luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Per a crear un nou camí/To create a new path/Para crear un nuevo camino

Reflexió de la Setmana  2 de gener  de 2021  

Per a crear un nou camí

L’empoderament espiritual ens exigeix ​​exercitar l’art i la ciència del silenci. Implica que hi ha un altre àmbit, una dimensió més enllà d’allò material en la qual podem trobar les respostes a les nostres preguntes més profundes.
L’empoderament espiritual, busca comprendre els nostres sistemes d’energia i de poder, aprendre una manera de proveïment i rejoveniment personal i social, entendre les delicades lleis i causes del nostre món. Ens acosta a l’invisible, i ens porta al nostre interior per trobar les respostes i connectar-nos amb la font de poder que ens manté en el viatge, aclarint qualsevol condicionament i aportant coratge a l’esforç.
Si volem trobar el camí cap al nostre ser més bell i poderós, hem d’entendre primer què és el que ens frustra del nostre rumb. L’hàbit d’una identitat equivocada, de creure que “jo sóc el meu cos”, ens limitarà; caurem inconscientment en aquelles fal·làcies que ens detenen, ens contenen, ens sobrepassen, ens subestimen i ens oprimeixen.
Si hem de tornar a l’empoderament, i durant el procés ajudar a que altres també ho facin, llavors hem de trobar-nos una nova identitat, la identitat Shakti, del poder diví. A l’escoltar profundament dins teu aprens la manera de regenerar el poder que hi ha al teu interior, forjant una aliança amb l’únic Ésser que té una energia il·limitada per compartir.
Com Shakti, comptaràs amb els poders pràctics per crear un nou camí; per sostenir-te, tolerar i enfrontar qualsevol obstacle que aparegui; per sentir seguretat i ser capaç de prendre decisions; per abandonar les velles inseguretats i participar en plenitud de la vida compartint els teus talents i habilitats, aprenent dels altres.

Extracte de el llibre:
Les quatre cares de la dona,
Restaurant el teu autèntic poder, Recobrant la teva bellesa eterna,
Ed. Vergara
Caroline Ward

Week Reflection January 2,  2021  

To create a new path

Spiritual empowerment requires us to exercise the art and science of silence. It implies that there is another realm, a dimension beyond matter in which we can find the answers to our deepest questions.
Spiritual empowerment seeks to understand our energy and power systems, learn a way of supplying and personal and social rejuvenation, understand the delicate laws and causes of our world. It brings us closer to the invisible, and takes us inside to find the answers and connect with the source of the power that keeps us on the journey, clearing any conditioning and bringing courage to the effort.
If we want to find the path to our most beautiful and powerful selves, we must first understand what it is that frustrates us from our path. The habit of a mistaken identity, of believing that “I am my body”, will limit us; We will unconsciously fall into those fallacies that stop us, contain us, overtake us, underestimate us and oppress us.
If we are to return to empowerment, and in the process help others to do so as well, then we must find ourselves a new identity, the Shakti identity, of divine power. By listening deeply within yourself, you learn how to regenerate the power within you, forging an alliance with the one Being who has unlimited energy to share.
As Shakti, you will have the practical powers to create a new path; to support you, tolerate and face any obstacles that appear; to feel secure and be able to make decisions; to abandon old insecurities and participate in the fullness of life by sharing your talents and abilities, learning from others.

Excerpt from the book:
The four faces of women,
Restoring your true power, Regaining your eternal beauty,
Ed. Vergara
Caroline ward

Reflexión de la Semana  2 de enero 2021  

Para crear un nuevo camino

El empoderamiento espiritual nos exige ejercitar el arte y la ciencia del silencio. Implica que existe otro ámbito, una dimensión más allá de lo material en la que podemos encontrar las respuestas a nuestras preguntas más profundas.
El empoderamiento espiritual, busca comprender nuestros sistemas de energía y de poder, aprender un modo de abastecimiento y rejuvenecimiento personal y social, entender las delicadas leyes y causas de nuestro mundo. Nos acerca a lo invisible, y nos lleva a nuestro interior para encontrar las respuestas y conectarnos con la fuente del poder que nos mantiene en el viaje, despejando cualquier condicionamiento y aportando coraje al esfuerzo.
Si queremos dar con el camino hacia nuestro ser más bello y poderoso, debemos primero entender qué es lo que nos frustra de nuestro rumbo. El hábito de una identidad equivocada, de creer que “yo soy mi cuerpo”, nos limitará; caeremos inconscientemente en aquellas falacias que nos detienen, nos contienen, nos sobrepasan, nos subestiman y nos oprimen.
Si tenemos que regresar al empoderamiento, y durante el proceso ayudar a que otros también lo hagan, entonces debemos encontrarnos una nueva identidad, la identidad Shakti, del poder divino. Al escuchar profundamente dentro de ti aprendes el modo de regenerar el poder que hay dentro de ti, forjando una alianza con el único Ser que tiene una energía ilimitada para compartir.
Como Shakti, contarás con los poderes prácticos para crear un nuevo camino; para sostenerte, tolerar y enfrentar cualquier obstáculo que aparezca; para sentir seguridad y ser capaz de tomar decisiones; para abandonar las viejas inseguridades y participar en plenitud de la vida compartiendo tus talentos y habilidades, aprendiendo de los demás.

Extracto del libro:
Las cuatro caras de la mujer,
Restaurando tu auténtico poder, Recobrando tu belleza eterna,
Ed. Vergara
Caroline Ward

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
Diputación 329, bajos- 08009 Barcelona
T. 34 93 4877667 / 93 6764819 Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona


Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: