luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Com i per què recordar a Déu?/How and why remember God?/¿Cómo y por qué recordar a Dios?

Es parla de la paraula Ioga que significa unió o connexió quan es fa referència a recordar a Déu.

  • Simplement recordeu-Me. Un nen petit anirà instantàniament i abraçarà als seus pares així que els vegi. Pensaria primer sobre quí son la seva mare o el seu pare? No! No hi ha necessitat de pensar sobre això.

Ioga és tan senzill com recordar; no calen rituals per recordar als nostres pares físics, només un pensament i això és tot. Som fills de Déu com ànimes que som, i som fills dels pares físics pel que fa al cos. Però hi ha una gran diferència en recordar a uns i a l’Altre. Si ja no tenim els pares que ens han pujat i sustentat, hi ha un sentiment de nostàlgia en recordar-los i també d’agraïment, però bàsicament hi ha una estela de dolor perquè ja no els tenim, hi ha un buit. Quan recordem al Pare/Mare de l’ànima hem de tenir en compte que Ell sempre hi és només amb un sol pensament. Aquest és un suport constant que a més de revitalitzar-nos, neteja l’ànima i cada vegada que El recordem així, una gota de felicitat omple els nostres buits. Ara més que mai es fa necessari tenir ioga amb Déu, senzillament recordar-Lo tan sovint com recordem fer-ho. No hi ha cap més secret per fer feliç l’ànima que som cadascú de nosaltres; no estem mai sols.

The word Yoga is spoken of, which means union or connection when referring to remembering God.

  • Simply remember Me. A small child will instantly go and hug his parents as soon as he sees them. Would he first think about who his mother or father is? Not! There is no need to think about this.

Yoga is as simple as remembering; no rituals are needed to remember our physical parents, just one thought and that’s it. We are children of God as souls that we are, and we are children of the physical parents with respect to the body. But there is a great difference in remembering ones and the Other. If we no longer have the parents who have raised and supported us, there is a feeling of nostalgia in remembering them and also of gratitude, but basically there is a trail of pain because we no longer have them, there is a void. When we remember the Father/Mother of the soul we must bear in mind that He is always there with only one thought. This is a constant support that in addition to revitalizing us, cleanses the soul and each time we remind Him like this, a drop of happiness fills our voids. Now more than ever, it is necessary to have yoga with God, simply remember He as often as we remember to do it. There is no more secret to make the soul, that is each one of us, happy; we are never alone.

Se habla de la palabra Yoga que significa unión o conexión cuando se hace referencia a recordar a Dios.

  • Simplemente recordadme. Un niño pequeño irá instantáneamente y abrazará a sus padres en cuanto los ve. ¿Pensaría primero sobre quienes son su madre o su padre? No! No hay necesidad de pensar sobre esto.

Yoga es tan sencillo como recordar; no se necesitan rituales para recordar a nuestros padres físicos, sólo un pensamiento y eso es todo. Somos hijos de Dios como almas que somos, y somos hijos de los padres físicos con respecto al cuerpo. Pero hay una gran diferencia en recordar a unos y al Otro. Si ya no tenemos los padres que nos han criado y sustentado, hay un sentimiento de nostalgia en recordarlos y también de agradecimiento, pero básicamente hay una estela de dolor porque ya no los tenemos, hay un vacío. Cuando recordamos al Padre/Madre del alma debemos tener en cuenta que Él siempre está ahí sólo con un solo pensamiento. Este es un apoyo constante que además de revitalizarnos, limpia el alma y cada vez que Le recordamos así, una gota de felicidad llena nuestros vacíos. Ahora más que nunca se hace necesario tener yoga con Dios, sencillamente recordarlo tan a menudo como nos acordemos de hacerlo. No hay más secreto para hacer feliz el alma que somos cada uno de nosotros; no estamos nunca solos.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: