luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Des del nostre essencial ésser/Since our essential being/Desde nuestro ser esencial

Reflexió de la Setmana  10 d’abril de 2021 

Des del nostre essencial ésser

Quan vivim en la superfície de la consciència, completament sota la influència del món sensorial, llavors l’ego personatge ens governa. De vegades no és tan fàcil detectar-lo, ja que vivim dins d’ell, dins del personatge, i no som conscients que, novament, s’ha apoderat del control del nostre espai interior.
No obstant això, l’ego personatge emet molts senyals, i molt clars, que són un inequívoc indicador de la seva presència. En aquest sentit, sota una atenta observació de nosaltres mateixos, l’ego personatge se’ns revela en nombrosos detalls que, sens cap dubte, delaten la seva presència.
Un dels indicadors més clars i evidents que l’interruptor de la nostra consciència s’ha desconnectat de la nostra essència i hem entrat en el territori de l’ego, és l’hàbit de jutjar i etiquetar a tots i a tot; “No ho està fent com hauria”, “Això és intolerable”, “No s’assabenta de res” … Aquest hàbit es fa tan fort, que es converteix en un procés natural.
El judici i l’etiqueta s’enfoquen en la mancança, en l’error, en el defecte i en la debilitat, entre d’altres factors deficitaris de la persona, situació o objecte d’atenció. Això ens indica, sens cap dubte, la presència del nostre ego personatge, des d’una de les seves manifestacions, l’arrogància o el sentiment de superioritat on ens sentim capacitats i preparats per emetre judicis arran de tot i de tots.
L’oposat al judici crític negatiu és l’apreciació, la capacitat de valorar i reconèixer les virtuts i qualitats en els altres. Tanmateix, això només és possible si fem una pausa en el nostre camí i ens obrim a una percepció més profunda de qui som realment, més enllà de l’ego personatge, en la quietud i la serenor del silenci interior.
De fet, jutjar és una habilitat important i valuosa del nostre intel·lecte. El que passa és que la nostra capacitat de jutjar funciona de manera equilibrada quan la consciència es troba en un estat harmoniós i neutral, lliure d’expectatives i desitjos. Jutjar és sinònim de decidir, discernir i decidir si alguna cosa és correcta o errònia. Però l’ego personatge jutja des de la incomprensió i des de la reacció.
Des del nostre ser essencial jutjarem des d’una posició benvolent, comprensiva i amorosa, perquè aquesta és la nostra veritable naturalesa. No jutjarem per acusar ni condemnar ningú, sinó per decidir què és el correcte i adequat.

Extracte de el llibre:
Arquitectura de la calma,
Una guia pràctica per trobar la serenitat,
i l’equilibri interior,
Ed. Luciérnaga
Vicenç Alujas i Guillermo Simó

Week Reflection april  10 , 2021 

Since our essential being

When we live on the surface of consciousness, completely under the influence of the sensory world, then the personage ego rules us. Sometimes it is not so easy to detect it, since we live inside it, inside the character, and we are not aware that, again, it has taken control of our inner space.
However, the personage ego emits many signals, and very clear, which are an unequivocal indicator of his presence. In this sense, under a careful observation of ourselves, the personage ego is revealed to us in numerous details that, without a doubt, betray his presence.
One of the clearest and most evident indicators that the switch of our consciousness has been disconnected from our essence and we have entered the territory of the ego, is the habit of judging and labeling everyone and everything; “He is not doing it as he should”, “This is intolerable”, “He does not know anything” … This habit becomes so strong that it becomes a natural process.
Judgment and etiquette focus on lack, error, defect and weakness, among other deficient factors of the person, situation or object of attention. This indicates to us, without a doubt, the presence of our personage ego, from one of its manifestations, arrogance or the feeling of superiority where we feel empowered and prepared to make judgments about everything and everyone.
The opposite of negative critical judgment is appreciation, the ability to value and recognize the virtues and qualities in others. However, this is only possible if we pause on our way and open ourselves to a deeper perception of who we really are, beyond the personage ego, in the stillness and serenity of inner silence.
In fact, judging is an important and valuable skill of our intellect. What happens is that our ability to judge works in a balanced way when consciousness is in a harmonious and neutral state, free of expectations and desires. Judging is synonymous with deciding, discerning and deciding whether something is right or wrong. But the personage ego judges from misunderstanding and from reaction.
From our essential being we will judge from a benevolent, understanding and loving position, because that is our true nature. We will not judge to accuse or condemn anyone, but to decide what is correct and appropriate.

Excerpt from the book:
Architecture of calm,
A practical guide to finding serenity,
and inner balance,
Ed. Firefly
Vicenç Alujas and Guillermo Simó

Reflexión de la Semana  10 de abril 2021    

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
Diputación 329, bajos- 08009 Barcelona
T. 34 93 4877667 / 93 6764819 Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: