luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Desànim/Discouragement/Desánimo

Des-ànim: “des” ens indica privació, i, “ànim” l’ànima que vol i que és principi d’acció. (Tal com es defineix al diccionari, tot plegat en comprenem que l’ànima no té prou força). És un estat tal, de vegades experimentat per la majoria de nosaltres.., sempre hi ha un moment en que les “forces” ens abandonen, per dir-ho d’alguna manera.

SLOGAN 27/11/20: * Mantingueu una bona connexió amb el Pare i seguireu rebent una “corrent” de tots el poders. *

L’ànima és com una “pila” vivent, té la bateria que es recarregable, però no pas en qualsevol endoll, sinó amb la Central d’Energia Espiritual que és Déu, el Pare de totes les ànimes. Connectar amb Ell se’n diu tenir ioga (connexió) mental en meditant; i, aquesta meditació s’anomena Raja Ioga , que significa connexió amb el Rei, i aquesta connexió té dues vessants: primer de tot connectar amb mi mateixa l’ànima que sóc, el sobirà que sóc de mi mateix, i segon quan ja sóc conscient de l’ànima ja puc connectar amb l’Ànima Suprema (Déu), doncs ja estic alineada en la mateixa vibració espiritual que Ell.
Qualsevol mètode que li serveixi a algú per concentrar-se per meditar serà el correcte per a si mateix, i a partir d’aquí.., no quedar-se només en l’experimentació de pau i benestar que s’aconsegueix, sinó anar més enllà amb tranquil·litat i sense presses; fent una mirada interior de les ales que té l’ànima per volar més enllà de la matèria i enfilar-se més enllà de l’Univers i arribar al lloc on no existeix ni el temps ni l’espai, la llar de les ànimes, la llar de Déu. Deixo un vídeo d’una meditació guiada adient pel que fa el cas. Quan es tingui l’experiència de aquesta connexió.., guardar-la en la memòria dels sentiments i fer-la emergir quan ens faci falta serà com si endolléssim l’ànima a la Central d’Energia espiritual, i, cap desànim ens farà arronsar-nos mai més.

Discouragement

In the Spanish description –Des-ánimo (dis-encouratgement): “des(dis) indicates deprivation, and “ánimo(encouragement)” the soul that wants and that is principle of action. (As defined in the dictionary, from all this we understand that the soul does not have enough strength). It is such a state, sometimes experienced by most of us.., there is always a moment when the “forces” abandon us, so to speak.

SLOGAN 11/27/20: * Maintain a good connection with the Father and you will continue to receive a “current” of all powers. *

The soul is like a living “dry cell”, it has the battery that is rechargeable, but not in any socket, but with the Spiritual Power Center that is God, the Father of all souls. Connecting with Him is called having mental yoga (connection) by meditating; And, this meditation is called Raja Yoga, which means connection with the King, and this connection has two aspects: first of all connect with myself the soul that I am, the sovereign that I am of myself, and second when I am already conscious of the soul I can now connect with the Supreme soul (God), because I am already aligned in the same spiritual vibration as Him.
Any method that helps someone to concentrate to meditate will be the correct one for him self, and from there.., not just stay in the experimentation of peace and well-being that is achieved, but go further with tranquility and without haste; making an inner look of the wings that the soul has to fly beyond matter and climb beyond the Universe and reach the place where neither time nor space exists, the home of souls, the home of God. I leave a video of a proper guided meditation as this the case. When has itself the experience of this connection.., keep it in the memory of the feelings and make it emerge when it need it, that will be as if we plugged the soul into the spiritual Power Center, and no discouragement will make us frighten anymore.

Desánimo

Des-ánimo: “des” nos indica privación, y, “ánimo” el alma que quiere y que es principio de acción. (Tal como se define en el diccionario, de todo ello comprendemos que el alma no tiene suficiente fuerza). Es un estado tal, a veces experimentado por la mayoría de nosotros.., siempre hay un momento en que las “fuerzas” nos abandonan, por decirlo de alguna manera.

ESLOGAN 27/11/20: * Mantened una buena conexión con el Padre y seguiréis recibiendo una “corriente” de todos los poderes. *

El alma es como una “pila” viviente, tiene la batería que se recargable, pero no en cualquier enchufe, sino con la Central de Energía Espiritual que es Dios, el Padre de todas las almas. Conectar con Él se llama tener yoga (conexión) mental meditando; y, esta meditación se llama Raja Yoga, que significa conexión con el Rey, y esta conexión tiene dos vertientes: primero de todo conectar conmigo misma el alma que soy, el soberano que soy de mí mismo, y segundo cuando ya soy consciente del alma ya puedo conectar con el alma Suprema (Dios), pues ya estoy alineada en la misma vibración espiritual que Él.
Cualquier método que le sirva a alguien para concentrarse para meditar será el correcto para sí mismo, y a partir de ahí.., no quedarse sólo en la experimentación de paz y bienestar que se consigue, sino ir más allá con tranquilidad y sin prisas; haciendo una mirada interior de las alas que tiene el alma para volar más allá de la materia y trepar más allá del Universo y llegar al lugar donde no existe ni el tiempo ni el espacio, el hogar de las almas, el hogar de Dios. Dejo un vídeo de una meditación guiada adecuada en cuanto es el caso. Cuando se tenga la experiencia de esta conexión.., guardarla en la memoria de los sentimientos y hacerla emerger cuando haga falta; será como si enchufáramos el alma a la Central de Energía espiritual, y, ningún desánimo nos hará amilanarnos nunca más.Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: