luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Dia i nit/Day and night/Día y noche

Dia i nit

LAS NEbulosas by cardenasfuertesjared on emaze

Has pensat mai que hi ha de profund en el fet de contemplar una posta de sol?

  • Es diu: “llum extrema i foscor extrema”. La llum significa “ascens”, i la foscor significa “caiguda”. La gent van a veure la “posta del sol”, però allò és un tema limitat.

Sabem que després del dia ve la nit i que després de la nit ve el dia.., però tot i així ens posem a contemplar i de vegades a meditar mentre el sol va caient a l’horitzó fins desaparèixer. Les imatges son molt poètiques, els tons dels colors van variant de roig intens a púrpura i després tot s’esblaima en tons pastels fins que ja no ens hi veiem, i tornem a casa amb una sensació de calma i de tranquil·litat perquè ja sabem que demà hi haurà un nou dia.
Tal com descriu el punt de dalt, tot això és un tema limitat, físic, tanmateix hi deu d’haver una arrel profunda del nostre capteniment en contemplar una posta de sol. M’atreveixo a exposar que la causa és ancestral, provinent d’un fet extraordinari que li ha succeït a la humanitat i que s’ha quedat més enllà del subconscient en tots nosaltres o potser d’una petita part: els que contemplen postes de sol.
Es recorda en el món occidental la caiguda dels àngels o la baixada a la foscor. També hi ha registrat en certes escriptures que en un temps al món hi havien éssers humans brillants en bellesa, intel·ligència i bondat(àngels?), però que després van “caure”, degradació. En altres escrits es parla de certa inclinació de l’eix de la terra que provoca una obertura de ment dels éssers humans: “l’ascens”, i que això es repeteix cíclicament, tal com el dia i la nit, la llum i la foscor.
Tinc gairebé la certesa de que els contempladors de postes de sol poden comprendre els secrets de la humanitat, potser perquè han estat presents en aquests esdeveniments extraordinaris, testimonis ancestrals del pas del temps; l’ànima és eterna i va renaixent.

Day and night

Puestas de sol en Ibiza: los mejores atardeceres de la isla

Have you ever thought about the depth of contemplating a sunset?

  • It is said: “extreme light and extreme darkness”. Light means “ascent”, and darkness means “fall”. People go to see the “sunset”, but that’s a limited topic.

We know that after the day comes the night and that after the night comes the day.., but even so we start to contemplate and sometimes to meditate while the sun is falling on the horizon until it disappears. The images are very poetic, the tones of the colors vary from intense red to purple and then everything pales in pastel tones until we can no longer see, and we return home with a feeling of calm and tranquility because we already know that tomorrow there will be a new day.
As the point above describes, this is all a limited, physical theme, yet there must be a deep root to our behavior when viewing a sunset. I dare to state that the cause is ancestral, stemming from an extraordinary event that has happened to humanity and that has remained beyond the subconscious in all of us or perhaps a small part: those who contemplate sunsets.
The fall of the angels or the descent into darkness is remembered in the western world. There is also recorded in certain scriptures that at one time in the world there were human beings brilliant in beauty, intelligence and goodness (angels?), But, then they “fell”, degradation. In other writings there is talk of a certain inclination of the axis of the earth that causes an opening of the mind of human beings: “the ascent”, and that this is repeated cyclically, such as day and night, light and darkness.
I am almost certain that sunset watchers can understand the secrets of humanity, perhaps because they have been present at these extraordinary events, ancestral witnesses of the passage of time; the soul is eternal and continues to be reborn.

Día y noche

¿Has pensado alguna vez que hay de profundo en el hecho de contemplar una puesta de sol?

  • Se dice: “luz extrema y oscuridad extrema”. La luz significa “ascenso”, y la oscuridad significa “caída”. La gente van a ver la “puesta del sol”, pero eso es un tema limitado.

Sabemos que después del día viene la noche y que después de la noche viene el día.., pero aún así nos ponemos a contemplar ya veces a meditar mientras el sol va cayendo en el horizonte hasta desaparecer. Las imágenes son muy poéticas, los tonos de los colores van variando de rojo intenso a púrpura y luego todo palidece en tonos pasteles hasta que ya no vemos, y volvemos a casa con una sensación de calma y de tranquilidad porque ya sabemos que mañana habrá un nuevo día.
Como describe el punto de arriba, todo esto es un tema limitado, físico, sin embargo debe de haber una raíz profunda de nuestro comportamiento al contemplar una puesta de sol. Me atrevo a exponer que la causa es ancestral, proveniente de un hecho extraordinario que le ha sucedido a la humanidad y que se ha quedado más allá del subconsciente en todos nosotros o tal vez de una pequeña parte: los que contemplan puestas de sol.
Se recuerda en el mundo occidental la caída de los ángeles o la bajada a la oscuridad. También hay registrado en ciertas escrituras que en un tiempo en el mundo habían seres humanos brillantes en belleza, inteligencia y bondad (¿ángeles?), Pero que luego “cayeron”, degradación. En otros escritos se habla de cierta inclinación del eje de la tierra que provoca una apertura de mente de los seres humanos: “el ascenso”, y que esto se repite cíclicamente, tal como el día y la noche, la luz y la oscuridad.
Tengo casi la certeza de que los contempladores de puestas de sol pueden comprender los secretos de la humanidad, tal vez porque han estado presentes en estos eventos extraordinarios, testigos ancestrales del paso del tiempo; el alma es eterna y renaciendo.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: