luminiscències 2013/2022

Tu pensamiento construye tu realidad

Model/Model/Modelo

Recordo molt bé quan era petita i em mirava al pare i a la mare com si fossin deus; bé, potser no tant.., però sí com persones molt elevades, sàvies, justes, amoroses, i, incapaces de fer res malament, de fer res que pogués fer mal a ningú. A mida que vas creixent.., es va perdent l’encant; doncs, també s’obre una mica més l’intel·lecte i va caient el vel de la innocència; t’adones que no totes les seves accions i pensaments expressats en paraules, coincideixen amb la idealització que des de la infantesa t’havies creat d’ells. A l’adolescència.., ni hi pensem!, total caiguda de l’ideal de la mare i del pare.., t’adones que també son éssers humans com tothom; d’aquí la gran decepció.
❤️ Totes aquestes reflexions venen de la mà de la frase: Déu ens fa com Ell. Hi ha contradicció més gran? Som conscients de com som, de com és la humanitat en pes, oi? Com pot ser que Déu sigui així? Però, aquesta semblança no té res a veure amb l’aspecte ni amb la manera de fer que tenim ara, sinó amb la missió Divina que té Ell de tornar als éssers humans al seu estat natural, a l’estat original. Per sort o per eternitat Ell, el Pare, mai ha de fer el que fem els humans: entrar al món físic mitjançant el naixement a través d’un cos que poc a poc s’anirà degradant (cos i ànima); sinó que Ell es manté sencer, íntegre, tal com érem abans d’entrar al cicle de naixement i mort per primer cop. Aquest Pare/Mare mai ens pot decebre i serà el puntal, si ho desitgem de veritat, per servir de model de cap on hem d’anar, pel que fa al nostre comportament. Només ens hem de preguntar: pensaria això que estic pensant, Ell? Faria això que estic a punt de fer, Ell? Li causaria patiment a algú amb discussions com de vegades faig jo?
✨Si convertim a Déu, al Pare, en el nostre model, avançarem sense aturador cap a la renovació espiritual que canviarà el món. Però hem de ser molt sincers amb nosaltres mateixos i amb Ell. No tinguem por.., Ell mai ens decebrà.

I remember very well when I was little and I looked at my father and mother as if they were gods; well, maybe not so much.., but yes as very elevated, wise, just, loving people, and, incapable of doing anything wrong, of doing anything that could harm anyone. As you go growing.., the charm is go losting; since, the intellect also opens a little more and the veil of innocence is falling; you realize that not all their actions and thoughts expressed in words, coincide with the idealization that you had created of them since childhood. In adolescence.., let’s not even think about it! Total fall of the ideal of mother and father.., you realize that they are also human beings like everyone else; hence the great disappointment.
❤️ All these reflections come from the hand of the phrase: God makes us like Him. Is there a bigger contradiction? We are aware of how we are, of what humanity is like globally, right? How can God be like this? But, this similarity has nothing to do with the appearance or with the way of doing that we have now, but with the Divine mission that He has, of to return human beings to their natural state, to the original state. Luckily or for eternity He, the Father, never has to do what we humans do: enter the physical world through birth through a body that will gradually deteriorate (body and soul); rather, He remains complete, whole, just as we were before entering the cycle of birth and death for the first time. This Father/Mother can never disappoint us and will be the prop, if we really want to, to serve as a model of where we have to go with respect to our behavior. One, can only wonder: would this think that I’m thinking, Him? Would He do what I’m about to do, Him? Would it cause someone suffering, with arguments, as I sometimes do?
✨If we make God, the Father, our model, we will advance unchecked towards the spiritual renewal that will change the world. But we must be very sincere with ourselves and with Him. Let us not be afraid.., He will never disappoint us.

Recuerdo muy bien cuando era pequeña y me miraba al padre y la madre como si fueran dioses; bien, tal vez no tanto.., pero sí como personas muy elevadas, sabias, justas, amorosas, y, incapaces de hacer nada mal, de hacer nada que pudiera hacer daño a nadie. A medida que vas creciendo.., se va perdiendo el encanto; pues, también se abre un poco más el intelecto y va cayendo el velo de la inocencia; te das cuenta que no todas sus acciones y pensamientos expresados ​​en palabras, coinciden con la idealización que desde la infancia te habías creado de ellos. En la adolescencia.., ¡ni pensemos!, total caída del ideal de la madre y del padre.., te das cuenta que también son seres humanos como todo el mundo; de ahí la gran decepción.
❤️ Todas estas reflexiones vienen de la mano de la frase: Dios nos hace como Él. ¿Hay contradicción más grande? Somos conscientes de cómo somos, de cómo es la humanidad en peso, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que Dios sea así? Pero, esta semejanza no tiene nada que ver con el aspecto ni con la manera de hacer que tenemos ahora, sino con la misión Divina que tiene Él de volver a los seres humanos a su estado natural, al estado original. Por suerte o por eternidad Él, el Padre, nunca tiene que hacer lo que hacemos los humanos: entrar en el mundo físico mediante el nacimiento a través de un cuerpo que poco a poco se irá degradando (cuerpo y alma); sino que Él se mantiene entero, íntegro, tal como éramos antes de entrar al ciclo de nacimiento y muerte por primera vez. Este Padre/Madre nunca nos puede decepcionar y será el puntal, si lo deseamos de verdad, para servir de modelo de hacia dónde tenemos que ir con respecto a nuestro comportamiento. Sólo cabe preguntarse: ¿pensaría eso que estoy pensando, Él? ¿Haría eso que estoy a punto de hacer, Él? ¿Le causaría sufrimiento a alguien, con discusiones, como a veces hago yo?
✨Si convertimos a Dios, al Padre, en nuestro modelo, avanzaremos sin freno hacia la renovación espiritual que cambiará el mundo. Pero debemos ser muy sinceros con nosotros mismos y con Él. No tengamos miedo.., Él nunca nos decepcionará.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: