luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Una font inesgotable de fortuna/An inexhaustible source of fortune/Una fuente inagotable de fortuna

Reflexión de la Semana  13 de febrero 2021    

Una font inesgotable de fortuna

Els pensaments poden ser els nostres millors amics o els nostres pitjors enemics; són els responsables de que patim o sentim felicitat. No obstant això, a la nostra conveniència, oblidem que no són els altres o les situacions el que provoca els nostres pensaments. Ho som nosaltres mateixos.
La ment, fins i tot sense voler, és capaç d’experimentar fins a dos mil impulsos per minut entre informacions i sensacions. En un segon, ens pot portar a l’altre costat del món per tornar a visitar el lloc on hem passat les vacances o per viure una experiència d’una relació oblidada del passat. Sens dubte, no és fàcil domar els cavalls galopants de la ment.
Per tant, cal aprendre a calmar l’activitat incessant de la ment per començar a ordenar-la. Al principi hem de conversar amb ella: ¿A on vas?; per què em portes allà?; ja sé que has de ocupar-te de moltes coses, però no cal pensar tant, preocupar-se tant; com puc utilitzar-te per a bé?; anem a aprendre a treballar millor per a coordinar els pensaments amb les accions…
A poc a poc, aniràs descobrint que, a l’observar el procés dels pensaments, et sents més alliberat; el flux enlluernador d’idees, sentiments i plans anirà transcorrent amb menor intensitat a mesura que el diàleg amb la ment prossegueixi d’aquesta manera.
El següent pas serà el de crear deliberadament pensaments positius: Qui sóc jo realment?; sóc diferent de el cos físic; al capdavall, sóc un ésser de pau; per què m’estic limitant amb pensaments inútils?; si jo he creat la meva situació mental, també he creat la confusió, com un efecte; si jo he embrollat això, puc desembrollar-ho amb la mateixa facilitat que puc apagar la llum d’una sala.
Els pensaments poden ser una font inesgotable de fortuna. Es tracta de desconnectar-los de tots els aspectes que roben el seu potencial a l’ésser i de vincular-los a qüestions que tinguin un valor real.

Extracte de el llibre:
La pau comença amb tu,
Exercicis de pau per enfrontar les crisis,
Ed. Brahma Kumaris
Ken O’Donnell

Reflexión de la Semana  13 de febrero 2021    

An inexhaustible source of fortune

Thoughts can be our best friends or our worst enemies; they are responsible for our suffering or happiness. However, at our convenience, we forget that it is not others or situations that provoke our thoughts. We are ourselves.
The mind, even inadvertently, is capable of experiencing up to two thousand impulses per minute between information and sensations. In a second, it can take us to the other side of the world to revisit the place where we have spent the holidays or to live an experience of a forgotten relationship of the past. It is certainly not easy to tame the galloping horses of the mind.
Therefore, one must learn to calm the incessant activity of the mind to begin to order it. At first we have to talk to her: Where are you going?; why are you taking me there?; I know you have to take care of many things, but it is not necessary to think so much, worry so much; how can I use you for good?; let’s learn to work better together to coordinate thoughts with actions…
Little by little, you will discover that, by observing the thought process, you feel more liberated; the dazzling flow of ideas, feelings, and plans will flow with less intensity as the dialogue with the mind proceeds in this way.
The next step will be to deliberately create positive thoughts: Who am I really? I am different from the physical body; after all, I am a being of peace; why am I limiting myself with useless thoughts?; if I have created my mental situation, I have also created confusion, as an effect; if I have tangled this, I can unravel it as easily as I can turn off the light in a room.
Thoughts can be an inexhaustible source of fortune. It is about disconnecting them from all the aspects that steal their potential from being and linking them to issues that have real value.

Excerpt from the book:
Peace begins with you,
Peace exercises to face crises,
Ed. Brahma Kumaris
Ken O’Donnell

Reflexión de la Semana  13 de febrero 2021    

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
Diputación 329, bajos- 08009 Barcelona
T. 34 93 4877667 / 93 6764819 Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: