voltant, si tinc fills… tenir cura d’ells, si estic en parella.., serà difícil que ella ho entengui i hauré d’anar en compte de no ferir-li els sentiments, doncs res més dolent pel camí espiritual és causar pesar a algú. Així doncs.., s’entreveu un camí ple de ressalts que hauré d’anar allisant per mor de no caure i fer-me mal. Em faria mal si hagués de renunciar a la nova consciència que s’està obrint al meu davant.
Haig de dir que segueixo aquí, en el nou horitzó que un dia es va obrir al meu davant des de fa deu anys i no ha estat fàcil; però el cert és que no ens donen res regalat que valgui la pena, doncs si es vol alguna cosa s’ha de treballar per aconseguir-la. La paraula “esforç” moltes vegades ens fa al·lèrgia.., però a mida que anem avançant també es fa una mica més fàcil doncs ens fem una mica més experts. La pràctica de la meditació Raja Ioga, m’ha ensenyat que tot depèn de mi. M’ha ensenyat que tot rau en l’equilibri mesurat tranquil i que hi ha un moment en què s’ha de posar un punt i final quan la ment comença a marejar-se; és com si donéssim un cop de puny a la taula virtual de la ment i tornéssim a agafar les regnes del què volem pensar.
El secret per mantenir-se espiritual en un món material és fer sortir i donar escalf a tot el potencial que tenim dins: pau, amor, felicitat, força i valentia.., i moltes més virtuts que tenim al “congelador”. Perquè, tan bon punt siguem conscients de tots aquests tresors que tenim dins.., serà tan fàcil com bufar una flor esclatada de dent de lleó i escamparem totes aquestes vibracions que ens aplanaran els ressalts i l’experiència serà un passeig plaent també per a tothom; les vibracions dels pensaments s’expandeixen tal com les ondes en l’aigua.

🌎 My experience is that when we decide or feel attracted to open another horizon in our life, and in this case, the horizon of spirituality, that is, understanding what we really are, a dilemma also opens up.., I am in this world today for today, therefore, there are certain things that I have to continue doing, such as working, interacting with the people around me, if I have children… take care of them, if I’m in a relationship.., it will be difficult for her to understand it and I will have to be careful not to hurt his feelings, because nothing more bad for the spiritual path is to cause someone to grieve. So.., a path full of saliences can be seen that I will have to smooth to avoid falling and hurting myself. It would hurt me if I had to give up the new consciousness that is opening up before me.
I must say that I am still here, in the new horizon that one day opened before me for ten years and it has not been easy; but the truth is that they don’t give us anything worthwhile as gifts, because if you want something you have to work to get it. The word “effort” often produces allergies.., but as we move forward it also becomes a little easier sice we become a little more expert. The practice of Raja Yoga meditation has taught me that everything depends on me. It has taught me that it is all about calm measured balance and that there is a time when there we must put a point end, when the mind starts to get dizzy; it is as if we punched the virtual table of the mind and let’s take the reins again of what we want to think.
The secret to staying spiritual in a material world is to bring out and warm all the potential that we have within: peace, love, happiness, strength and courage.., and many more virtues that we have in the “freezer”. Because, once we are aware of all these treasures that we have inside.., it will be as easy as blowing a mature of dandelion flower and we will spread all these vibrations that will smooth out the saliences and the experience will also be a pleasant promenade for everyone; thoughts vibrations expand just like ripples in water.

🌎Mi experiencia es que cuando decidimos o nos sentimos atraídos a abrir otro horizonte en nuestra vida, y en este caso, el horizonte de la espiritualidad, es decir, entender qué somos realmente, también se abre un dilema.., estoy en este mundo hoy por hoy, por tanto, hay ciertas cosas que las tengo que seguir haciendo como trabajar, relacionarme con la gente de mi alrededor, si tengo hijos… cuidar de ellos, si estoy en pareja.., será difícil que ella lo entienda y tendré que tener cuidado de no herirle los sentimientos, pues nada más malo para el camino espiritual es causar pesar a alguien. Así pues.., se vislumbra un camino lleno de resaltes que tendré que ir alisando para no caer y hacerme daño. Me haría daño si tuviera que renunciar a la nueva conciencia que se está abriendo delante mio.
Debo decir que sigo aquí, en el nuevo horizonte que un día se abrió ante mí desde hace diez años y no ha sido fácil; pero lo cierto es que no nos dan nada regalado que valga la pena, pues si se quiere algo hay que trabajar para conseguirlo. La palabra “esfuerzo” muchas veces nos produce alergia.., pero a medida que vamos avanzando también se hace un poco más fácil pues nos hacemos un poco más expertos. La práctica de la meditación Raja Yoga, me ha enseñado que todo depende de mí. Me ha enseñado que todo radica en el equilibrio mesurado tranquilo y que hay un momento en que se debe poner un punto y final cuando la mente empieza a marearse; es como si diéramos un puñetazo en la mesa virtual de la mente y volviéramos a tomar las riendas de lo que queremos pensar.
El secreto para mantenerse espiritual en un mundo material es hacer salir y dar calor a todo el potencial que tenemos dentro: paz, amor, felicidad, fuerza y ​​valentía.., y muchas más virtudes que tenemos en el “congelador”. Porque, una vez que seamos conscientes de todos estos tesoros que tenemos dentro.., será tan fácil como soplar una flor estallada de diente de león y esparciremos todas estas vibraciones que nos allanaran los resaltes y la experiencia será un paseo placentero también para todos; las vibraciones de los pensamientos se expanden tal como las ondas en el agua.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: