luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Aflorant les meves virtut/Outcroping my virtues/Aflorando mis virtudes

Reflexió de la Setmana  13 de marzo de  2021    

Aflorant les meves virtuts

Què virtut o qualitat m’agradaria desenvolupar? Prenc, per exemple, la virtut de la tolerància; com més enfortit estigui, menys probabilitats tindré de recórrer a l’enuig.
Primer, penso en la qualitat i després entro en l’experiència. Hi ha diverses maneres de fer això. Si un és tolerant per naturalesa, llavors, és una virtut que es troba bastant accessible i puc entrar-hi directament.
Si aquesta virtut és menys familiar per a mi, podré trobar-la provant de visualitzar a algú conegut que posseeix la qualitat de la tolerància i, després, entrant en el sentiment de tolerància a través del caràcter d’aquesta persona. Això farà que la meva tolerància latent surti a la superfície, i molt aviat començaré a experimentar el meu propi estat de tolerància. Una vegada que hagi passat per aquesta experiència, llavors he de considerar el meu valor.
Novament, hi ha diverses maneres de fer-ho. Puc imaginar una situació on la tolerància és necessària i visualitzar-me emprant aquesta qualitat de manera eficaç. Alternativament, he de recordar una situació on em vaig enutjar. Porto aquesta situació a la ment i imagino que utilitzo la tolerància, visualitzant un millor resultat. Amb això, no intento canviar el que ha passat, sinó que estic convertint una experiència negativa en una d’aprenentatge.
Així per mitjà de la meditació, practico i experimento les virtuts alhora que aprenc com emprar-les. A l’estar familiaritzat amb les qualitats que necessito per a les diferents situacions, aquestes es tornen de més fàcil accés quan es veuen amenaçades. Quan faig l’elecció de romandre virtuós durant el dia, arribo a descobrir, també, que tinc molt més autocontrol.
Així, primer he de considerar i després escriure les meves virtuts i qualitats més fortes. Les que més em resultin familiars són les més fortes en mi: començaré amb aquestes, una cada vegada. De les altres, n’escric tres o quatre per a treballar amb elles més endavant.

Extracte de el llibre:
Missió d’amor,
Viatge espiritual d’un metge
Ed. Kier
Roger Cole

RWeek Reflection march 13,  2021    

Outcroping my virtues

What virtue or quality would I like to develop? I take, for example, the virtue of tolerance; the strengthened I am, the less likely I am to appel to anger.
First, I think about the quality and then I go into the experience. There are several ways to do this. If one is tolerant by nature, then it is a virtue that is quite accessible and I can enter it directly.
If this virtue is less familiar to me, I may find it by trying to visualize someone I know who possesses the quality of tolerance and then entering the feeling of tolerance through that person’s character. This will bring my latent tolerance to the surface, and very soon I will begin to experience my own state of tolerance. Once I have been through this experience, then I have to consider my worth.
Again, there are several ways to do it. I can imagine a situation where tolerance is necessary and visualize myself using this quality effectively. Alternatively, I must recall a situation where I got angry. I bring this situation to mind and imagine that I use tolerance, envisioning a better result. With this, I am not trying to change what happened, but I am turning a negative experience into a learning one.
So through meditation, I practice and experience the virtues while learning how to use them. By being familiar with the qualities that I need for different situations, these become easier to access when it’s threatened. When I make the choice to remain virtuous during the day, I also discover that I have much more self-control.
So, first I have to consider and then write down my strongest virtues and qualities. The ones that are most familiar to me are the strongest in me: I’ll start with these, one at a time. Of the others, I write three or four to work on later.

Excerpt from the book:
Mission of love,
Spiritual journey of a doctor
Ed. KIER
Roger cole

Reflexión de la Semana  13 de marzo 2021    

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
Diputación 329, bajos- 08009 Barcelona
T. 34 93 4877667 / 93 6764819 Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: