luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

“Veure sentir i callar”/”See hear and shut up”/”Ver oír y callar”

“Veure, sentir i callar”

S’ha vist reflectit allò, en unes gracioses imatges del mico que mira però no hi veu, que hi sent però no escolta i que es tapa la boca per tal de que no surtin paraules d’ella.., des de tota la vida, oi? En temps de la dictadura en aquest país, jo mateixa ho vaig interpretar literal: “del que vegis i del que sentis, calla.” De fet aquest significat va ser el que es va donar per bo.

Al capdavall, com tantes coses, això també ha estat desvirtuat i separat del seu verdader significat, que rau en l’àmbit devocional perdut en els temps dels temps.
“No vegeu la maldat, no escolteu la maldat, no parleu la maldat” aquest és l’eslògan veritable que procura enviar un missatge molt clar, però que cal discernir, ja que, passades les centúries els costums s’han arrelat i ara l’eslògan ens sembla irracional.
Potser ja ho heu endevinat, no? En síntesi és no enfocar-se en la negativitat.

Spoilers en serie: Ver, oír y no callar - Que se joda el espectador medio
 • No vegeu la maldat: passen coses molt bones però ens fixem només en les dolentes.
 • No escolteu la maldat: pel mateix motiu d’estar instal·lats en la negativitat, sentirem només coses dolentes per tot arreu.
 • No parleu la maldat: no difondre, no incrementar, ni escampar a l’ambient aquestes vibracions negatives en forma de bòfia o crítica negativa.

Estaria bé que ho poséssim en pràctica i així els tornéssim el veritable significat als graciosos micos, oi?.., i de passada.., recuperar una mica d’optimisme.

“See, hear and shut up”

This has been reflected in some funny images of the monkey that looks but does not see, that hears but does not listen and that covers its mouth so that no words come out of it.., of a lifetime, right? In times of the dictatorship in this country, I myself interpreted it literally: “from what you see and what you hear, shut up.” In fact, this meaning was the one that was considered good.

After all, like so many things, this too has been distorted and separated from its true meaning, which lies in the devotional realm lost in the times of the times.
“Do not see the evil, do not hear the evil, do not speak the evil” this is the true slogan that tries to send a very clear message, but that must be discerned, since, after the centuries, customs have taken root and now the slogan It seems irrational to us.
Maybe you have already guessed, right? In synthesis is, not to focus on negativity.

Aprender a ver, oír y callar
 • Do not see the evil: very good things happen but we only look at the bad.
 • Do not hear the evil: for the same reason of being installed in negativity, we will feel only bad things everywhere.
 • Do not speak evil: do not spread, do not increase, or scatter in the environment these negative vibrations in the form of hoaxes or negative criticism.

It would be good if we put it into practice and thus return the true meaning to the funny monkeys, right?.., and, incidentally.., recover some optimism.

“Ver, oír y callar”

Se ha visto reflejado eso, en unas graciosas imágenes del mono que mira pero no ve, que oye pero no escucha y que se tapa la boca para que no salgan palabras de ella.., de toda la vida, ¿verdad? En tiempos de la dictadura en este país, yo misma lo interpreté literal: “de lo que veas y de lo que oigas, calla.” De hecho este significado fue el que se dio por bueno.

Después de todo, como tantas cosas, esto también ha sido desvirtuado y separado de su verdadero significado, que radica en el ámbito devocional perdido en los tiempos de los tiempos.
“No veais la maldad, no oigais la maldad, no hableis la maldad” este es el eslogan verdadero que procura enviar un mensaje muy claro, pero que hay que discernir, ya que, pasadas las centurias las costumbres se han arraigado y ahora el eslogan nos parece irracional.
Quizá ya lo habeis adivinado, ¿no? En síntesis es no enfocarse en la negatividad.

Budas monje ver, oir y callar — dbambu
 • No veais la maldad: pasan cosas muy buenas pero nos fijamos sólo en las malas.
 • No oigais la maldad: por el mismo motivo de estar instalados en la negatividad, sentiremos sólo cosas malas en todas partes.
 • No hableis la maldad: no difundir, no incrementar, ni esparcir en el ambiente estas vibraciones negativas en forma de bulos o crítica negativa.

Estaría bien que lo pusiéramos en práctica y así les devolviéramos el verdadero significado a los graciosos monos, ¿verdad?.., y, ya de paso.., recuperar algo de optimismo.

2 comments on ““Veure sentir i callar”/”See hear and shut up”/”Ver oír y callar”

 1. Handyman Services
  Abril 16, 2021

  So much truth in a single post!

  Liked by 1 person

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: